Home

Co je zakázáno při svařování v uzavřených nádobách

Pracoviště ve výšce. Pokud je svářečské pracoviště umístěno ve výšce, potom platí následující zásady. Svářečské pracoviště včetně ochranného pásma pod tímto pracovištěm ve výšce stanoveném podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, je třeba zabezpečit. (26) Při svařování je z tlakové lahve odběr propan-butanu v plynné fázi možný jen tehdy, je-li lahev ve svislé poloze, uzávěrem nahoru. Odebírat propan-butan v plynné nebo kapalné fázi z tlakové lahve v jiné než svislé poloze lze pouze v případě, že tak v dokumentaci umožňuje výrobce nebo dovozce Jako přídavný materiál se používají tyčky (dráty) zpravidla o délce 1 metr - podobně jako u svařování autogenem. V některých případech je možné svařovat i bez použití přídavného materiálu, pouhým natavením okrajů svařenců. Svařování metodou TIG . Při svařování metodou TIG se používá TIG hořák Co je nutné používat při svářečských pracích v uzavřených nádobách? B A svařovat střídavým proudem B svařovat stejnosměrným proudem C svařovat ustáleným proudem 13. Co je zakázáno při svařování v uzavřených nádobách Je-li to možné, při práci v obtížných podmínkách jsou přítomni 2 členové posádky. (3) V horkých, mokrých nebo vlhkých podmínkách je provádění svařování elektrickým obloukem zakázáno. § 49. Plynové svařování a řezání (1) Acetylén pro svařování se nesmí používat při větším tlaku než 1 atmosféra

Bezpečné svářečské práce na staveništi ASB Porta

 1. Na pracovišti elektronového svařování musí být zajištěna nepodmíněna ochrana před nebezpečným dotykovým vypětím jak je stanoveno v příslušných předpisech (ČSN 34 1010) pro 1000 V. Sledovací prostory, ze kterých se svařovací procesy sleduji, musí být vybaveny tlakovým ochranným sklem
 2. Požární dohled je vykonáván k tomu předem určenou osobou s písemně stanovenými právy a povinnostmi. Požární dohled je vykováván v průběhu svařování nepřetržitě, při přerušení nebo po skončení se vykonává nepřetržitě nebo v intervalech v souladu se stanovenými podmínkami v Příkazu ke svařování
 3. Během přepravy tlakových lahví nebo kryogenních nádob v nevyhrazených uzavřených vozidlech dochází každý rok k mnoha nehodám, z nichž některé, bohužel, končí smrtelným zraněním. Kampaň je určena na pomoc zákazníkům, distributorům a drobným podnikatelům a jejím cílem je bezpečnější doprava plynů

87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární ..

V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor: Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci.. Při letním horkém a suchém počasí je nutné, při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky) dodržovat základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů. Zřejmě si nedávali pozor ti, co pálili v úterý večer v Medlešicích na Chrudimsku shrabané zbytky u pole a opustili ohniště Materiály pro malíře a natěrače se skladují v suchých a větraných skladech v dobře uzavřených nádobách. To znamená, že nejlepší způsob uložení těchto hmot během i při přerušení práce je jejich ponechání v původních obalech. Skladování hmot v otevřených původních nebo jiných nádobách není možné

• zvýšené ohrožení úrazem el. proudem při svařování v kovových nádobách, uzavřených prostorách s kovovými materiály a vodivými konstrukcemi 3 9 pravidelná údržba svařovacích zdrojů dle návodu k obsluze; nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spoje Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci. Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny (1) Svařuje-li se nebo řeže-li se v nádobách a jiných uzavřených nebo těsných prostorách (tlakové nádoby, kotle, nádrže, prostory v podpalubí lodí a pod.), musí být zajištěno místní odssávání ssacími nástavci z těchto prostor a vháněn do nich stále čerstvý čistý vzduch tak, aby byl vdechovaný vzduch prost.

Základní metody svařování SVÁŘEČKY-ELEKTRODY

V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Na co dalšího si při vysokých letních teplotách dát pozor: Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce,v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci.. Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách (dále jen vyhláška o svařování), Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění nebo v uzavřených nádobách jako jsou tanky, válce, nádrže nebo potrubí • Nenaklánějte svářečku více než 35°! • Chraňte se před úrazem elektrickým proudem izolačními ochrannými prostředky. • Pokud je to možné noste při sobě nehořlavé, suché izolačn Zcela zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem (lesy, louky, pole i strniště). Na co dalšího si při v létě dát pozor: v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) a ani na slunci.. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci. - Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny

336/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany ..

 1. Provádět svařování je zakázáno osobám bez kvalifikace (tj svářečského průkazu), v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných pracovištích při zhoršených povětrnostních vlivech (svařování elektrickým obloukem za deště, sněžení, apod.), na vyvýšených místech bez zajištění.
 2. 4.1.109. Svařování velkých předehřátých výrobků a sváření v uzavřených předehřátých nádobách argonarcem. 4.1.110. Svařování elektrickým obloukem v uzavřených prostorách. Extrakce, izolace a syntéza ostatních alkaloidů, glykosidů a purinových derivátů: 4.1.111. Sušení a homogenizace surových námelových.
 3. Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku (1) Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože mohou mít při uložení na skládku negativní dopad na životní prostředí nebo zdraví lidí, jsou vymezeny v bodě A přílohy č. 4 k této vyhlášce
 4. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení

87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách). Skladování tlakových nádob. TN se skladují v uzavřených nebo otevřených skladech, které tvoří samostatný požární úsek dle ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Na co dalšího si při vysokých letních teplotách dát pozor. v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci.. Při práci sledujte, zda něco nehoří, a mějte připravený hasicí přístroj. Nikdy na Mějte na paměti, že svařování na stropu, podlaze, přepážce nebo příčce může způsobit požár na druhé skryté straně. Svařování a řezání ráfků kol je zakázáno. Při zahřátí pneumatiky může dojít k explozi 4.7 Práce v uzavřených nádobách, pod úrovní terénu a v prostorách s omezeným vstupem 12 Při svařování uvnitř kovových nádob nebo ve vlhkém prostředí je možno použít jen stejnosměrné svařovací zdroje a musí být zabezpečen dostatečný přísun čerstvého vzduchu a místní odsávání zplodin svařování. Je zakázáno používat zařízení v prostředích s prostory klasifikovanými jako prostory s rizikem výbuchu z důvodu přítomnosti plynů, prachů nebo aerosolů. - Nesvařujte na nádobách, zásobnících nebo potrubích, které obsahují nebo obsahovaly zápalné kapalné nebo plynné produkty

Video: Svářečská škol

Svářecí přístroje pro manuální svařování v ochranném plynu s automatickým podáváním drátu umožňují Neprovádějte svařovací nebo řezací práce na uzavřených nádobách nebo trubkách. Při každé změně stupně spínače je nutné nastavit také rychlost podávání drátu. Poku Je zakázáno vhánět kyslík. Při práci v nádobách , kotlích , a pod. je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem a je nutné: Používat izolační podložky pod nohy a izolační stojany na odkládání hořáků. Při práci v polohách použít izolační přepážky tak, aby se tělo nemohlo dotknout vodivých částí - Neprovádějte svařování nebo řez na uzavřených trubkách nebo nádobách. - I poté co byly tyto nádoby a trubky otevřeny, vyprázdněny a pečlivě vyčištěny, věnujte jejich svařování maximální pozornost. - Nesvařujte v prostředí, které obsahuje výbušný prach nebo výbušné plyny a výpary (14) Svařování v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu je zakázáno. Při svařování v ochranných atmosférách plynu musí být výměna vzduchu na pracovišti zajištěna nuceným způsobem. § 100 Práce s lasery (1) Dodavatel stavebních prací, který provozuje lasery, je povinen vymezit a označit prostor, kde.

Jak bezpečně převážet technické plyny

Vysoké teploty znamenají vysoké nebezpečí vzniku požárů

 1. Chemické látky musí být ukládány v uzavřených nádobách (obalech) z vhodného materiálu a označeny přesným názvem nebo vzorcem dané chemické látky. Uskladnění a manipulace s jedy musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č.40/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 2. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domůnebo ubytovacích zařízení
 3. Je-li to možné, při práci v obtížných podmínkách jsou přítomni 2 členové posádky. (3) V horkých, mokrých nebo vlhkých podmínkách je provádění svařování elektrickým obloukem zakázáno. § 49 Plynové svařování a řezání (1) Acetylén pro svařování se nesmí používat při větším tlaku než 1 atmosféra
 4. Je zakázáno zde svařovat předměty, které by mohly vyvíjet po nahřátí toxické plyny (opatřené nátěry, povlaky apod.). Zajištění požární bezpečnosti při svařování na stálých svářečských pracovištích: podmínky jsou uvedeny v kapitole 3
 5. (2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. (3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá.
 6. Teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů, zejména v přírodním prostředí - v lesích, na loukách, trávy apod. Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Lidé by tedy při pohybu v přírodě měli dodržovat základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit. Z tohoto důvodu je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby potraviny nebyly uchovávány ani skladovány společně s nebezpečnými látkami. Je to zakázáno a životu nebezpečné! Nebezpečné látky smí být uchovávány pouze v nádobách vyrobených z materiálu, který odolá očekávanému namáhání Pokud se při svařování tvoří na konci drátu kapka, musí být rychlost podávání drátu zvýšena, jestliže je naopak citelný tlak drátu proti hadici, musíte rychlost snížit. Protože jsou právě svařované díly velmi horké, používejte vždy kleště v případě, že s nimi chcete pohnout a odstranit nánosy na konci hořáku vyšující 50% při 40°C. Zařízení je možné používat v prostředí s relativní vlhkostí nepře-vyšující 90% při 20°C. • Zařízení lze provozovat v maximální nadmořské výšce 2,000 m. Nepoužívejte toto zařízení pro odmrazení trubek. Je zakázáno používat toto zařízení k nabíjení baterií nebo akumulátorů

Pozor na požáry v přírodním prostředí hasici

Pořádek na staveništi jako podmínka bezpečné práce ASB

V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě oheň vůbec nerozdělávat. v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plněnípopřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádufyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato,musí být zajištěny proti rozvalení

V lesích je celoročně zakázáno kouřit, Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor: Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) a ani na slunci.. (7) Je zakázáno přechovávat nebezpečné chemické látky a přípravky v neoznačených nádobách a v nádobách určených pro potraviny, nebo společně s potravinami. (8) Při přelévání žíravin je nutno použít skleněné nálevky dostatečné velikosti, nebo nálevky z plastické hmoty, přitom je nutno postupovat s největší. V aplikačních prostorách je zakázáno kouřit, pít a konzumovat jídlo. Postupujte v souladu se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Přípravek vždy uchovávejte jen v nádobách vyrobených ze stejného materiálu jako původní nádoba. Ochranná opatření pro zaměstnance (viz bod 8) Přeprava v prostorách uţivatele: přepravujte vţdy v uzavřených nádobách umístěných vertikálně. Ujistěte se, ţe osoby přepravující přípravek vědí, co mají dělat v případě nehody nebo úniku. Prášková barva je klasifikována jako nebezpečná látka pro přepravu, proto produkt má omezení dle ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA

svařování u skladu hořlavin do vzdálenosti 10 m musí být povoleno písemně velitelem při práci v nádobách a jiných uzavřených prostorách se musí zabezpečit místní odsávání a přívod čistého vzduchu, osvětlení používat o napětí 24 V; svářeče musí zabezpečovat pomocník, který se zdržuje mimo ohrožený. Při manipulaci a používání hořlavých kapalin se musí zachovávat opatrnost. V blízkosti je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným plamenem, jiskřivými a horkými předměty. Hořlavé kapaliny, pokud se s nimi nepracuje, musí být uloženy v uzavřených a označených nádobách

Zdroj rizika rizika A B C 3

Co je pájka pro pájení mědi, hlavní typy pájek pro pájení měděných trubek, výhody a nevýhody spojovacích materiálů. Co se stane s tokem pro pájení a jak jej správně používat v práci, stejně jako tématická videa, která lépe pomohou pochopit tento problém je zakázáno přinášení a používání všech soukromých spotřebičů, přístrojů a zařízení v objektech a prostorách IVECO CR je zakázáno na stávajícím elektrickém zařízení zřizovat provizoria a zasahovat do elektro výzbroje strojů a el. Rozvaděčů, opravy a úpravy smí provádět jen osoba pověřená IVECO C

Hasiči zasahovali u požáru ohniště v Červené Vodě

- práce v uzavřených a těsných prostorách - např. podzemní kolektory, podzemky, šachty v mokrých, vlhkých nebo horkých podmínkách - práce na nádobách, potrubích a zařízeních, které obsahovaly, nebo je podezření, PO a CO) - zajistit vydání písemného příkazu k práci se zvýšeným nebezpeím, ve kterém. 29) § 5 odst. 8 vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 30) § 3 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 31) § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb Hašení vápna v sudech, v úzkých a hlubokých nádobách je zakázáno. § 38. Zdění (1) Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 0,6 m široký. (2) Zděné konstrukce musí být provedeny podle zvláštních předpisů. 28

Vyhledávání ASPI epravo

Formulář Čestné prohlášení je v příloze č. 2c tohoto PŘ. Do sektoru skládky podskupiny S-OO3 je zakázáno ukládat: Odpady, které nejsou vyjmenovány v Seznamu odpadů v příloze č.1a tohoto provozního řádu. Odpady na bázi sádry. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených pod kódem D9 Při ohřevu hořlavých kapalin v topných lázních s kapalným médiem se volí lázeň tak, aby byla s ohřívanou kapalinou mísitelná. To se nevztahuje na práci v malém rozsahu. Při destilaci hořlavých kapalin je zakázáno ponechat aparaturu bez dozoru. Při pouľití vodního chlazení se musí kontrolovat přívod vody do chladiče 2) vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 3) § 5, odst. 2 a § 17, odst. 3, písm. f zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 4) § 5, odst 10.Tekutý materiál může být skladován v uzavřených nádobách tak, že plnicí (vyprazdňovací) otvor je pokud možno vždy nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, skladované naležato, musí být zajištěny proti rozvalení

Hasiči zasahovali u požáru ohniště v Medlešicích

Tento po-žadavek je obzvlášť důležitý v případě karcinogenů. To je možné zajistit do- Zvažte, co je ještě možno zlepšit O.K.! Přijatá opatření jsou Chemické látky jsou uskladněny v uzavřených nádobách (oba-lech), kterě jsou otvírány jen za účelem manipulace s látkam XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem.10) 2 V případech, kdy budou konkrétní definovanou stavbu provádět zaměstnanci více zhotovitelů stavby a je nezbytný koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor), během přípravy stavby, tento zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a. práce v uzavřených a těsných prostorách - např. podzemní kolektory, podzemky, šachty apod. práce pod vodou, v mokrých, vlhkých nebo horkých podmínkách. práce na nádobách, potrubích a zařízeních, které obsahovaly, nebo je podezření, že obsahovaly látky, které ohrožují zdraví - např. žíraviny, jedy apod

Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad ze skupiny 12 a to při činnostech jako je svařování, řezání, broušení, apod. Odpady řazené do skupiny s číslem 16 budou vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů Ochrana před těmito ohroženími je uvedena v části, která se zabývá hygienickými riziky. Ochranu před vznikem požáru řeší předpisy o PO, zejména vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 2. Je zakázáno obsluhovat stroj pod vlivem alkoholu. Nepoužívejte stroj při extrémním vyčerpání, nedostatku spánku a také v případě výrazného oslabení souvisejícího s užíváním léků. Je zakázáno používání stroje, pokud existuje jakýkoliv důvod, který by mohl ovlivnit zhodnocení situac Po jejich zapracování je třeba v příslušných listech s typovými skupinami zaměstnanců zkontrolovat, že u žádné typové skupiny zaměstnanců ve sloupci Výsledné riziko pro danou skupinu zaměstnanců nedosáhlo hodnotu v řádu desetitisíců (tj. není v oblasti nepřijatelného rizika)

HZS hlavního města Prahy - Požáry si dovolenou nevybírají

Svařování plamenem - SOŠ a SOU Neratovice STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected][email protected před sterilizací je zakázáno popisovat sterilizační obal v tzv. aktivní zóně s důvodu propustnosti tohoto obalu při sterilizaci a zabarvení volženého materiálu. Prosím, ale o odpověď ,zda hrozí toto nebezpečí i po stterilizaci, kdy je obal neprodyšně uzavřen a pro lepší přehlednost si popíšeme fixem datum expirace.

HZS ČR: Platí výstraha na „Nebezpečí požárů

Pokud provedete úpravy ještě před ověřením zápisu, může se stát, že se některé z nich na Googlu neobjeví ani poté, co je ověření dokončeno 6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu10), Boj o D11. ŘSD zveřejnilo dokumenty o předání staveniště . 2 V příloze č.2 k Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. je uveden přípustný expoziční limit (PEL) pro amoniak 14 mg NH3.m-3 a nejvyšší přípustná koncentrace amoniaku v pracovním prostředí (NPK-P) 36 mg NH3.m-3 Naopak v kraji Ústeckém se jedná o pokles sledovaný prozatím po kratší časový úsek, výraznější je teprve v posledních 7 až 10 dnech, a i proto je stále hlášen vyšší počet případů hlášen v kraji Ústeckém než v okolních krajích a je zde i aktuálně nejvyšší hodnota sedmidenní incidence, průměrný denní.

Je nutno pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (např. úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění, je nutno si umýt ruce v teplé vody s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku Tato odolnost je způsobena vrstvičkou Al2O3, která se vytvoří na povrchu plochy. Tento oxid má vysokou teplotu tání (2050°C) a působí problémy při svařování, protože se v roztaveném kovu nerozpouští. Při svařování se musí ze svařovaného povrchu odstranit. Svařitelnost technického hliníku je velmi dobrá