Home

Klientelismus příklady

Klientelismus je neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož charakteristickým znakem je ochrana, jinak zvaná též protekce, vybraných členů celku, případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí.Kořenem klientelismu je skutečnost, že účastníci klientelistických ujednání bez této formy spolupráce nejsou. Korupce a klientelismus v komunistických režimech příklad Československa Corruption and clientelism in communist regimes - the example of Czechoslovakia. Anotace: Tématem této bakalářské práce je problematika korupce a klientelismu v komunistickém Československu. Korupce je stále poměrně velkým tématem v české společnosti a. Klientelismus také závisí na chudobě populace, protože šéfové využívají potřeb pro své vlastní účely. Na druhé straně jde o politickou účast populace přímo proti klientelismu, protože politické přesvědčení brání tomu, aby jednotlivci byli kooptováni jako klienti. Příklady politického sponzorstv klientelismus - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Klientelismus - Wikipedi

 1. Příklady problematických stavebních záměrů v centru Prahy v posledních deseti letech z veřejných zdrojů ukázali, jak klientelismus v magistrát-ní památkové péči funguje, jaká jsou jeho rizika, slabá a neprůhledná místa a kde se hromadí podezřelé vazby
 2. Korupce a klientelismus v komunistických režimech - příklad Československa Karel Šnajdr Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Naxera Katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Plzeň 201
 3. Klientelismus Za součást či podhoubí korupce bývá též považován tzv. klientelismus (navazování známostí a vytváření vzájemně závislých vztahů). Lobbing S korupcí je také často spojován pojem lobbing. Lobbing jako takový je legální prosazování zájmů určité zájmové skupiny v rozhodovacím procesu
 4. imum. Předvedení jednotlivých forem korupce tak nebude vedeno do teoretické šíře a hloubi, ale spíše v podobě výstižné zkratky
 5. 5 1 1 Konkrétní příklady 27 > Klientelismus, nepotismus > Zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek (tzv šití zakázek na míru
 6. 1.2. Klientelismus a střet zájmů S korupcí úzce souvisí pojmy klientelismus a střet zájmů. Ve značně kritickém článku politologa Michala Klímy, nazvaném Podnikatelé na politickém trhu, se můţeme dočíst například o klientelistické straně, jako o zvláštním stranickém druhu, který se po roce 198
 7. Veřejný zájem, lobbing, korupce a klientelismus Předkládá: Martina Medviďová Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Louda, CSc. v širších souvislostech a uvést pokud možno nějaké příklady. Tento ucelenější pohled na zmíněné pojmy jsem se ve své práci snažila nabídnout

Předkomunistická industrializace -míra celonárodní identifikace s režimem Osobní vláda před komunismem VS Rozvinutá státní správa (byrokratizace) -nástroje kontroly -nepotismus (a klientelismus) Příklady České země Slovensko Srbsko Pád režimů a typy komunismů Varianty interpretace pádu komunismu Zdroj atraktivních. Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. Opakem korupce je integrita.. Korupce může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, neoprávněnými příjmy. Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí Stránka 5 (celkem 43) 1 Korupce 1.1 Pojem a definice korupce Korupce je výraz latinského původu, odvozen od slova rumpere (zlomit, rozlomit, přetrhnout), přesněji corrumpere, jehož překlad do češtiny znamená zmařit, zkazit, uplácet.Od tohot

Vydání půdy u Hněvotína je jasný klientelismus, říká lídr Pirátů a Starostů 17. září 2020 11:45 Lídrem společné kandidátky Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí pro říjnové krajské volby v Olomouckém kraji je Josef Suchánek, ředitel Správy kolejí a menz olomoucké Univerzity Palackého Diskuse:Klientelismus. Skočit na navigaci Skočit na V tomto případě by mělo jít asi o příklad výskytů tohoto jevu (napadá mne sponzorování vládních stran bývalé Klausovy koalice, např., ale je toho určitě víc), případně nějaké statistiky či názory k tomuto jevu Paternalismus (klientelismus) Hierarchicky uspořádaná společnost: panovník - místní feudál - poddaní Církev a její sociální aktivity, obce, města, cechy 1.5. Novověk - průmyslová revoluce. Narůstání sociálních problémů Utopisté Thomas Moore (1477 -1534), Thomaso Campanella (1568 -1639) - Slunečn Také ekonomická kapitola zpráva tak potvrzuje varování BIS, že klasickou korupci nahrazuje sofistikovanější a hůře postižitelný klientelismus. Mezi příklady pochybného hospodaření se opět ocitly Lesy ČR, ale také Správa železniční a dopravní cesty

Korupce a klientelismus v komunistických režimech příklad

 1. lobbing, korupce a klientelismus zpracoval samostatně a že jsem vyznaþil prameny, z nichž jsem pro svou práci þerpal způsobem pro vědeckou práci obvyklým. V Plzni 21. března 2014 vlastnoruní podpi
 2. klasické nešvary, jako je klientelismus či korupce, ale i o prostou nedůslednost či nedbalost v postupu úřadu při zkoumání, zda jsou splněny podmínky pro povolení výjimky). Rozhodovací praxí široce pojatá možnost povolování výjimek by pak mohla devalvova
 3. (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus) apod. Po společné diskusi Klient definoval oblasti implementace SF EU, v rámci kterých bylo cílem identifikovat korupční rizika. Cílem Projektu naopak nebylo identifikovat rizika podvodného jednání. Předměte

11.4. Příklady konkrétních řešení 80 11.5. Požadavky na promítnutí nové úpravy institucí do právního řádu 84 11.6. Graf - dotčené orgány - územní rozhodování a stavební řád 85 11.7. Graf - dotčené orgány - územní plánování 8 U nás jsme šli ještě dál - klientelismus jsme propojili se střetem zájmů způsobem, který překročil doposud všechny známé příklady, tedy ze států, které se deklarují jako demokratické. Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči zoufale fungující, resp. nefungující stát, nejčastěji to charakterizuje přebujelá byrokracie, korupce a klientelismus Příklad: Co si stěžuješ, zapomněl jsi, kde žiješ? V absurdistánu, tak co bys chtěl Stranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí [1]. Vladimír Naxera [2]. Abstract: Party Patronage and Its Relation to Corruption and Clientelism: The Theoretical Concept and Outline of Its Application in Communist Regimes and Post-Communist Settings. This article examines the patterns of party. Příklady uzamčení zákazníka. Proprietárním uzamčením je například blokování mobilních telefonů pouze pro jednoho z operátorů, či DRM.. Jiným příkladem je vztah Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. s firmou Xanthus.Smlouva byla uzavřena v roce 2004 za podezřelých okolností (v červnu 2014 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Dopravnímu podniku pokutu 0.

Příklady Politického Patronátu - Encyklopedie - 202

V první z těchto kapitol se můžeme dozvědět vysvětlení samotného pojmu korupce V následující kapitole si přiblížíme historii korupce od samého počátku letopočtu přes historické příklady až do jednadvacátého století Certified Compliance Officer. Předáváme zkušenosti, jak aplikovat opatření pro ochranu ekonomických a etických zájmů organizace. Pokud je celý soubor opatření a metod nastaven správně, tak ve své optimální podobě slouží také jako prevence před trestní odpovědností právnických osob (TOPO). +100 Příklady Přidat . Zastavit. Musia zastaviť nepotizmus a vojenské provincie. Musí se zbavit nepotismu a vojenských vůdců. Europarl8. klientelismus, neetické praktiky v oblasti imunity, amnestie a privatizace, podplácení soudních a policejních orgánů,. Klientelismus v Čechách - jeden příklad za všechny: Podle jednoho z oslovených členů České studentské unie, jenž si nepřál být jmenován, je to částečně způsobeno současnou situací ve společnosti, odkrýváním korupčních kauz a případů klientelismu, ale i případy, ke kterým dochází přímo na jednotlivých. Jako příklad takových opatření lze uvést např. povinnost registrace profesionálních lobbyistických skupin, oznamovací povinnost týkající se příjmů lobbyistů, dodrţování etického kodexu apod. V České republice v současné době klientelismus případně i prodej pozic, 7) zisk důleţitých, běţně.

klientelismus - NSS-ČR/Judikáty

klientelismus zpracoval samostatně, a ţe jsem vyznaþil prameny, z nichţ jsem pro svou práci þerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým. Plzeň, březen, 202 úplatkářství, klientelismus a korupci. Následkem řady žalob na činnost státních institucí či na postup státu jsou zvýšené výdaje státu při řešení vzniklých sporů. Jedním z příkladů jsou Lesy ČR, které na sebe díky svému značnému majetku soustředil

Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnost

 1. Nej čast ěji se vyskytující příklady trestného jednání jsou p řijetí úplatku § 331, podplácení § 332 a nep římé úplatká řství § 333 [52]. Korupce je nejvíce spojována s termínem úplatká řství. Úplatká řství je nižší formou korupce. Jedná se o finan ční výhody, protislužby, poskytování informací..
 2. imálních částek Kč až po stovky miliónů. Rozsah zapojených osob -
 3. Širší rodina, řetěz života, klientelismus, spojení s půdou, iniciační rituály, volné životní tempo. Pohled Afričanů na korupci. Evroá kolonizace a africká kultura. Současnost vs. tradiční kultura Afriky. Textíky k prvkům africké kultury, Hakuna haraka. 9. 5. 2018. Kulturní geografie Afrik
 4. Klientelismus a poskytování úplatků do budoucna jsou nemravné a společnost hluboce demoralizují. Lidé si totiž postupně zvykají na to, že se známostmi mají větší naději na úspěch než se znalostmi a naproti tomu bez známostí to oni ani jejich děti nikam nedotáhnou
 5. U nás jsme šli ještě dál - klientelismus jsme propojili se střetem zájmů způsobem, který překročil doposud všechny známé příklady, tedy ze států, které se deklarují jako demokratické. Tweet Sdílet. diskutovat na facebooku. Petr Havlí
 6. Vladimír Naxera: Vrtěti korupcí je tak snadné. Protikorupční rétorika českých politiků První část volné série čtyř textů věnovaných protikorupční rétorice českých politiků vysvětluje šíři a nejednoznačnost pojmu korupce a také ukazuje, jak dokáže protikorupční rétorika zastínit v debatě všechna ostatní politická témata
 7. zemi trápí. Pokračující klientelismus, chaos v řízení státu, absence dlouhodobého plá-nu, neschopnost státu vyrovnat se skrizo - vými situacemi. To amnohé další chceme řešit. Připravili jsme proto volební program, který vrátí naši zemi budoucnost auděláme maximum pro jeho realizaci, uvedl Ivan Bartoš hned na úvod

Byla také možnost uvést jiný příklad korupčního jednání, čehož využil 1 respondent, který uvedl vyhrožování. Nejvíce zastoupeným korupčním jednáním uváděli zaměstnanci protekci a klientelismus. Téměř 90 % zaměstnanců se nikdy osobně nesetkalo s korupčním nátlakem ze strany nadřízeného ani ze strany klienta Jak rozlišovat co je a co není korupcí. Může být korupce vnímaná jako pozitivní prvek obchodních vztahů. Tato a další témata v Debatním klubu otevřou pánové Ondřej Chládek, člen představenstva stavebního holdingu Enteria a. s. a Stanislav Beránek, analytik Transparency International. Tweet Klientelismus (a také patrimonialismus) je s korupcí úzce spojen (Green, Ward 2004: 11). Patronské vztahy, které se rozvinuly například v rámci komunistické nomenklatury, bývají často považovány přímo za formu korupce (Holmes 2003: 195-196) - a to dokonce za jednu z forem nejtvrdších

Lukáš Jelínek: Českou politiku kompromitují jedinci přirostlí ke křeslům Ocenit, že Dominik Feri bez průtahů složil svůj mandát, ani v nejmenším nezlehčuje závažnost obvinění proti němu. Byla to zkrátka správná — jediná možná — reakce. Nelze ale přehlédnout, že ani ty tu bohužel zdaleka nejsou normou Politický řád a politický úpadek: Od průmyslové revoluce po současnost je kniha amerického politologa Francise Fukuyamy z roku 2014 . Kniha navazuje na knihu Fukuyama z roku 2011, Počátky politického řádu , napsanou za účelem objasnění politických institucí a jejich vývoje v různých regionech. Dvacet let po jeho stěžejní eseji z roku 1989 Konec historie.

Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Ve své činnosti se NBÚ řídi zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných. Piráti jsou zhouba! Se mnou ve výboru SV je právník, vedoucí kanceláře starosty. Praha 1. Ten je z nich úplně šílenej. Veškerou korupci a klientelismus, které před volbami kritizovali

BKM. Tato databáze Mýty vs. Fakta o socialismu naznačuje a publikace Socialismus: realita místo mýtů podrobně prokazuje selhání a negativní důsledky společenského experimentu v Československu, které v letech 1948 až 1989 realizovalo institucionální charakteristiky socialismu. Podstatné je, že tento systém podporoval nadřazenost jedněch a podřízenost ostatních. Publikace byla vydána s přispěním Vzdělávací nadace Jana Husa a společnosti Ecovoice. Recenzoval: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Vydalo Nakladatelství P3K, Praha

V praxi jsou tak shora vynucované etické kodexy nahrazovány snahou hledat společné standardy a obecné etické zásady. Jako nejúčinnější se jeví zejména opatření vycházející z celopolitické shody, vazby etických principů na interní kontrolu a dozor a příklady dané jednáním vedoucích úředníků Kadlecův případ měl na starosti policejní inspektor Petr Netušil, jenže nakonec to byl sám tento vyšetřovatel, kdo skončil překvapivě v rukou inspekce. Případ tedy už nedokončil a jeho nástupce věc odložil. Jde o případy nebývalého propojení podnikatelských a komunálních zájmů. Tweetni to Země střední Evropy, podobně jako další regiony, se potýkají s celou řadou výzev - ať už jde o prekarizaci práce, chudobu, nerovnost a sociální vyloučení, korupci a klientelismus, podfinancované veřejné služby, nedostupnost bydlení či globální klimatickou změnu a zhoršování životního prostředí Petr Zdobinsky. Bc. Petr Zdobinský (* 16.4.1953), bez politické příslušnosti. podnikatel, majitel realitní společnosti SKZ Real s.r.o. Narozen v Děčíně a celý život prožitý v Děčíně. Ženatý, tři děti. Rád cestuji s otevřenýma očima vnímám příklady, jak to jde jinde Současný stav podporuje silný klientelismus, lobbistické intriky a úplatkářské mechanismy. Těmi, kdo pociťují všechny negativní dopady, jsou samozřejmě obyvatelé města. Satelitní výstavba a nelítostné rozrůstání okolních obcí posiluje dopravní problémy města a snižuje ekonomickou prosperitu

Je ale rozdíl sdělit v rozhovoru svůj názor, nebo dát všanc svoji popularitu společnou fotkou s politiky, případně se politiky aktivně účastnit bez ohledu na stranu, ve které jsem aktivní, a přitom chtít být stále stejně populární ve svém oboru. Tady by zase mohl sloužit za příklad jeden ostravský zpěvák Univerzální hospodští kritici jsou schopni shodit cokoliv, důležitá jsou ale fakta. Mezi letouny Spartan a CASA jsou rozdíly minimální, stíhačky Gripen pro armádu znamenají požehnání. Náčelník generálního štábu, armádní generál Petr Pavel to říká na rovinu. Dokonce se otevřeně bavil i o některých generálech a ministrech obrany Francouzská Gomora: unikátní svědectví ze severních čtvrtí Marseille Philippe Pujol: La fabrique du monstre.Les Arènes, Paris, 2016, 200 s. Francouzská novinářská cena Albert-Londres pro Philippa Pujola mnoho lidí překvapila. Většinou ji získávají velká jména francouzské žurnalistiky z deníku Le Monde nebo agentury AFP. Za svědectví z Kolumbie, Afghánistánu nebo. Kanál Dunaj-Odra-Labe by mimo jiné měl sloužit přepravě zboží. Jak ale na základě jednoduchých propočtů tvrdí ekonom Martin Kvizda, kanál v konkurenci s již vybudovanou elektrifikovanou železnicí neobstojí a ze srovnání vychází jednoznačně neefektivně jak provozně, tak co se například emisí skleníkových plynů týče

Příklady Přidat . Zastavit. Zápas Všechno přesný žádný slova . Instead, the state is the target of political entrepreneurs who strive to capture it in order to capture the rents that it controls. Mezi tato vládní selhání patří klientelismus,. Jako příklad uvedu ten ostudný solární tunel, který dodnes poškozuje jméno celému sektoru obnovitelných zdrojů a dokazuje, jakým obrovským problémem je v Česku korupce a klientelismus navázaný na politickou sféru. V Česku i Německu platily tehdy téměř totožné zákony, které stanovovaly výkupní ceny, aby se. • příklady -stejný plat či stejná mzda, shodné zastoupení v rozhodovacích pozicích, vyvážený poměr kandidátů na volené pozice, • tohoto stavu komplexněji nikdy není možné dosáhnout, rovnost ve výsledku je stejně jako rovnost v příležitostech principem, nikoliv všeobecnou trvalejší realitou, 30.09.2020 1 Stuchlík: Babiš je disruptor, Faltýnkova rada by mohla být ku prospěchu. Jan Novotný, 30. 9. 2018. Zdroj: Hynek Glos/Euro. Lídr hnutí ANO v pražských komunálních volbách a bývalý majitel a zakladatel finančněporadenské skupiny Fincentrum Petr Stuchlík se z byznysmena v politika přeměnil teprve před několika týdny

Korupce - Wikipedi

khlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus. Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem protikorupční opatření asvé podřízené zaměstnance seznamují skonkrétními příklady korupčníh • příklady odhalených případů: ODS (Brno, Praha 5); ČSSD (Jablonec, Praha) -POUHÝ VRCHOLEK LEDOVCE Klientelismus -podnikatelskélobby (betonářská, farmaceutická) Cíl: získat vliv na rozdělováníveřejných zdrojů(zakázky, dotace, fondy), na rozhodovánízastupitelstev a rad měst, a vytvářenílegislativy. Příkladů je celá řada a Třebíč patrně nebude ojedinělý případ, kde se netransparentně hospodaří a kde bují klientelismus. Otázkou je, jak tento trend zvrátit, protože opozice má v těchto městech možnosti velmi omezené. Dokud se o problémy nezačne zajímat někdo zvenčí a dokud budou mít představitelé města a. vysvětlit, dále také ukázat příklady populistické rétoriky. V další fázi teoretické þásti chci rozlišit jednotlivé druhy populismu, jako je třeba levicový, ale speciálně pak pravicový, který považuji za nejdůležitější pro můj výzkum. 2.1. Co je to populismu Nadstandard poskytne možnost připojištění, omezí korupci a klientelismus a v neposlední řadě povede ke zvýšení přísunu prostředků do systému. zpět na začátek. Příklad ze zahraničí. Problematika standardů je řešena v mnoha zemích EU15. Velmi přijatelný systém z hlediska zátěže pojištěnce nabízí např

Vydání půdy u Hněvotína je jasný klientelismus, říká lídr

Inbreeding tu máme. Škodí. Posiluje klientelismus. Nejlepší cestou ven je dlouhodobý pobyt v zahraničí. Nicméně v dnešní době internetu není třeba lpět jen na povinnosti osobní mobility. Prosazení jakýchkoliv pravidel bude ovšem v Česku složité: panuje tu velká nechuť k čemukoli povinnému. Čtveřice významných osobností české vědy se vyjadřuje v anketě. Jako příklad uvedl rozvrat politického systému, setření rozdílu mezi vládou a opozicí či klientelismus. A také neustálé doufání, že se objeví něco nového, čistého, nějaký spasitel politiky. A pocit, že správa věcí veřejných se nás netýká a nemusíme se o ně starat, míní Gazdík Příklad nedobrého užívání termínů a politologických konceptů nalézáme na-příklad v tom, jak autorka operuje s pojmem populismus, přičemž s jeho vysvětlením se vypořádává velice krátce. V této věci si navíc klade otázku, zda u nás může dojít k pro-měně politiky na výrazněji populistickou Klientelismus do státní správy, nepoctivý právní servis (advokáti, právníci). Spolupráce s obchodníky, s bílými koni, napojení na gangy, které obchodují s osobními daty lidí, a tak dále, říká soukromý detektiv. Na koho se dnes zaměřují Příklad podvodu se žárovkami. POZOR! Tento text neslouží jako. Česko coby dvojkař si ale raději vzalo příklad z pětkaře, totiž z Chorvatska (podíl 28 procent), a za zavedení EET paradoxně Babišovi mnozí ještě nadšeně tleskali. V současné době už je opojení z Babiše pryč a ti co mu tehdy tolik tleskali, dnes mnohdy zpytují svědomí a aby vše odčinili, stylizují se do.

Diskuse:Klientelismus - Wikipedi

Odpadové hospodářství musíme řešit v souvislostech. Od letošního roku platí nová odpadová legislativa, která změnila platbu za skládkování odpadu. Doteď platil jednotný poplatek 500 Kč za tunu odpadu. Nyní však budou poplatky dva. A to za zbytkový a využitelný odpad Korupci, klientelismus a dobývání renty ani jiné další problémy zde netřeba připomínat. Čili můžeme uzavřít, že veřejné investice není možné klást na úroveň těch soukromých, nevedou k takovému nárůstu blahobytu Přínos díky volnému pohybu, zbytečně velká byrokracie a kvůli tomu nedostupnost dotací a strach z eura. Tak menší české firmy vnímají Evroou unii Kritizovala jsem vyprázdněnost, klientelismus, ústup od programových priorit. Kolik jen diskusí jsem vedla se současným vedením města Olomouce o privatizaci městských společností! Kolikrát jsem jen dávala za příklad Kuberovy Teplice! A jak jsem dopadla? Sdružení, které jsem vedla, bylo zrušeno výkonnou radou

BIS: Stát tuneluje vlastní firmy, ovládli je lobbisté

Ten klientelismus je klientelismus váš nebo vašeho zamestnance, za ktereho jste zodpovědný vy. Vasi lidé mají právo delat chyby, ale pokud je na to upozornime a nic se nestane, pak mame právo křičet. Odvolat se k MD nemuzeme, nebot bychom museli k 11.12 ukončit dopravu. Tzn my musime vase stanovisko akceptovat Článek poukazuje na praktické příklady porušování práva na svobodu projevu a vyjadřování, včetně vyhrožování likvidační pokutou a vyhazovem (odvolání z funkce). Úvod. Svoboda projevu či svoboda vyjadřování jsou zakotveny v mezinárodních a regionálních úmluvách o lidských právech

Věcný Záměr Stavebního Zákona - Mm

Můj předvánoční blog nebude moudrý. Nebude chytrý. Patrně nezajímavý, třeba i zaslouženě nečtený. Rok 2020 si zaslouží, aby krátký byl. Nebude dávat naději. Stát a jeho občané jsou v biologické válce s pandemickým nepřítelem Váhostav). Snad i proto oběma imponuje autoritativní způsob vládnutí v Rusku, který je úzce propojen s nejvlivnějšími oligarchy. U nás jsme šli ještě dál - klientelismus jsme propojili se střetem zájmů způsobem, který překročil doposud všechny známé příklady, tedy ze států, které se deklarují jako demokratické

Střet zájmů ParlamentniListy

Klientelismus. Paradoxně právě ODS v čele s Hanou Moudrou šla do předloňských komunálních voleb s tím, že další čtyři roky budou v případě volebního vítězství podporovat Autosenior. Pokud by řidička pracovala tak jak má, tak by službu provozovala doteď a nebyla by ztrátová, argumentovala Hana Moudrá U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 6 6 5 0

Ústecko - Jako scéna ze špatného filmu vypadá situace v Ústeckém kraji. Místo efektivní spolupráce a nastavení vhodných podmínek pro očkování se v kraji řešily kšefty místní organizace hnutí ANO. Kdo je odpovědný za očkovací strategii a proč je Ústecký kraj na chvostu v rychlosti očkování? Pro odpověď na tuto otázku je potřeba vidět, co se děje n d. 6 x korupce a klientelismus veřejné správy, mafiánské způsoby, e. 2 x si respondenti povzdechli, že chybí moudří/vzdělaní lidé ve vedení státu, f. 2 x se objevilo obvinění vlády a parlamentu z vlastizrady, zaprodávání země g. 1 x je se v odpovědích objevil prezident Zeman, h Hejtmanka Vaňhová podává trestní oznámení na úředníka Lea Steinera. Bývalý ředitel odboru řízení Regionálního operačního programu Severozápad a zároveň šéf krajské KDU-ČSL a člen hnutí PRO kraj tvrdí, že systém rozdělování evroých peněz v Ústeckém a Karlovarském kraji ovládá klientelismus a korupce a že politici jsou loutkami v rukou kmotrů