Home

Nadace stipendium

Stipendijní Program Nadace Agrofert Pro Studenty Středních

Každoročně nadace finančně pomůže dvaceti českým vysokoškolákům. Fulbrightova stipendia nejsou určena pro všechny. Studenti bakalářských programů si musí počkat. Nadace se výhradně zaměřuje na starší a pokročilejší studenty - magistry a doktorandy. Stipendium se uděluje na jeden školní rok Stipendium je udělováno studentům z regionu valašskomeziříčska a přednostně studentům, kteří zdárně ukončili 1. ročník studia na vysoké škole. V případě mimořádně tíživé sociální situace žadale, může správní rada Nadace udělit stipendia také studentům středních škol nebo studentům 1. ročníku vysokých. žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků, je stipendium sníženo, a v případě. Nadační fond Pečovatel (Podané ruce - osobní asistence jsou od dubna 2017 smluvním partnerem NF) https://pecovatel.cz nfond@pecovatel.cz tel. 736 505 542 Praha Zaměření nadace: Cílem nadačního fondu Pečovatel je shromažďovat a přerozdělovat finanční prostředky na asistenčn

Nadační fond VERDA byl založen v roce 2001. Jako tehdy jediný nadační fond zřízený pro podporu studentů z romské komunity financovaný výhradně ze soukromých zdrojů existuje tedy již 17 let. Za tuto dobu se událo mnohé. Od počáteční nedůvěry ze strany většinové společnosti i našich stipendistů - velmi dobře si. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Stipendium z tohoto fondu je poskytováno studentům s tíživou sociální situací nebo se zdravotním handicapem, stejně tak i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Stipendia jsou poskytována na podporu studia jak na školách v.

Studentské stipendium 3.4.2018 S radostí Vás chceme informovat, že jsme se rozhodli navázat na činnost Nadačního stipendijního fondu Jedličkova ústavu a budeme pokračovat v tradici a udělovat STUDENTSKÉ STIPENDIUM. Stipendium je určeno žákům, studentům a učňům starším 15 le Požádejte o Stipendium Bariéry pro akademický rok 2021/2022. Projekt Nový start založila nadace pro pomoc lidem mezi 15 a 40 lety, kterým se v posledních 18 měsících stal úraz, nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu Nadace, granty, stipendia. ČVUT v Praze podporuje studium českých a zahraničních studentů i jejich mimořádné mimoškolní aktivity prostřednictvím různých forem finanční pomoci. Poskytováním stipendií, podporou konkrétních projektů formou grantů, ubytováním v Hlávkově koleji nebo finanční podporou zahraničních. Program nadační činnosti a dalších akcí Nadání 2020. Obsah: Poslání Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových k žádosti o cestovní stipendium na konferenci musí být přiloženo potvrzení organizátorů o přijetí příspěvku k prezentaci a abstrakt příspěvku Stipendium na bakalářské studium v Nizozemsku RISE. Ostatní, Zřizovatelem Nadace Depositum Bonum je Česká spořitelna, která se do ní rozhodla vložit prostředky z propadlých anonymních vkladních knížek - jedná se přibližně o 1,5 miliardy korun pro nadační jmění. Výnosy z nadačního jmění budou použity na projekt..

Stipendia - Nadace AGROFER

Stipendia, nadace a fondy Druhy stipendií. Stipendijní řád ČVUT v Praze. Stipendijní řád ČVUT v Praze - změny účinné od 13. 1. 2015. Prospěchové stipendium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, platné v akademickém roce 2019/2020. Výplata stipendia na ubytován Nadace The Kellner Family Foundation Evroá 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6, Česká republik Základní informace. Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Všechna stipendia jsou.

Stipendia Open Gat

V rámci Vzdělávací nadace Jana Husa jsou otevřeny programy určené studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.. Stipendium Husovy nadace. Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech Přihlášku se všemi povinnými součástmi zasílejte do 8. dubna elektronicky na adresu katerina.sirotkova@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM. S případnými dotazy se můžete obrátit na Kateřinu Sirotkovou (katerina.sirotkova@osf.cz, tel: 725 391 993)

Nadace The Kellner Family Foundatio

Žádost o sociální stipendium Via Beroun. Ke stažení. Sídlo nadace: Nadace TIPSPORT, Politických vězňů 156/21, 266 01 Beroun Detašované pracoviště: Nadace TIPSPORT, Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha Hlávkova kolej s nadačním příspěvkem Hlávkovy nadace; Sociální a ubytovací stipendia (podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčk

Vrchní sestra dětského oddělení Simona Hájková na levé

Přehled nadací, které poskytují zahraniční stipendia

 1. Poslání Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (dále jen Nadání) V souladu s poslední vůlí Josefa Hlávky z 25.1.1904 a na jejím základě vydané nadační listině ze dne 29.10.1911 a platným statutem Nadání ze dne 14.12.1998 bylo stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké.
 2. Stipendium Husovy nadace. Program má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v.
 3. O stipendium mohou žádat studenti, kteří v zahraniční plánují absolvovat magisterský program, celý nebo část Ph.D. programu i zájemci o výjezd v rámci meziuniverzitních dohod, zejména do mimoevroých destinací či na prestižní univerzity v Evropě
 4. istrativních důvodů není možné žadatelům přílohy vracet. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je
 5. Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je zveřejněna na webových stránkách Nadace ČLF (viz Aplikace / Aplikace - Nadační příspěvky). Zde je zveřejněn i návod, jak žádost vyplnit a odeslat. Aplikace na podání žádosti bude zpřístupněna 4. 1. 2021
 6. Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice
 7. Nadační fond připravil mimořádný stipendijní program. Aktuální témata. S datovkou nikam nemusíte 19. 8. 2021 Komplikovaný konečník a co s ním #NEJSEMTABU 19. 8. 2021 5. lékař - stipendium 100 000 Kč.

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., byl založen v srpnu 2009 společností Krajská zdravotní, a.s., jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice, sdružujícím v Ústeckém kraji v současné době 6 nemocnic v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Teplicích, Chomutově, Mostě a Děčíně Ovocný trh 1096/8 PSČ 110 00 Praha - Staré Město. IČO: 29015847 info@krsekfoundation.c Na stipendijním programu Scholarship spolupracují česká nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku. O stipendium se navíc také mohou hlásit studenti, kteří studium již započali a po čase zjistili, že jim nedostačují vlastní prostředky Nadace The Bakala Foundation. Tržiště 366/13 118 00 Praha 1 - Malá Strana . IČ: 27921247 DIČ: CZ27921247. Email: info@bakalafoundation.org. Odebírat novinky. Partneři

Studijní Nadace Cabo

Stipendia nadace Posse 2021 jsou k dispozici pro nadějné studenty univerzity, kteří mohou podporovat komunitní a individuální rozvoj.. Stipendium Nadace Posse 2021. Pokud jste registrováni u společnosti Posse a jste součástí komunitní organizace, která pracuje s juniory / seniory na středních školách v oblasti Bay Area, Bostonu, Chicagu, Atlantě, Houstonu, Los Angeles, Miami. Nadace Zdeňka Bakaly vyhlašuje svůj program Scholarship. V rámci něj bude poskytovat stipendia na prestižní, především americké univerzity. Jde o pomoc českým studentům, kteří mají talent a odhodlání, ale chybějí jim potřebné finance Stipendium Husovy nadace . Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnoti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované

Tato nadace je jiná také v tom, že o její grant může zažádat pouze ten student, kterému bylo zamítnuto oficiální stipendium prostřednictvím samotné univerzity. Přijímací řízení se nakonec liší také v tom, že v jeho průběhu musí žadatelé projít třeba i psychologicko-inteligenčním testem Desítka nejlepších pak získala stipendium pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA. Při výběru škol spolupracovala Nadace OSF s britskou asociací The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST)

Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových poskytuje mimo jiné stipendia nadaným studentům a vědeckým pracovníkům pro jejich pobyt v zahraničí a příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost. Podle zásad se nadační příspěvky udělují studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či. 54 studentů zařadila nadace do projektu Univerzity v akademickém roce 2021/2022. Nadace pokračuje také v podpoře absolventů gymnázia Open Gate, kteří během jejich středoškolského studia čerpali sociální stipendium. Z 54 letošních stipendistů je jich 12 právě absolventů tohoto gymnázia Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia. Žádost o stipendium zasílejte e-mailem na adresu. info@krsekfoundation.cz. V současné době. nadační fond. přijímá přihlášky. Naši stipendisté

Stipendia Nikoly Tesly < Programy - Nadace Olgy Havlov

Stipendium nadace uděluje několika vybraným interním doktorandům nebo asistentům působících v humanitních a společenskovědních oborech. Více o působení této nadace i stipendií najdete na www.vnjh.sk. Becario - sdružení Mirka Topolánka pro rozvoj vzdělanosti Stipendium Bariéry. Rada Konta Bariéry podpořila v akademickém roce 2020/2021 celkem 50 handicapovaných studentů částkou 1 350 000 korun. Fond Stipendium Bariéry je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Přihlášku ke stipendiu mohou podat studenti, kteří: Stipendistům. Stipendium ve výši 50 tisíc korun od NSF JÚ 27.4.2016 STIPENDIUM PEGGIE LLOYDOVÉ. 50. 000.- Kč nabízí v roce 2016 NADAČNÍ STIPENDIJNÍ FOND JEDLIČKOVA ÚSTAVU mladým lidem do 30 let věku se ZP, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci STIPENDIUM na střední školu v USA s CCI - plně hrazené roční studium na střední škole v USA v hodnotě 250 000 Kč! Ve stipendiu je i zpáteční letenka do USA, platby týkající se školy a rodiny, zdravotní pojištění po dobu programu

 1. Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových podpoří v tomto akademickém roce 59 studentů vysokých škol a univerzit. Za devět let, kdy nadace finančně podporuje absolventy českých středních škol na univerzitách, získalo stipendium celkem 164 studentů
 2. Nadace Help: se orientuje především na projekty, které odpovídají základnímu účelu nadace. Aktivně podporujeme zdravotně postižené děti, mladé sportovce, talentované umělce a studenty, kterým nadační příspěvky umožňují aktivní zapojení ve všech oblastech života
 3. Mensa ČR se systematicky zabývá podporou rozvoje nadání a intelektu (nejen nadaných) dětí. Mezi klíčové aktivity patří Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, Kluby nadaných dětí, spolupráce se školami, herní kluby, letní kempy a soustředění, dětská šifrová liga; sdružuje nadané děti v Dětské Mense a vůbec provozuje řadu aktivit směřujících k.

Sociální stipendium od Nadace Tipsport Nadace Tipsport poskytuje dětem, jejichž zákonní zástupci by nemohli platit školné, sociální stipendia až do výše 100%. Proces přijetí žáka ke studiu a žádost o poskytnutí stipendia probíhají souběžně, ale vzájemně odděleně. Stipendia vyřizuje výhradně Nadace Tipsport a definitivní potvrzení poskytnutí je podmíněno. Aktuálně působí jako postdoktorandka v centru RECETOX (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment) na Masarykově Univerzitě. Od Nadace Experientia získala stipendium ve výši 1 260 000 Kč, díky kterému stráví rok na University of Zurich ve skupině prof. Juríčka

O stipendium mohou noví studenti žádat do 15

Nadační fond Verd

Stipendium: Nadační fond manželů Livie a Václava

 1. video VIDEONÁVOD: Jak vyplnit žádost o stipendium organizace ROMEA pro romské studenty na rok 2021-2022. 2.6.2021 14:48 Romští studenti mohou žádat od 1. 6. 2021 do 12. 7. 2021 o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2021/2022. Organizace ROMEA připravila pro žadatele o stipendium instruktážní video
 2. Nadace Martina a Lenky Romanových patří k přispěvatelům do tohoto fondu. Stipendium je přidělováno na základě individuálního posouzení žádosti, studijní fond přihlíží k příjmům a majetkovým poměrům rodiny. Stipendium je anonymní a diskrétní. Pro budoucí školní rok je hranice ročního příjmu rodiny stanovena.
 3. Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol. Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky
 4. Poradna - Daň z peněžního daru od nadace. Dobrý den, jsem studentkou doktorského studia a mám obdržet peněžní dar od jedné nejmenované nadace, který mě má podpořit při psaní disertační práce. Chtěla bych se zeptat, zda se mě týká daň z příjmu (našla jsem, že darovací daň byla zrušena). Jde o částku 30 000

Studentské stipendium Nadace Jedličkova ústav

 1. Nadace může poskytovat nadační příspěvky na akce pořádané nebo podporované Nadací ČLF v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, zejména pak v souvislosti s jejich organizačním či programovým zajištěním
 2. Stipendium může být rozděleno adekvátně podílově v případě ocenění týmové spolupráce. Stipendium bude slavnostně vyhlášeno a předáno v rámci Výročního večera Nadace pro transplantace kostní dřeně v Obecním domě v Praze dne 21. 4. 2017 od 19:30 hod. V Plzni dne 7. 2. 2017 MUDr. Pavel Jindra, Ph.D
 3. Bohužel nikoliv, nadační příspěvek slouží k pokrytí pobytových nákladů pouze po dobu jednoho roku. V případě, že získáte v průběhu zahraniční stáže jiný zdroj financování, můžete nevyčerpané prostředky dočerpat po ukončení jiného zdroje financování. Souběh s jiným financováním není možný
 4. Každoročně sociální stipendium získá zhruba třetina studentů gymnázia Open Gate a nadace na ně vydá okolo 40 milionů korun. Celkově na gymnáziu studovalo nebo studuje díky sociálním stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation od roku 2005 celkem 442 studentů,což je zhruba polovina všech studentů Open Gate od.
 5. Tyto fámy však Tomáš Krsek vyvrací: Nadace je naše soukromá aktivita, se Škodou Transportation nijak nesouvisí. Pro práci ve Škoda Transportation se ze všech studentů rozhodli dva úspěšní žadatelé o stipendium - Jan Černý a Pavel Hait
Společnost | Zprávy | Brněnská Drbna - zprávy z Brna a

Konto Bariéry - Úvo

 1. Stipendien - Kancelář nadace v České republice. Stipendia Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen. Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter kas.de/Datenschutz an. Uzávěrka pro přijetí žádostí je 15. února 2020.
 2. Nadace pro transplantace kostní dřeně vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy Stipendium je určeno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a.
 3. Stipendium Georga Placzeka. Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby byli schopni zabývat se fyzikou.

Nadace přiděluje studentovi, který splní podmínky, stipendium ve výši deset tisíc až dvacet tisíc korun na jeden školní rok. Studenti dostávají polovinu stipendia v zimním a druhou polovinu v letním semestru. Podmínkou pro vyplacení druhé části stipendia je zaslání potvrzení ze studijního oddělení příslušné VŠ o. Cena Nadace Preciosa - výběrové řízení na stipendia v akademickém roce 2020/2021. Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 11. 6. 2021 na studijní oddělení fakulty. 21. května 2021 Navigace pro příspěvek Stipendium nadace Bruce Lee je dalším dobrým příkladem toho, jak vypadá stipendium. A jak název napovídá, stipendium sponzoruje Nadace Bruce Lee. Tento stipendijní program existuje již nějakou dobu a každý rok toto stipendium vyhrává dobrý počet studentů

Stipendium Nadace Trudeau se uděluje vybrané rozmanité skupině vědců, včetně rozmanitosti z hlediska pohlaví, perspektiv, jazyka, rasy / etnického původu, kanadské oblasti studia a zdravotního postižení. Dokumenty k podání žádosti o stipendium Nadace Trudeau. Platné studentské vízum pro zahraniční studenty; Akademické. Talentovaným studentům z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin pomáhá Stipendium Nikoly Tesly Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. O finanční příspěvek se mohou hlásit do 16. října, pokud splňují několik podmínek: studují v ČR na vysoké škole technický obor, mají studijní průměr do 2,0, je jim do 30 let a úspěšně absolvují přijímací.

Nadace, granty, stipendia - Veřejný web - České vysoké

Nadační fond Petra Zoubka má za cíl podporovat hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě a výjimečné studenty Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Založen byl v roce 2019 krátce potom, co Petr Zoubek podlehl rakovině. Stipendium Petra Zoubka obdržela nadaná studentka Studenti, kteří obdrželi stipendium již ve školním roce 2020/21 přiblíží v eseji. Důvody, proč o stipendium při studiu opět žádají, zmíní skutečnosti, které vyžadují zvláštní zřetel, např. život v sociálně vyloučené lokalitě, péče o jiného člena rodiny, kvůli nemoci apod

Jste středoškolský senior nebo vysokoškolský student v USA? Stipendium Palumbo Family Foundation zve seniory a vysokoškoláky ze středních škol. PŘIHLÁSIT SE HNED TEĎ Nadace Obamových vyhlašuje stipendium na roční studijní program. Program Obama Foundation Scholars na Kolumbijské univerzitě hledá a spojuje začínající lídry z celého světa, kteří prokázali odhodlání nalézt řešení problémů ve svých komunitách, zemích a regionech

Konto Bariéry - Rehabilitace pro Žanetku a Zdeňka

Hlávkova nadac

Stipendium získali také další tři studenti Scholy Humanitas, střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí, se kterou společnost Unipetrol na vzdělávání mladých úzce spolupracuje. Celkem nadace na vzdělávání vybraným studentům věnuje 1,52 milionu korun. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez. Žádosti zasílejte vždy první týden v měsíci na e-mailovou adresu nadace@anezska10.cz. Prosíme studenty, aby nežádali o stipendium opakovaně, pokud již byli podpořeni. O stipendium je nutné požádat alespoň dva měsíce před odjezdem, výjimky nejsou udělovány Náležitosti žádosti o stipendium Žadatel o stipendium zašle Nadaci Komerční banky a.s. - Jistota buď poštou na adresu: Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, Lenka Kristková - tajemnice, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: nadace_jistota@kb.cz nejpozději do 31. 10. 2012 tyto podklady Nadace The Kellner Family Foundation Evroá 2690/17, 160 41 Praha 6 T +420 224 174 462 E info@kellnerfoundation.cz W kellnerfoundation.cz Sociální stipendium Uchazečům o studium, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky, ale pochází ze sociálně komplikovaných poměrů, nabízí Nadace The Kellner Family Foundatio ÚsteckÁ komunitnÍ nadace / stipendijnÍ fond renesance stipendium pro studenty se vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí (trvalé bydliště nebo studium v okrese Ústí nad Labem však není podmínkou), kteří zamýšlejí uskutečnit své středoškolské nebo vysokoškolské studium nebo jeho část (včetně výměnných.

Stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen 2013. Komise, která stipendium přiznala, může rozhodnout o jeho odnětí, jestliže příjemce stipendia přestane splňovat podmínky přiznání stipendia. Článek 6 Závěrečné ustanovení Tento řád byl schválen dne 26.4.2012 správní radou Nadace Komerční banky a.s. - Jistota Stipendium podle tohoto stipendijního řádu může být přiznáno žákům distančního vzdělávání jen ve výjimečných případech. Stipendijní řád byl schválen správní radou dne 26.5. 2018 a nabývá účinnosti 1.9. 2018

Kontakt | Nadace The Kellner Family Foundation

I. Úvod Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Dr. Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a žijícím v Milwaukee (Wisconsin, U. S. A.). Otec Dr. Alfreda Badera přitom pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, je určena studentům. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Nabízená stipendia: Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost; Cestovní stipendium; Vědecké a umělecké stipendium; stipendium na podporu interního doktorského studia; Hlávkovo stipendium pro doktorandy; sociální studijní stipendium

Nemáte mezi svými přáteli nějakého romského vysokoškolského studenta či studentku? Nadace OSF totiž vyhlašuje 5. ročník výzvy na podporu romských studentů a studentek pro akademický rok 2019/2020. Cílem výzvy je podpořit vybrané studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému. Nadace NADACE ROTARY. Nadace Rotary již vynaložila více než 3,7 miliardy amerických dolarů na projekty, které dlouhodobě zlepšují život lidí, kteří kdekoliv na světě potřebují získat přístup k čisté vodě, ke zdravotní péči, k základní gramotnosti a k dalším podstatným potřebám Nadace Charty | Konto Bariéry vyhlašuje nový ročník projektu Stipendium Bariéry 2021/22, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1 000 až 4 000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která. nadace leontinka. Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. I díky jejich pomoci neztratí děti, o které se staráme poslední zbytky zraku. Děkujeme! více SVK je přehlídka vědeckých prací studentů středních škol a víceletých gymnázií zaměřená na technická a přírodovědná témata se zvláštním důrazem na obor CHEMIE. Studentskou vědeckou konferenci pro středoškolské studenty pořádá Vysoká škola chemicko-technologická, ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. a ORLEN UniCRE a.

Stipendia - Talentovani

Nadace Aga Khan s potěšením oznamuje své stipendium Aga Khan pro rozvojové země v roce 2020. Postgraduální studenti se mohou přihlásit HNED TEĎ Nadační fond NABLA vyhlašuje pro nejlepší maturanty gymnázií Moravskoslezského kraje prémiové stipendium ve výši 15.000 Kč. Návrh na udělení stipendia. Návrh posílá garant (třídní učitel, ředitel, či jiná vhodná osoba) Každá škola může navrhnout jednoho studenta Baderovo stipendium Nadace Bader Philanthropies, Inc., administrátor stipendijního programu (ÚDU AV ČR) ani UHS neručí za jakékoli materiální či jiné škody, které vzniknou řešiteli podpořeného projektu nebo jeho zaviněním jakékoli jiné osobě či instituci během řešení projektu Nadace studentům poskytuje finanční pomoc, poradenství i další podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. V letošním roce slaví stipendijní program Scholarship 10 let od svého vzniku. Doposud nadace prostřednictvím programu Scholarship podpořila už 155 studentů

Stipendium poskytuje nadace Bakala Foundation, která na špičkových zahraničních univerzitách po celém světě podpořila již 171 českých studentů a studentek. Více informací a přihlášku najdete ZDE Stipendium Nadace Experientia je velmi prestižní záležitost a v našem oboru často jediná možnost, jak se může mladý vědec podívat po dokončení doktorského studia do zahraničí a nabrat potřebné vědecké zkušenosti. Jsem proto moc ráda, že se letos můžu zařadit mezi oceněné stipendisty i já, uvedla Soňa. Nově vzniklý Nadační fond Severočeská voda zahajuje v těchto dnech svou činnost. Chce podpořit sociální, charitativní, kulturní, ekologické a edukační aktivity a projekty, které mají vztah a dosah v severočeském regionu - v ústeckém a libereckém kraji

Stipendia, nadace a fondy ČVUT Fakulta strojn

I letos přijímá Nadace The Kellner Family Foundation žádosti o stipendia na osmileté gymnázium Open Gate do 1.března. Tzv. sociální stipendium, o které mají možnost budoucí studenti, resp. jejich zákonní zástupci požádat, poskytuje studijně nadaným dětem s komplikovaným sociálním zázemím Nadace manželů Kellnerových bude pokračovat, ujišťuje členka správní rady. Lze to patrně označit za jedno z největších a nejhmatatelnějších dědictví Petra Kellnera, vlastníka společnosti PPF, který 27. března tragicky zahynul na Aljašce. Nadaci The Kellner Family Foundation miliardář založil s manželkou Renátou a. Cestovní stipendia Nadace ČLF. Každý žadatel o stipendium smí podat pouze jednu žádost. Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let). Stipendia na teatrologické studie budou udělena pouze na knižní práce. Proto Nadace ERSTE formou stipendia již od roku 2008 podporuje výzkum v této oblasti. Hlásit se o stipendium mohou odborníci z oblasti ekonomické, sociální i politické, kteří se tématem zabývají z teoretického, empirického nebo praktického pohledu

Stipendium VŠ Nadace The Kellner Family Foundatio

Nadační fond Martiny Roeselové Fond je zřízen za účelem podpory vědecké činnosti vědců v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o předškolní dítě. K dosažení tohoto účelu Fond poskytuje nadační příspěvky Projekty. Své úsilí a finanční prostředky nadace směřuje především do tří největších projektů : . Z projektu Open Gate poskytuje stipendium studentům stejnojmenného gymnázia, které je od roku 2005 v Babicích u Prahy. Každoročně sociální stipendium získá zhruba třetina studentů gymnázia Open Gate a nadace na ně vydá okolo 40 milionů korun Od založení Nadace Briana LaVioletta bylo uděleno více než 1000 stipendií. Stipendium generála Pattona je soutěž, do níž se může přihlásit každý student plzeňské střední školy, který je rozhodnut věnovat se po ukončení studia právě některé z oblastí bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti Stipendium se přiznává zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia, tedy ročníku. Jeho výši vyhlásí děkan/ka po projednání fakultním akademickým senátem (v posledních letech šlo o cca 10.000,- Kč na studenta) v rámci opatření děkana Stipendium ve výši 60.000, - Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech. Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech

Artodyssey: Karel Balcar