Home

Kmitání kinematika Varianta B

Varianta A je řešená a poskytuje obvykle jeden z možných způsobů řešení, který lze využít k řešení úloh variant B, C, D, jejichž výsledky jsou uváděny vždy za řešením úlohy A. Formulace zadání úloh (případně i zápisy řešení a výsledků úloh) jsou v určitých případech záměrně různorodé s ohledem na jejich možný výskyt i v zadáních společné písemné části maturitní zkoušky z matematiky Mechanické kmitání a jeho vliv na člověka (MM strojírenský měsíčník) Simulace kmitání pomocí programu GEOGEBRA (Martin Vinkler - Gymnázium Na Vítězné pláni) Kmitání - úlohy ; Několik složitějších řešených příkladů na mechanické kmitání (Stavební fakulta ČVUT v Praze Mechanické kmitání a vlnění Kmitání Vlnění Akustika Kinematika Dynamika Gravitační pole Gravitační zákon b = 40 cm působí síly F 1 = 10 N, F 2 = 20 N, F 3 = 30 N, F 4 = 40 N. Deska je otáčivá kolem osy,. Řešení kmitání s vnější silou na pravé straně je na wiki včetně vzorce pro rezonanční křivku. Další kapitolou jsou vázané oscilátory , které se pochopitelně liší silou vazby. Například železná tyč je soustava dost silně vázaných oscilátorů, proto velmi rychle vede zvuk a je dost málo pružná

ultralehký letoun, přistávací zařízení, zatahovací podvozek, kinematika, vysouvání, zasouvání Abstract This bachelor thesis deals with layouting the mechanism of landing gear implemented in an unconventional UL aircraft. There are mentioned some of the requirements, which are expected an Řešení rovnice (B16) vede za podmínky b ( ( (( je úhlová frekvence vlastního kmitání) k nalezení okamžité výchylky y nuceného kmitání jako funkce času ve tvaru y = A sin ((1t + (0) + Av sin (( t + () , kde ( 1 = (( 2 - b2)1/2

Nakladatelství Prometheu

Ještě jednou, toto je opakování. Když má někdo jednu 'B' alelu, alelu pro hnědou barvu, tak nezáleží na tom, jakou má druhou alelu, protože ať už má hnědou, nebo modrou, bude mít hnědé oči. Toto budou hnědé oči, a toto budou také hnědé oči, protože 'B' je dominantní 3. Kinematika klikového mechanismu Pro následný dynamický rozbor je t řeba znát základní kinematické veli činy, dráhu pístu, rych-lost pístu a hlavn ě zrychlení pístu. Dráha pístu se m ěří od horní úvrat ě a je rovna: s r l r l= + − ⋅ + ⋅oj oj( cos cos )α β [m] (3.1) kde 2 4. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ uvede příklady kmitavých pohybů z praxe 4.1 KMITÁNÍ MECHANICKÉHO vazba na kinematiku a dynamiku hmotného bodu; popíše souvislost harmonického pohybu s rovnoměrným OSCILÁTORU (5 + 2) laboratorní práce: Určení setrvačnéhmotnost 2) Dynamika ta co tu je - 2 tlumiče, 2 pružiny za sebou, působící síla - rovnice, vl.+nevl. kmity, vypočítat A,B 3) Statika - ta tu není -2D - na kvádr(obdelník) působila síla ve výšce h, a moment M, znali jsme F,h,jednu stranu,M - uvolnit, napsat rovnice, vypočítat F, určit pasivní účinky, a pak nějaký otázky typu - jak velká síla musí na kvádr působit aby ho uvedla do pohybu atd Nabídka práce Laborant - Jobs . kyvadlo přeměny energie v mechanickém oscilátoru o popisuje matematické kyvadlo Laboratorní práce 1.LP - Určení průměru molekuly o analyzuje pracovní postup o volí vhodná měřidla a pomůcky o měří základní fyzikální veličin Obě měření se týkají zákonitostí mechanického kmitání. . Pružinový oscilátor a matematic

Jak již bylo uvedeno, vlastní frekvenci tlumeného kmitání a součinitel doznívání, resp. poměrný útlum lze stanovit experimentálně. Zde mohou nastat tři základní případy. 1. Případ - znají se vlastní frekvence a poměrné útlumy od dvou tvarů kmitání. Koeficienty a se stanoví ze soustavy dvou algebraických rovnic. 2 Matematické kyvadlo - applet. Harmonické kmitání - animace. Přeměny energie u mechanického oscilátoru - animace. Skládání kmitání - animace. Skládání kmitání o blízké frekvenci - animace. Tlumené kmitání - animace. Nucené kmitání - applet. Kinematika kmitavého pohybu - příklady na procvičení

Mechanické Kmitání a Vlnění - Fyzika 00

Tuhé těleso - vyřešené příklad

  1. 12/ Mechanické kmitání 13/ Mechanické vlnění 14/ Elektrostatika 15/ Elektrický proud 16/ Elektrický proud v kapalinách, plynech a polovodičích 17/ Magnetické pole 18/ Střídavý proud 19/ Elektromagnetické kmitání a vlnění, elektronika 20/ Vznik a šíření světla 21/ Optické zobrazování 22/ Speciální teorie relativit
  2. Elektromagnetické kmitání a vlnění: kinematika a dynamika kmitavého pohybu, energetika kmitavého pohybu, elektromagnetický oscilátor. Kmitavý pohyb, amplituda, okamžitá výchylka, frekvence, úhlová frekvence, perioda, zrychlení kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram kmitavého pohybu, složené kmitání
  3. Kinetická rovnice. Rychlostní rovnice matematicky popisuje rychlost chemické reakce .Pro obecnou rovnici n A + m B → C + D. je její tvar: [] = [] ′ [] ′ [X] označuje koncentraci látky X, obvykle v mol.dm −3, a k (T) je rychlostní konstanta, jejíž hodnota ale není konstantní.Silně závisí na mnoha faktorech, především na teplotě.

Kmitání - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol 3.2.1. Základní pojmy Pro každý hmotný bod napsat základní Newtonovu pohybovou rovnici, čímž lze určit pohyb hmotného bodu m⋅a=Fr Pohybová rovnice vyjadřuje vztah mezi veličinami pohybu (dané. Fyzika: Kinematika a mechanika: Dráha rovnoměrného pohybu Mechanika kwantowa zajmuje się opisem obiektów bardzo małych, których rozmiary są porównywalne z rozmiarami jego fali de Broglie'a. Ten dział fizyki dzielimy na mechanikę kwantową klasyczną, opisującą ciała bardzo małe i o prędkościach o wiele mniejszych od prędkości światła.

Molekulová fyzika a termodynamika 2. Mechanické kmitání a vln ění Mgr. Alexandra Bouchalová 2007 . OBSAH I. Molekulová fyzika a termodynamika 1. Základní výpo čty molekulové fyziky 2. Přibližné ur čení pr ůměru molekuly kyseliny olejové Laboratorní práce z fyziky pro 2. ro čník Pracovní seši Diplomové práce studentů učitelství fyziky . Diplomové práce jsou seřazeny podle roku, ve kterém byla práce obhájena: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 2007. Hana Martinásková: Vývoj představ o světle a možnosti jeho využití v gymnaziálním kurzu fyziky Práce zachycuje vývoj názorů na podstatu světla od prvních. Obsah Předmluva Postup při řešení fyzikálních úloh 1 Mechanika 1.1 Kinematika 1.2 Dynamika 1.3 Práce, výkon a energie 1.4 Gravitační pole 1.5 Mechanika tuhého tělesa 1.6 Mechanika kapalin a plynů První díl sbírky obsahuje úlohy z mechaniky Kapitola 1 Mechanické kmitání 5 1.1 Kinematika harmonického pohybu 6 1.2 Složené kmitání 8 1.3 Symbolické znázornění veličin kmitavých dějů 18 1.4 Dynamika harmonického kmitání 19 1.5 Kyvadlo 22 1.6 Tlumené kmitání 25 1.7 Nucené kmitání mechanického oscilátoru 28 1.8 Příklady kmitajících soustav 33. A.5 m s 1 B.8 m s 1 C.12 m s 1 D.16 m s 1 10 Jakou drÆhu ujede automobil za 3 sekundy zpomalenØho pohybu? A.18 m B.42 m C.50 m D.60 m Hmotný bod konÆ rovnom¥rný pohyb po krunici o polom¥ru 0,2 m œhlovou rychlostí 25 rad s 1. 11 Jak velkÆ je rychlost hmotnØho bodu? A.125 m s 1 B.50 m s 1 C.25 m s 1 D.5 m s 1 12 Jak velkØ je.

Rovnice harmonického kmitání má tvar y = 0,1 sin (4pt ). Kliknutím vyberte ten časový diagram výchylky, který odpovídá tomuto kmitavému pohybu. 2. Rovnice harmonického kmitání má tvar x = 3.10-2 sin (6pt) m. V bodech B a D: V bodě C: Ve všech bodech. kmitání zdroje. b) Sv ětlo je elektromagnetické vln ění, jehož vlnová délka je vždy 390 nm - 760 nm. c) Sv ětlo je druh elektromagnetického vln ění, které v lidském oku vyvolává zrakový vjem. d) Sv ětlo je elektromagnetické vln ění o frekvenci 7,7.10 14 - 3,9.10 14 Hz. 3. Ozna čte správné tvrzen Kinematika volného, harmonického netlumeného kmitu Zejména pro aplikace je zajímavá varianta oscilátoru - viz obr. 1.4.4. , kdy vratným působením je kroucení (torze), drátu. tedy střední pružina nemá na kmitání vliv a podobně jako pro podélné kmity (2.4.1) Kde T0 je tzv. napětí

B-rep (Boundary representation, hraniční reprezentace). Pro přesné kreslení a modelování je však ještě důležitější druhá varianta funkce Snap, kdy se kurzor zachycuje přesné ve významných bodech výkresu či modelu: v koncových hodech čar, průsečících, v bodech dotyku tečny či paty kolmice, ve středu oblouku. Kinetika tvorby CO2 není příliš komplikovaná a celý systém lze popsat relativně malým počtem obyčejných diferenciálních rovnic. Kmitání táhla. konvektivních členů, tj. k narušení principu maxima nedojde jen při velmi malých rychlostech proudění (Pe<2). Varianta Galerkin Petrov je analogií protiproudých.

1a. Mechanika hmotného bodu a soustav hmotných bodů - bez ..

1. Kinematika termomechaniky kontinua 2. Síly, práce a výkon v termomechanice kontinua 3. Integrální bilanční rovnice termomechaniky kontinua 4. Bilanční rovnice hmotnosti a hybnosti v lokálním tvaru 5. Bilanční rovnice kinetické, potenciální a mechanické energie v lokálním tvaru 6 Tíhové zrychlení vzorec. Zrychlení z nuly na stovku je otázkou 4,2, respektive 3,6 sekund. Targa 4 umí 289 km/h, zatímco esková varianta až 304 km/h. Oba modely mají k dispozici osmistupňovou dvouspojkovou.. Krom zrychlení tě čekají memoji nebo rozšířená realita. Vyzkoušej přes virtuální realitu jak ti sedí nové brýle Zvukové jevy příklady. Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz Zpět na obsah. Kinematika kmitavého pohybu. Rychlost a zrychlení harmonického pohybu. Fázory a fázorový diagram. Složené kmitání. Dynamika kmitavého pohybu. Kyvadlo. Přeměny energie v mechanickém oscilátoru. Vlastní a nucené kmitání. Kmitavý pohyb je takový pohyb, kdy se těleso.

Metoda konečných prvků pro problémy kmitání kontinua Studijní/vzdělávací materiál Vysokoškolské vzdělávání - fyzika Kinematika tuhého tělesa- posuvný a rotační pohyb Větrání bytového domu varianta 1. Studijní/vzdělávací materiál Vysokoškolské vzdělávání - fyzika. Perioda vlastního kmitání železničního vagónu je 1,25 s. Nárazy na spoje kolejnic dostává vagón silové impulsy, které ho rozkmitají. Při jaké rychlosti vlaku se vagón nejvíce rozkmitá, pokud délka kolejnic je 25 m ; Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru Stručný obsah 1. mechanika 2. termika 3. optika 4. atomová fyzika 5. kmitání 6. akustika 7. astrofyzika. Kniha pro každého, kdo má problémy s anglickou gramatikou. Jednoduchou a zábavnou formou, s mnoha cvičeními, doplňovačkami, ale i vysvětlujícími pasážemi se seznámite se základní anglickou gramatikou a zapamatujete si. Veronika Šolcová Ověření ve výuce: Fyzika Třída: 8.B Datum ověření: 13.2.2012 XII 9­11:15 Ultrazvuk, infrazvuk Předmět: Fyzika Součástí nově přepracovaného, v pořadí již 5. vydání učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a.

AUTOMATIZACE 4.ROČNÍK 1 Střední průmyslová škola a Vyšší Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Školní 1060/50, 430 01 Chomutov Telefon 474 628992 ředitel/fax 474 627497, 724346488 e-mail. úlohy.6. Napiš odpovědi na otázky zadané úlohy. 3. Slovní úloha o pohybu - varianta 1.Touto variantou se myslí úlohy, ve kterýchpohybující se tělesa vycházejí, vyjíždějí, odlétajíze dvou různých míst a pohybují se proti sobětak, aby se v jistém okamžiku a v jisté vzdálenostiod obou míst střetla.A B ; e-Fyzika.cz Experimentální metody jaderné fyziky B. 1.Úvod; kinematika částic, ionizační ztráty 2.Mnohonásobný rozptyl, radiační délka 3.Fotoefekt, Comptonův rozptyl, gama-konverse 4.Jaderné emulze, mlžné a bublinové komory, ionizační komory 5.Ionizační komory cylindrické, Geigerovy detektory, streamerové detektory 6.Polovodičové.

Základní parametry modelu vyvažovacího hřídele byly voleny dle možné zástavby do klikového mechanismu. Pro výpočet hmotnosti vývažku byly navrženy takto: mp = 2,9609 kg, r = 0,06 m, rv = 0,02599 m, a = 0,136 m, b = 0,1116 m, po dosazení do vztahu (26): Obr. 5.5 Model vyvažovací hřídele 1. varianta Difúzní kinetika se stanoví z časového průběhu nárůstu intenzity této fluorescence. F o t o a k t i v a c e f l u o r e s c e n c e. Fotoaktivovatelná varianta GFP - PA-GFP - je v buňkách syntetizována ve stavu, ve kterém nevykazuje žádnou fluorescenci v oblasti viditelného světla Poměrné zkroucení (zkrut) znamená zkroucení hřídele na jednotku délky Přípustný zkrut ve stupních na 1 m Dovolený zkrut ( ) volíme v běţné stavbě strojů v rozmezí 0,25° ÷ 0,35° na 1 m délky hřídele. Protoţe napětí rostou od nuly v neutrální ose do maxima na obvodu, je výhodné pouţívat dutýc Velikost úhlu.

VYBRANÉ KAPITOLY - jcu

To znamená že řada diverguje. Uvedený důkaz pochází od Nicole Oresmeho (1323-1382) (viz Konforovič 1989). Harmonická řada diverguje ovšem velmi pomalu. Např. 1000 6 10 SS 7,485 14,393 Harmonické křivky Fourierova řada. Varianta 2 Legendrovy polynomy Legendrovy polynomy didaktika fyziky - Modularizace a modernizace studijního program p z x,y = p max ⋅ 1- x a ce 2 - y b ce 2 . Závislost normálové síly na penetraci nedeformovaných povrchů je. N= 2⋅π⋅G 3⋅ 1-μ E m 2 ⋅ h 3 A+B ⋅ k e ⋅ K m 2 3 . a odsud maximální normálový kontaktní tlak. p max = 3⋅N 2⋅π⋅ a ce ⋅ b ce . Algoritmus CONTACT - normálová část (NORM v = a + b n + c n 2, kde a je práh citlivosti, tj. rychlost větru, při níž se miskový kříž anemometru začíná otáčet (zpravidla 0,2 až 1,5 m.s -1), b je konstanta závislá na rozměrech a aerodyn. vlastnostech misek a c konstanta řádu 10 -4. Rychlost větru se určí pomocí: a) mech. počítadla, zabudovaného v. Kalorimetrická rovnice jednotky. KALORIMETRICKÁ ROVNICE (úplná, přesnější) m 1 = hmotnost kapaliny. c 1 = měrná tepelná kapacita kapaliny. t 1 = počáteční teplota vody. t = výsledná teplota. m k = hmotnost kalorimetru. c k = měrná tepelná kapacita kalorimetru. m 2 = hmotnost tělesa. c 2 = měrná tepelná kapacita tělesa Princip kalorimetrické rovnice Začneme se.

10 A - Žádost o akreditaci - základní evidenční údaje (bakalářské a magisterské SP) Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta st. doba titul Název studijního programu Chemie STUDPROG B1407 3 roky Bc.Původní název SP Chemie platnost předchozí akred.10. 11. 2012 Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace X. Proto je důležité i u HV serv zjišťovat nejnižší napětí, při kterém ještě chodí, i když je v praxi nikdo třeba na 3 V provozovat nebude. Čím nižší je minimální napětí, tím lepší odolnost právě proti tomuto jevu. Horší varianta nastane, když odběr serva jde přes přijímač, což je obvyklé A - Žádost o akreditaci - základní evidenční údaje (bakalářské a magisterské SP) Vysoká škola Univerzita Karlova v Praze Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta st. doba titul Název studijního programu Geologie STUDPROG N1201 2 roky Mgr. Původní název SP Aplikovaná geologie platnost předchozí akred.10. 11. 2012 Typ žádosti udělení akreditace X.

Skupenské změny - vyřešené příklad

b) samostatné studium - žák dochází do školy podle individuálně dohodnutých podmínek, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace je také dohodnuto individuálně. Varianta. 4. ročník Varianta, Eurion. Globalizační a rozvojové procesy - integrace ve výuce Iva Nová Iva Nováková Jiří Machuta Příspěvek se zabývá výrobou litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku. Byl hledán konstrukční materiál, který by vykazoval homogenitu mechanických vlastností v různých stěnách odlitku. To splňuje feritická litina s kuličkovým grafitem typu 400 - 15, pevností Rm 400 MPa Po dokončení jedné zubové mezery se broušené kolo pootočí o jednu rozteč a cyklus se opakuje. 74 Obr. 6.24 Broušení čelního ozubení s odvalem boku zubu a) broušení Maag pomocí kotoučů skloněných pod úhlem záběru, b) broušení Maag kolmo postavenými kotouči, c) broušení Niles, 1- obrobek, 2- brousicí kotouče, 3. postupných roníků s 3hodinovu dotací (roþní varianta 99, 99,99,90 hodin). Výsledky vzd lávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Pro profilaci osobnosti obchodníka, jeho adaptability a uplatnění na trhu práce je nutné, aby měl osvojeny jazykové komunikaþní znalosti, dovednosti a techniky

B. Němcová. K. J. Erben. K. H. Borovský MKV - III, Dě, ZSV, VV, HV vystihne podstatné rysy základních period vývoje světové a české literatury, významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení Světový realismu Součástí této diplomové práce je návrh třech variant uspořádání strojů, které jsou vyhodnoceny. Nejvhodnější varianta je dále detailně rozpracována kapacitním výpočtem, výkresovou dokumentací a ekonomicko-technickým hodnocením. Technologie CNC frézování: Vondrák Jan, 76055, Bc. Osička Karel, 30188, Ing. Ph.D b B c C d Obr.30 Rozmysleme si, co se stane, když začne foukat protivítr. Naše křivka udává do souvislosti složky rychlosti vůči proudícímu vzduchu. Za bezvětří je křivka platná i vůči zemi, avšak při protivětru ji musíme upravit. Zřejmě nezmění svůj tvar, celá změna se redukuje na posunutí počátku souřadnic ve.

O B S A H. Část normativní - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve . středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb Frekvence. Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek. 495 vztahy: A/D převodník, Absolutně černé těleso, Admitance, Advanced Mobile Phone System, Akustická zpětná vazba, Albedo, Alfred A. Tomatis, Alikvotní tón, Alternátor, Alvin Lucier, AMD. Přírodovědné vzdělávání ve ŠVP vychází z varianty C fyzikální složky a z varianty B chemické složky v RVP. 36. Rozsah souvislé odborné praxe je v prvním ročníku 3 týdny (z toho jeden týden v září jako mo 2016 M í s t o ko n á n í : V í t ko v i c ké s l é v á r ny, O s t ra v a B l i ž š í i n f o r m a c e : M g r. F. U r b á n e k , t e l.: + 420 5 42 214 4 81, s l e v a r e n s k a.

Příklad na reakci prvního řádu - Khanova škol

Rozlišení dle materiálu: Měkké. Tvořeny obvykle provazcem konopí, bavlny, korku, kůže, pryže, plastů. Provazec se vtlačuje do prostoru ucpávky nejčastěji pomocí šroubu a matice (dokud se celý prostor nevyplní -> zamezení úniku pracovní látky) Kovové. Pro těsnění částí vystavené vysokým teplotám a tlakům 4.1. Tabulace učebního plánu - B. B. Školní učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté studium. Vzdělávací oblasti Předměty 1.,Kn 2.,Sx 3.,Sp 4.,Ok Počty hodin Jazyk a jazyková komunikace 12 + (4) 12 + (1) 12 Český jazyk a literatura. Anglický jazyk. Další cizí jazyk 3+(1) 3 3 3+(1) 3 3 3+(1) 3 3 3+(1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVCÍ. PROGRAM. GYMNÁZIUM, MORAVSKÝ KRUMLOV, SMETANOVA 168. Nemo nascitur sapiens, sed fit (Nikdo se moudrým nerodí, ale stává) Seneca. První verze. Platno Studium vlastností biochemických a biologických vzorků - enzymová kinetika, metabolity, DNA, atd. Laminární boxy (3 ks) Malý flow-box pro přípravu médií, práci s DNA, RNA a proteiny. Příprava médií, práce s nukleovými kyselinami a proteiny Měření povrchové energie (1 ks) 31642000-8 33263200-

Frekvence alel - Khanova škol

Frekvence [Hz] Tlumení [%] Popis kmitání 1 96.1 0,318 Celá konstrukce se kroutí kolem osy z 2 126 0,281 Celá konstrukse se smýká podél roviny xz 3 326 0,184 Spodní deska se ohýbá 4 376. diff --git a/README b/README index e1f75d8..ce9f3f9 100644--- a/README +++ b/README @@ -6,13 +6,13 @@ This is autogenerated dictionary for StarDict. Data were downloaded from following website 1 Klasická mechanika analytická řešení pohybu částic a těles 1. Pohyb v odporujícím prostředí 1.1 Odporující síla je úměrná rychlosti pohybujícího se tělesa 1.2 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním elektrickém poli 1.3 Pohyb hmotného nabitého bodu v homogenním magnetickém poli 1.4 Smykové tření 1.5 Valivé tření (= valivý odpor) 2 (roní varianta 99, 124 hodin). Výsledky vzd lávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vyuþování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované spoleþensk KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU 1. Periodický pohyb, kinematika harmonického kmitání • pohyb - p římo čarý, po kružnici, tam a zp ět - vibrace, kmitání, oscilace • kmitání m ůže být nepravidelné, my se ale budeme zabývat jen pravidelným kmitáním, kterému říkáme HARMONICKÉ. Takové kmitání je možn

D17) Součinitel útlumu je pro mechanické tlumené kmitání roven 3 s-1. Určete dobu, za kterou klesne energie kmitů na 20%. D18) Amplituda tlumeného kmitání je za 10 s od začátku kmitání 1,1 cm, za 21 s od začátku kmitání 0,3 cm. Vypočítejte součinitel tlumení a počáteční amplitudu daného pohybu Kmity. Lustr, struna, membrána, světlo, rád. vlny, vlnění Frekvence kmitočet, Perioda úplný kmit , x(t) = x m cos ( t ) - Harmonický pohyb, Amplituda x m. Slovní úloha o pohybu - varianta 2. A B C s1 A B s2 Obě pohybující se tělesa přitom urazí stejnou dráhu, a tudíž platí, že dráha s1 se rovná dráze s2. Tato logická rovnost plynoucí z textu úlohy je i základem pro sestavení rovnice pro výpočet hledané neznámé. s1 = s2. Slovní úloha o pohybu - varianta 2 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012. Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá, Víc b) Regulační obvod tvořený dvoukapacitní statickou regulovanou soustavou a . dvoupolohovým regulátorem. Regulace dvoukapacitní (popřípadě vícekapacitní) regulované soustavy se liší od regulace jednokapacitní soustavy. Regulovaná veličina nekmitá pouze v pásmu hystereze, ale pásmo kmitání bývá širší než pásmo. PROMETHEUS Sbírka úloh z matematiky 1.díl . Ve sbírce jsou uvedeny úlohy standardní, jejichž obtížnost nepřekračuje rámec základní školy, ale i úlohy obtížnější, trikové nebo zábavné. Úlohy jsou řazeny tak, že po vzorově vyřešené úloze následuje několik pětic úloh stejné problematiky, řazených podle obtížnosti