Home

Antidiskriminační právo

Evroé antidiskriminační právo, které tvoří antidiskriminační směrnice EU a článek 14 a protokol č. 12 Evroé úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), zakazuje diskriminaci v celé řadě situací a z celé řady důvodů Antidiskriminační zákon Dne 17. června 2009 byl po dlouhých vyjednáváních v Parlamentu České republiky přijat zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, tzv. antidiskriminační zákon, který vyjma druhé části nabyl účinnosti 1. září 2009

Antikvariát Čejka

Antidiskriminační zákon epravo

  1. áře VLIV JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE NA ANTIDISKRIMINAČNÍ PRÁVO Tisk a redakční zpracování zajišťuje Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3. Sazba: PageDTP.cz
  2. ací, známější spíše pod označením antidiskri
  3. ační právo. Přeložila Tereza KODÍČKOVÁ. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007., s. 22 - 23. 6 problematiku na základě příkladů uvedených v publikaci. Za vhodný příklad dle mého názoru můžeme požadovat zaměstnavatele, který vypsal konkurz na míst
  4. ační judikaturu českých soudů v letech 2015 až 2019. Získal tím nejen statistická data, ale především identifikoval problematické aspekty antidiskri
  5. ační právo
  6. ační právo > Česko
  7. ační právo, lidská práva, ochrana před diskri

Trh a antidiskriminační právo. Nepostižitelná diskriminace jako součást tržní reality. Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Články Str.: 15-22. Klíčová slova: antidiskriminační právo, nepostižitelná diskriminace, trh. Abstrakt: Cílem příspěvku je představit některá bílá místa v evroém antidiskriminačním právu. Antidiskriminační zákon: pomoc slabším, nebo převrácení práva? 50,-Ihned ke čtení Koupit Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku ze 6. dubna 2006 a několik dalších doplňkových textů Moderní antidiskriminační právo totiž nastavuje zrcadlo našim předsudkům, stereotypům,tradicím. Kolektiv autorů a autorek nejen z Kanceláře veřejného ochránce práv přináší praktické zkušenosti, o které se chce podělit s širší právnickou veřejností

Specifika služebních poměrů (policistů, vojáků z povolání, hasičů atd.) a antidiskriminačního práva. Jsou služby či slevy poskytované pouze někomu diskriminační (vstup jen pro členy klubu, vstup jen pro ženy dvojí ceny do tanečních atd.) Antidiskriminační legislativa je kritizována ze strany zastánců svobody slova a pokud je vnucována i soukromému sektoru, tak i ze strany zastánců svobody podnikání a personální volby zaměstnanců Moderní antidiskriminační právo totiž nastavuje zrcadlo našim předsudkům, stereotypům, tradicím. Kolektiv autorů a autorek nejen z Kanceláře veřejného ochránce práv přináší praktické zkušenosti, o které se chce podělit s širší právnickou veřejností. Věřím, že předkládaný komentář napomůže těm, kdo se.

Evroé antidiskriminační právo, které tvoří směrnice EU o zákazu diskriminace a článek 14 a protokol č. 12 Evroé úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zakazuje diskriminaci v celé řadě situací a z celé řady důvodů Antidiskriminační právo a politika EU a její projevy v ČR Martina Alánová 2011/2012 . 2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma: Antidiskriminaní právo a politika EU a její projevy v R zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jse Moderní antidiskriminační právo totiž nastavuje zrcadlo našim předsudkům, stereotypům,tradicím. Kolektiv autorů a autorek nejen z Kanceláře veřejného ochránce práv přináší praktické zkušenosti, o které se chce podělit s širší právnickou veřejností. Věřím, že předkládaný komentář napomůže těm, kdo se.

5 SCHEU, Harald Christian: Trh a antidiskriminační právo. Nepostižitelná diskriminace jako součást tržní reality. Nepostižitelná diskriminace jako součást tržní reality. Jurisprudence. č. 3, 2015, str. 15 - 22 Antidiskriminační právo v judikatuře a prax . Sbírka zákonů Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další typy předpisů v aktuálním znění, se spoustou zajímavých možností a funkcí.; Monitor změn zákonů Všechny změny zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které naši legislativci teprve připravují - přehledně. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi - Petr kolektiv autorů, Šámal . Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evroého práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi - Eva Nehudková, Jiří Šamánek, Lucie Obrovská, Marína Urbániková, Petr Polák . Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evroého práva

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi eshop C

V letech 2008-2020 vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, přednáší a lektoruje semináře a školení se zaměřením na školské a antidiskriminační právo. Pracuje jako právnička projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na diskriminaci v pracovněprávních vztazích Pracovní právo; antidiskriminační zákon, právní prostředky ochrany, ochrana osobnosti; důkazní břemeno. Abstract The Labour Code does not regulate the means of protection against discrimination and refers to the Anti-Discrimination Act, under which is it possible by a court to require the abstention of the discrimination Veřejný ochránce práv: Antidiskriminační žalobou mohou podávat také pozůstalí 01.04.2018 22:26 Domáhat se práv, která byla omezena diskriminačním jednáním, může nejen diskriminovaná osoba, ale po její smrti také její blízcí, kteří byli diskriminačním jednáním dotčeni nepřímo Antidiskriminační právo je v České republice stále nové a soudy zatím jen pomalu vymezují hranice toho, co diskriminací je a co není. Obrátí-li se na mne někdo s námitkou diskriminace, musím vědět, jestli už soudy podobný případ řešily a s jakým výsledkem

Centrum pro klinické právní vzdělávání je tedy jedním z center zřízených na PF UP a dle čl. 21 odst. 4 Statutu PF UP Centrum pro klinické právní vzdělávání: zabezpečuje metodickou podporu výuky klinickými a jinými praktickými metodami, organizuje praxi studentů Pojem evroé antidiskriminační právo naznačuje, že existuje jednotný celoevroý systém předpisů týkajících se zákazu diskriminace; ve skutečnosti však tento systém tvoří řada nejrůznějších souvislostí. Tato příručka čerpá zejména z právních předpisů Evroé úmluvy o lidských právech a EU

Sněmovna přehlasovala Klausovo veto a schválila

Právní vztahy ve věcech práva na rovné zacházení vzniklé ze skutečností, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o Veřejném ochránci práv § 13 Zákon č Antidiskriminační zákon je tu. Co přináší nového? 5. 9. 2009 20:20. Dlouho diskutovaná novinka je účinná od září. Přečtěte si podrobný přehled toho, co přináší. O autorech: Marie Janšová působí jako advokátka a Radek Dvořáček jako advokátní koncipient, oba v advokátní kanceláři Glatzová & Co. Od začátku. Antidiskriminační zákon - zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Listina základních práv a svobod - usnesení předsednictva České národní rad

Složitost antidiskriminačního práva i nejistota výsledku

Deset let antidiskriminačního zákona. Projev zmocněnkyně Heleny Válkové v Senátu na konferenci Antidiskriminační zákon 2009 - 2010 / 10 let na cestě k férovosti. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání a za možnost zúčastnit se této konference. Anotace: Seminář se zaměří na základní otázky antidiskriminačního práva. Zákaz diskriminace v ústavním a mezinárodním právu. Diskriminační důvody a formy diskriminace. Antidiskriminační zákon a další předpisy obsahující zákaz diskriminace. Diskriminace s oblasti práce a zaměstnání. Rovnost žen a mužů

Antidiskriminační právo stojí na zásadě rovnosti příležitostí a šancí. Jako spravedlivé je proto vnímáno takové právní prostředí, v němž se přihlíží k určitým vlastnostem člověka - pro potřeby tohoto článku ke zdravotnímu postižení -, a v němž mají všechny lidské bytosti možnost stát na stejné. Implementace práva EU 43/2000/ES, 78/2000/ES, 2004/113/ES, 2006/54/ES citlivost tématu, politický přesah Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon = ADZ Antidiskriminační žaloba se odlišuje od běžné žaloby proti zásahu do osobnosti fyzické osoby. Podáním žaloby podle § 10 ADZ totiž žalobce chrání nejen práva svá, ale nepřímo, prostřednictvím faktického precedentního účinku judikatury, též práva neurčitého okruhu dalších osob, které jsou nebo mohou být v obdobných situacích rovněž diskriminovány Listina základních práv a svobod: 01.01.1993: 198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon: 01.09.2009: 295/2021 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 01.10.2021: 162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod: 01.01.1999.

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi Autor : Marína Urbániková , Petr Polák , Jiří Šamánek , Eva Nehudková , Lucie Obrovská Nakladatel : C. H. Beck Jazy Ombudsman možná nedostane právo dávat antidiskriminační žaloby. 02.09.2015 / 15:00. Praha 2. září (ČTK) - Veřejný ochránce práv možná nezíská právo podávat veřejné žaloby kvůli diskriminaci. Z vládního návrhu zákona o rozšíření pravomocí ombudsmana to dnes navrhl vypustit sněmovní ústavně-právní výbor. Komentář. Zákoník práce odkazuje na zvláątní zákon, kterým je zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), v platném znění, který upravuje právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích Brožová, D. (2010). Antidiskriminační zákon a jeho ekonomické a právní souvislosti z pohledu liberální ekonomie. Politická ekonomie, 58(3), 357-373. doi: 10.18267/j.polek.73 Problematické aspekty antidiskriminační ochrany před českými soudy . Z analýzy antidiskriminační judikatury z let 2015-2019 ombudsman zjistil nedostatky právní úpravy přenosu důkazního břemene a náhrady nemajetkové újmy v penězích

Kniha Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace. Zákoník práce v § 16 odst. 1 stanoví zásadu rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci (tj. bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnického původu, sexuální orientace, věku, náboženského vyznání atd.), pokud jde o:. pracovní podmínky (např. úprava pracovní doby) Specializace na ochranu lidských práv a svobod, diskriminaci a rodinné právo Od konce devadesátých let se etabluje v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Ještě před přijetím antidiskriminačního zákona se podílel na strategických litigacích, díky nimž se podařilo sjednotit antidiskriminační judikaturu i přes absenci. Antidiskriminační zákon zakotvuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace. O diskriminaci ve smyslu tohoto zákona se může jednat tehdy, pokud k nerovnému zacházení dochází v některé z vymezených oblastí a zároveň pokud nerovné zacházení souvisí s jedním ze zakázaných důvodů rozlišování (tzv. Specializujeme se na trestní, rodinné a občanské právo, právo obětí trestných činů, antidiskriminační právo a právo neziskových organizací. Služby poskytujeme v Praze a Brně a po vzájemné dohodě též na celém území ČR. Hovoříme česky a anglicky, v ostatních případech využíváme služeb tlumočníka V rámci primárního práva je poukázáno na Chartu a zřizovací smlouvy, v oblasti práva sekundárního jsou popsány vybrané směrnice. Poslední kapitola, tedy kapitola sedmá, se zaobírá judikaturou převáţně českých soudů

Video: Deset let antidiskriminačního zákona: historie, epravo

Podle veřejného ochránce práv antidiskriminační zákon vztahuje právo na rovné zacházení také na oblast členství a činnosti v profesních komorách, ale pouze v těch, které jsou charakterizovány jako veřejnoprávní korporace, tedy pouze v zákonem založených profesních komorách (např. Česká lékařská komora aj.) Barbara Havelková (* 1980 Praha) je česká právnička, specializující se na antidiskriminační právo, vztah genderu a práva a feministické právní studie.. Život. Magisterské studium práv ukončila v roce 2004 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zde získala v roce 2005 i titul JUDr.V oboru evroého práva získala titul LL.M. na Sárské univerzitě, doktorát. Práva leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT) v Albánii jsou chráněná rozsáhlou antidiskriminační legislativou. Mužská i ženská stejnopohlavní aktivita je v Albánii legální, ale domácnosti tvořené stejnopohlavními páry nemají stejnou právní ochranu jako různopohlavní domácnosti.. Albánie jako taková je považovaná za poměrně dost konzervativní zemi.

Antidiskriminační zákon je tu

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Vliv judikatury Soudního dvora Evroé unie na antidiskriminační právo který se koná. dne 2. prosince 2014 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 3 V letech 2014 - 2018 byla členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (2017, C. H. Beck)

PRÁVNÍ SLUŽBY | Kalibová & VytejčkováMá majitel nemovitosti právo odmítnout Roma nebo kuřáka

Problematické aspekty antidiskriminační ochrany před

Portaro - Webový katalog knihovny. Listina základních práv a svobod : parlament, volby, ústavní soud, ombudsman, ministerstva, antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů, změny volebních zákonů - prezident, Parlament ČR : redakční uzávěrka 18.3.201 Na okraj si dovolím poznamenat, že pravidla města pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou mají nižší právní sílu než antidiskriminační zákon.[41] V případě, že pravidla obsahují ustanovení, které by mohlo zabránit realizaci práva na rovné zacházení, pak nelze takové ustanovení použít Antidiskriminační zákon od 542 Kč z nabídky 1 e-shopů Porovnejte ceny a parametry Antidiskriminační zákon na Pricemanii a ušetřete až do 60 %! Top20 produktov z kategórie Mezinárodní a státní právo. Před listopadem 1989 jsme zavádění pozitivní diskriminace považovali za pouhý omyl Západu, který neprožil. Málokterý zákon vyvolává v průběhu své přípravy a schvalování tolik emocí, jako vyvolal zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, antidiskriminační zákon. Podařilo se ho prosadit až po dlouhých deseti letech diskusí. Byl tedy schválen až 17. 6. 2009. V roce 2010 nabídlo Nakladatelství C. H. Beck první ucelený komentář k.

Antidiskriminační právo Knihy

Evroé antidiskriminační právo, které tvoří směrnice EU o zákazu diskriminace a článek 14 a protokol č. 12 Evroé úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zakazuje diskriminaci v celé řadě situací a z celé řady důvodů. Tato příručka zkoumá evroé antidiskriminační právo vycházející z uvedených dvou zdrojů jako vzájemně se doplňující. Antidiskriminační zákon. Hlava I. OBECNÁ USTANOVENÍ § 1. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evroých společenství) a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz. základních práv a svobod - antidiskriminační zákon tak není vůbec potřeba! Podle odpůrců antidiskriminačního zákona není vůbec nutné tento zákon přijí-mat. Zákaz diskriminace již je obsažen v Listině základních práv a svobod a dal-ších mezinárodních smlouvách o lidských právech (Mezinárodní úmluva o odstra Veřejného ochránce práv jako antidiskriminační orgán, tato ustanovení nabudou účinnosti od 1. prosince 2009. Antidiskriminační zákon vymezuje formy diskriminace a nově stanovuje situace, v kterých je rozdílné zacházení přípustné (pokud sledují legitimní cíl)

Antidiskriminační právo - Česko Knihy

Antidiskriminační zákon kompromisem dvou hlavních názorových proudů - na jedné straně zákonodárců a na straně druhé neziskových organizací, jejichž hlavním a jednotným cílem bylo, aby nový zákon přinášel co nejvyšší právní ochranu obětem diskriminace antidiskriminační zákon. Počet zobrazení Benefity pro zaměstnance - mají právo i ženy na MD, RD, mateřské a rodičovské dovolené? Napsal MUDr. Zbyněk Mlčoch (admin) dne 23. září 2019. Kdo je právě online. Jsme největší bezplatná právní poradna na českém internetu. Odpověděli jsme přes 25.000 vašich dotazů, jsme. Antidiskriminační zákon tedy kodifikuje rasismus, narušuje svobodu a umožňuje jedněm beztrestně de facto olupovat či zotročovat druhé. Rasismus je tam nejen v tom, že s rasami operuje: je tam i z inherentní podstaty antidiskriminační legislativy; pro to, co persekuuje I. Antidiskriminační zákon v souladu s právem církví na vnitřní autonomii, garantovaným Listinou základních práv a svobod, stanoví církvím a náboženským společnostem poměrně široce koncipovanou výjimku z rovného zacházení při zaměstnávání duchovních a jiných osob (§ 6 odst. 3 a 4 antidiskriminačního zákona)

Profesor Šíma publikoval v časopise Euro recenzi knihyÚřad vlády uspořádal dvě mezinárodní konference k rovnostiANAG - nakladatelství a vzdělávací společnost | ÚZ č

A právě to může být příčinou šikany na pracovišti. Jejím nejčastějším důvodem je zejména žárlivost, závist, tvrdá konkurence, pocit ohrožení a strach ze ztráty své pozice. Dlouhodobá pracovní šikana pak nejen zhoršuje celkové vztahy na pracovišti, vede k frustraci zaměstnance a zhoršení jeho pracovní. Sněmovna po více než roce přehlasovala ve středu veto prezidenta Václava Klause a schválila antidiskriminační zákon. Pro zvedlo ruku 118 poslanců, proti 16. Norma pomáhá lidem, kteří se cítí znevýhodněni kvůli rasovému původu, pohlaví, věku, sexuální orientaci, náboženství nebo zdravotnímu postižení Tématem práce je Veřejný ochránce práv a antidiskriminační zákon. Hlavním cílem práce je analýza efektivnosti činnosti Veřejného ochránce práv při ochraně před diskriminací. Práce je rozdělena do tří částí. V první se zaměřuji popis základních pojmů souvisejících s diskriminací