Home

Metoda konstantního času

koncentrace 4-nitrofenolu, která může být změřená metodou konstantního času s využitím inhibitoru blokujícího aktivní centrum enzymu. N + O-O O P O O-O-+ H 2 ON + O-O OH + P O-O-HO ALP Reagencie: substrát: 92 mM 4-nitrofenylfosfát pufr: 0.43 M N-metyl-D-glukamin inhibitor: chelaton III, NaOH Postup: Zkumavka vzorek blank Pufr (ml) 2.00 2.0 n Kineticky (většinou metoda konstantního času) Enzymy - stanovení 1) Dvoubodové stanovení (metoda zastaveného času ) fotometrické sledování změny absorbance (přírustek produktu nebo úbytek substrátu) za časovou jednotku (nevíme, co se v reakční směsi děje !), většinou v daném čase zastavujem Normy krve APF v biochemické analýze (metoda konstantního času): u dětí a dospívajících - 1,2-6,3 mcd / l; u mužů - 0,9-2,3 mkat / l; norma alkalické fosfatázy u žen je 0,7-2,1 mc / l. Norma udržování uvedených enzymů v krevní plazmě u dětí: od narození do 1 roku - 245-255 jednotek / l; od 1 roku do 9 let - 345-355 jednotek / l Metody reakčního času • Metody konstantního stimulu Jde o psychofyzikální metodu se subjektivn Pro vyšetření byla zvolena jedna metoda reakčního času (Limity) a jedna metoda konstantního stimulu (Úrovně). Podnět má stabilní frekvenci 100 Hz, během vyšetření narůstá logaritmicky amplituda podnětu, hodnocená v mikrometrech (μm), v těchto jednotkách je vyjádřen i výsledný vibrační práh

- Metody reakčního času - Metody konstantního stimulu • Jde o psychofyzikální metodu se subjektivní komponentou Diagnostika neuropatické bolesti: Elektrodiagnostik Metody reakčního času - Metody konstantního stimulu • Jde o psychofyzikální metodu se subjektivní komponento Metoda konstantního času, kinetická metoda, optický test, spřažené reakce. Princip stanovení katalytické koncentrace vybraných enzymů a jejich diagnostický význam: AST, ALT, ALP, GMT, AMS, CK, LPS, ACP, CHE Pro stanovení koncentrace obou analytů byly využito spektrofotometrie ve viditelné oblasti spektra s následným vyhodnocením metodou konstantního času (pro stanovení koncentrace manganistanu) a metodou počáteční rychlosti (pro stanovení koncentrace dichromanu) Nejprve je potřeba se rozhodnout, co budete chtít řešit touto metodou, říkejme jí rovnou meditace, protože ji budete provádět hlavně v meditaci. Lásku, peníze, zdraví Lásku, peníze, zdrav

Alkalická fosfatáza - norma - jayassen

  1. Metody stanovení katalytické koncentrace aktivity enzymu Kinetické Konstantního času • Spektrofotometrické stanovení rychlosti enzymové reakce kontinuálním měřením absorbance v závislosti na čase -dvoubodové stanovení • Průběžně se měří [S] nebo [P] • nedoporučovány • Řada měření -end-point • Měří se [P] po proběhnutí reakce • Jedno měřen
  2. Metody nepoužívající reakční čas (metody konstantního stimulu) • Jsou aplikovány podněty předem určené intenzity • Po jejich ukončení subjekt udá, zda podnět cítil, či ne • Pokud udá, že ano následuje podnět nižší intenzity • Pokud udá, že ne následuje podnět vyšší intenzit
  3. Stanovení nízkomolekulárních látek Klasické metody - chemicky Levné, jednoduché Enzymové metody Specifita, Specifita, selektivita Vysoká reakční rychlost (37 oC) oC) Mírné reakční podmínky T, pH ⇒ automatické automatické analyzá analyzátory Využití enzymů jako analytických činidel E S P P' EndEnd-point.
  4. buď po uplynutí určitØho konstantního času14 nebo se pra-cuje v kinetickØm režimu15.Test lze provÆdět i na mikrotit-račních destičkÆch16. Reakci je možno sledovat i metodou elektronovØ spinovØ rezonance (ESR, cit.17) nebo HPLC (cit.18). Použití detekce HPLC, při kterØ je hodnocen pí
  5. ation of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures (Pryž nebo termoplastický elastomer

Agilní metody. Agilní metody jsou totálně odlišné od těch waterfallových. Je jich celá řada a liší se i mezi sebou, ale mezi základní vlastnosti můžeme zařadit minimalismus (v dokumentaci i provedení), proklientský přístup, častou aktualizaci a neustálé opakování celých koleček (návrh, implementace, testování. Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení nahrazuje normu ISO 6252:1992. Část 3: Metoda ohnutého pásku nahrazuje normu ISO 4599:1986. Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu nahrazuje normu ISO 4600:1992. Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu nová norma. Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti nová norm Metody frekvenční modulace a demodulace Napětím řízený generátor. Další možností, jak provést frekvenční modulaci, je využít generátoru, jehož frekvence se dá měnit pomocí napětí přivedeného zvnějšku. To je napětím řízený generátor(VCO, voltage controlled oscillator) proudu podle času: t 0 t dt³ (3) Grafickou představou je pak plocha pod křivkou v grafu, kde je vynesen proud v čase. Coulometrická analýza může probíhat za konstantního potenciálu pracovní elektrody (potenciostaticky) nebo za konstantního proudu (galvanostaticky) [1]. Coulometrie za konstantního potenciál

Pedagogika volného času. obor pedagogiky zabývající se výchovou ve volném čase. zabývá se pojetím a cíli, organizacemi a institucemi, které vytvářejí podmínky pro uskutečňování volného času. Cíl pedagogiky volného času - naučit sebe i jiné tomu, jak volný čas plně a smysluplně využívat Metoda konstantního času, kinetická metoda, optický test, spřažené reakce. Princip stanovení katalytické koncentrace vybraných enzymů a jejich diagnostický význam: AST, ALT, ALP, GMT, AMS, CK, LPS, ACP, CHE. Isoenzymy. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii. Analyzátory, jejich rozdělení. Diagnostické soupravy

průběh deformace po přiložení konstantního napětí (obvyklé označení deformační odezvy pro takové namáhání je kríp) je exponenciální náběhovou, respektive po odtížení, při tzv. zpětném krípu, exponenciálně sestupnou funkcí času (obrázek 3a). Jde o viskózně brzdě-nou elastickou odezvu deformace na změnu napětí jsou představeny různé metody pro odhad úvodního Elo ratingu hráče i způsoby přepočítávání Elo ratingu hráče po odehraném zápase. V další části jsou optimalizovány parametry Elo modelů. Na závěr dojde k ověření Elo modelů na základě dat vyplývajících ze sázení na modelem vybrané tenisové zápasy Zde budou prezentovány materiály se vzdělávacím obsahem. Obsah je určen všem, kteří si chtějí rozšířit znalosti o atletice, nebo konkrétní atletické disciplíně skialpinistické chůze a sklonu svahu při zachování konstantního převýšení byl zajišťován, na základně 4 experimentálních designů s rozdílnými vstupními proměnnými viz tabulka. Tabulka 2 - Vstupní promnné čas 8 min 27 sekund převýšení 200 m pořadí Rychlost (km·h-1) sklon (%) 1 3,5 24 2 4,2 20 3 5,1 1 Základní metody optimalizace jsou: · Metoda konstantní tloušťky třísky o Tato metoda je vhodná v místech kdy frézujeme jen malým radiálním krokem a úběr materiálu je realizován spíše hloubkou řezu, typicky by se dalo říct, že tato metoda je vhodná pro obrábění po kontuře, Z-level dokončování a podobně

2)metoda konstantního podnětu, kterou Fechner nazval metoda správných a špatných. případů -> experimentátor prezentuje čas od času identické podněty - z odpovědí. subjektu se získávají průměrné hodnot, které naznačují, do jaké míry j reakční čas = doba mezi působením na receptor a jeho uvědoměním (u různých smyslů různá) (metoda sotva rozlišitelných rozdílů) Metoda konstantního podnětu = stanovení prahového podnětu na základě zaregistrování nebo nezaregistrování prezentovaného podnětu; Zdroje. Zdroje obrázků Dostupné metody jsou buď nepřesné nebo invazivní nebo drahé (nebo v sobě kombinují více nevýhod). Stanovení srdečního výdeje se provádí následujícími metodami: Dopplerovská echokardiografie. Diluční metody a zvláště termodiluční metoda. Fickův princip a tradiční metoda. Neinvazivní modifikace Fickova principu. Tato metoda funguje na podobném principu jako metoda nejslabšího článku. Liší se ve výpočtu času kolapsu jednotlivých prutů. Metoda nejslabšího článku předpokládá kolaps v okamžiku dosažení kritické energie v jednom z prutů, zatímco tato metoda zjišťuje ča Diferenciální rovnice tvaru dy dx = f(x)g(y) kde f a g jsou funkce spojité na (nějakých) otevřených intervalech se nazývá obyčejná diferenciální rovnice se separovanými proměnnými. Příklad: Rovnice y ′ + xy + xy2 = 0 je rovnicí se separovanými proměnnými, protože je možno ji zapsat ve tvaru y ′ = − xy(y + 1)

První skupinu metod označujeme za metody tavného svařování, • dlouhý svařovací čas - asi 25 period střídavého proudu Statická charakteristika zdroje : strmá (zdroj konstantního proudu) Metoda na ústupu -opravárenství, montáže TAVN • Metoda umožňující kvantifikaci intenzity stimulu, nutného k vyvolání percepce určité senzitivní modality • Testované modality: teplo, chlad, vibrace • Testování funkce tenkých senzitivních nervových vláken (která je jinak obtížně kvantifikovatelná Oba autoři se dohodli na tom, že je vhodné rozdělit rozsáhlý komplex norem pro energetické výpočty na dva samostatné soubory (1.soubor norem - stavební, 2.soubor norem - energetické systémy budov). V českém prostředí jde patrně o první pokus utřídění technických norem s tímto zaměřením

STM (z angl.Scanning Tunneling Microscope), jehož české označení zní řádkovací tunelový mikroskop, je druhem neoptického mikroskopu, který mapuje povrch vodivého vzorku pomocí změny průběhu potenciálu, resp. proudu při pohybu vodivé sondy nad vzorkem. Přesněji se jedná o závislost množství elektronů (velikosti el. proudu), které tuneluje z materiálu do hrotu sondy. Taylorova metoda • Taylorova metoda využívá pro vynesení času jeho druhou odmocninu • Průsečík ds tečny k přímkové části se svislou osou se považuje za začátek primární konsolidace. Bodem ds se vede přímka s tangentou 1,15 x větší než zmíněná tečna. Přednášky z mechaniky zemin Konsolidace zemin ivan.vanicek. Metoda konstantního výnosu amortizuje prémii dluhopisu vynásobením upravené základny výnosem při vydání a poté odečtením úroku z kupónu. Časové rozlišení = základ nákupu x (YTM / období přírůstku za rok) - úrok z kupónu Times New Roman Tahoma Wingdings Symbol Směsi Editor rovnic 3.0 Zatížení dopravní sítě Vznik dopravy Sídelní dopravní struktury Typická místa pro vznik sídel Dopravní urbánní struktura Paralelní rozvoj dopravní a urbánní struktury Vznik dopravy Dělba dopravní práce Prognóza Metody prognózy Sčítání dopravy Dopravní. konstantního napětí). Vzhledem k velkému nabíjecímu proudu by bylo vhodné měřit napětí baterie, jelikož při dosaženi 65 °C je nutné okamžité ukončení nabíjení baterie (hrozí poškození). 2.3. Určení průřezu vodičů Pro proud 30 A jsou nutné vodiče o průřezu alespoň 6 mm2 (Cu)

Dříve či později každý majitel bytu nebo vlastního domu došel k závěru, že nastal čas provádět opravy.Nezáleží na tom, zda se jedná o kosmetický postup, jehož účelem bude vytvoření nového a svěžího interiéru, nebo zda to bude seriózní projekt, včetně přepracování a použití neobvyklých povrchových materiálů, můžete narazit na řadu obtíží 1957. Zpočátku byla určována variace šířky metodou Horre-bow-Talcotovou a korekce času metodou průchodu hvězd poledníkem či prvním vertikálem pomocí měření s pasáž-níky. Od roku 1960 byla variace šířky určována z měření zenitteleskopem. Pro současné určování variací šířky a ko

Informace o nedostatku konstantního času pro spaní, hlučné, neorganizované místo na spaní nebo časté pokusy dítěte o manipulaci s rodiči pomocí chování spánku naznačují potřebu změny životního stylu. Vyjádřená nervozita rodičů hovoří o napětí v rodině nebo o tom, že rodiče mají trvalé a složité problémy Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení: Anglický název: Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 2: Constant tensile load method: Datum vydání: 4/1/2010: Datum ukonèení platnosti: Datum úèinnosti: 5/1/201 Tato metoda hodnotí sílu svalových skupin pomocí konstantního odporu přístroje v požadovaném rozsahu pohybu kloubního spojení. Metoda izokinetické dynamometrie umožňuje diagnostikovat sílu svalových skupin obklopujících kloub a tak definovat svalovou kloubní stabilizaci Existují 16 různých kombinací tří proměnných. Kombinací některých podmínek zjednodušete výraz finálního přepínače. Systém, který shromažďuje mýtné, používá DateTime strukturu pro čas, kdy byla placená linka shromažďována. Sestavujte členské metody, které vytvoří proměnné z předchozí tabulky

Video: Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity

Metoda ustáleného stavu používá zdroj tepla pro udržení stálého teplotního gradientu napříč vzorkem. Je pomalá a často je potřeba několik dní pro určení tepelné vodivosti při několika teplotách [17]. Metoda neustáleného stavu se obecně uvádí jako metoda horkého disku [18] Metoda maskování, která zpřístupňuje první písmeno a nahradí doménu řetězcem xxx.com pomocí předpony konstantního řetězce ve formě e-mailové adresy. aXX@XXXX.com: Náhodné číslo: Metoda maskování, která generuje náhodné číslo podle vybraných hranic a skutečných datových typů. Pokud jsou určené hranice stejné.

Metoda Triton vyžaduje filtrační jímku, do níž doplňujete dávkovací roztoky, které udržují vodní rovnováhu. Tím zajistíte, aby měl přístroj více času na kontakt s bílkovinami ve vodě. Nesnažte se o striktní dosažení konstantního výsledku 7-8 dKH, stabilita je cílem, pokud vaše voda udržuje stabilní dKH. Aktuální pevnost betonu, která je důležitou podmínkou pro určení správného času odbednění, lze stanovit několika způsoby, které se liší přesností, nároky na vybavení, požadavky na kvalitu obsluhy, přístupností apod. Každá metoda stanovení pevnosti je tedy optimální jen v konkrétních podmínkách Elektrochemické metody Voltametrie, ERA Obsah přednášky Voltametrie, Polarografie Elektrochemická rozpouštěcí analýza Voltametrie Nerovnovážný stav I≠0 I = f (E), I = f (c) Elektrodové děje: difúzí dochází k transportu iontů k patřičné elektrodě, tam k oxidaci nebo redukci Voltametrie - pevné eletrody Polarografie. Vliv větru při svařování plastů. Za silného větru nemusí být dosaženo požadované svařovací teploty. Lze to však eliminovat cíleným zvýšením teploty o 20 až 30°C nebo snížením rychlosti o 20 až 40 cm/min. Je-li vítr příliš silný, měl by být svařovací prostor ochráněn před větrem, nebo by se mělo svařování pozastavit Existuje mnoho různých metod, jak se vyniknout. Některé z nich vyžadují hodně času a manuální práce, zatímco jiné je jednodušší sledovat. V tomto tutoriálu se zaměříme na druhé, takže základní funkce v Excelu, jako jsou sčítání, odčítání, násobení a v tomto případě jsou divize vylepšovány pro vaše pohodlí

Požadavky k SZZ Analytická biochemie MUN

8.12.2011 4 Historie od roku 1940 dodnes Vlastnosti a použití primárních a sekundárních článků Postupem času našly akumulátory cestu do mnoha oblastí praktického života jako např. telefon, rádiobudík, bezpečnostní alarm, detektory kouře, přenosn ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Vojtěch Císař Možnosti predikace vzniku emisí u vozidel provozovanýc

Nepřímé Kinetické Stanovení Manganistanu a Dichromanu Ve

Metoda - postup, který volíme k dosažení cíle - vědecká metoda je odlišná od běžné metody v životě, je dobře přezkoumaná, popsaná, není založená . na náhodě ale na datech, vede nás k reprodukci - věda konzervuje dobrou zkušenost, uchovává dobré poznatky. Metodik Sacharidové vlny, nebo-li sacharidové super kompenzace, fungují na principu tzv. vlnění s příjmem sacharidů, kdy se stanoví cyklus (3 denní, 5 denní , 7 denní, dle libosti) kde budeme střídat dny s nulou vyšším a maximální příjmem sacharidů. V praxi to bude mít za následek to, že tělo ve dnech, kdy bude pracovat. Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 m. platná. ČSN EN 13025-2. Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml 4 Mezní náklady (marginal cost) wikimedia.org. Náklady na produkci \(\displaystyle x\) letadel za rok jsou (v milionech Euro) dány funkcí \[C(x) = 6 + \sqrt{4x + 4},\qquad 0 \leq x \leq 30.\] Platí \(\displaystyle C'(15)=0.25\).Určete, jakou tato derivace má slovní interpretaci a určete i jednotku této derivace. Toto je jedna z nejrozšířenější aplikací derivací mimo.

Metoda Zrcadlo času od Růženy Nekudové - Pavlína Adamcov

Strana 1 z 3 - Měření rychlosti závěrky - vloženo do Vostatní, povídání, kecy, digitálisti - prostě vopice: Zdar lidi. Dnes jsem dal dohromady krabičku pro měření rychlosti závěrky. Je to klasika s fototranzistorem, která se dá najít různě na internetu. Použil jsem dvě čidla ve vzdálenosti 18 mm (optimum pro kinofilm), takže by tím mělo být možné měření i. Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení Plastics - Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) - Part 2: Constant tensile load method: Třídící znak: 640764: Datum vydání: 01.04.2010 Cena: 205 Kč: Způsob převzetí: překla Metoda konstantního ziskového rozpětí je lepší než metoda čistých tržeb z prodeje (tržby z prodeje po odečtení výdajů na reklamu). Ta totiž zcela opomíjí variabilní náklady a předpokládá hrubé ziskové rozpětí u prodeje ve výši 100 %

Mezigalaktické cestování - Wikipedi

Jsou-li jednotlivé plošky větší než několik pixelů, snadno na obrázku rozpoznáme hrany mezi jednotlivými ploškami. Metoda konstantního stínování se proto většinou používá jen pro vykreslování hranatých těles, kde nám toto chování nevadí. Jednotlivé metody stínování si samozřejmě můžete vyzkoušet ČSN 64 0757ČSN 64 0757 Norma platí pro stanovení zápalnosti a rychlosti hoření plastů ve formě fólií. Výsledky získané touto metodou neposkytují informace o hoření zkoušeného materiálu v podmínk. Cena: 95,- Kč. ČSN EN ISO 75-1 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

PES • Zobrazit téma - Klinická biochemie (C6220

V kapalinové chromatografii jsou proteiny odděleny za konstantního složení mobilní fáze (tj. izokratická eluce): Pokud vzorky nejsou příliš složité a také když vzorky nemají podobné retenční časy. Kromě toho u nejpevněji adsorbovaných proteinů bude eluce s konstantním složením mobilní fáze trvat velmi dlouho Principem metody je udržování konstantního podtlaku v oblasti rány. Toho je dosaženo pomocí polyuretanové pěny nebo gázy přiložené na ránu, která je vzduchotěsně překryta fólií. Svým působením významně snižuje čas k vyčistění spodiny rány, svým antibakteriálním účinkem snižují spotřebu antibiotik a. Představuji vám e-book: Jak na násobilku. » Detailní návod, jak na násobilku jednoduše a s lehkostí, a to hned několika zábavnými způsoby. » Ukážeme si hned 4 metody, jak u násobilky využít prsty. » Představíme si méně obvyklé (ale velice oblíbené) způsoby výpočtu. » Dostanete odkazy na 6 nejoblíbenějších.

Enzymy a Izoenzymy Analytika Principy metod a klinic

svého času věnuje bohaté výzkumné spolupráci s velkými průmyslovými podniky, ale i dynamickými, nejmodernější metody vícekanálové analýzy signálů a zpracování dat (umělé neuronové sítě) metody a vybavení: metoda konstantního objemu, tensiometr aplikace: iontové kapaliny, moderní chladiva,. U VRLA baterií se u této metody ještě setkáváme s teplotními kompenzacemi předem stanoveného konstantního napětí. Jako příklad třeba 12V baterie pro cyklický provoz má konečné nabíjecí napětí 14,4-15,0V při 20°C a teplotní kompenzační faktor je -30mV/°C. Takže nabíjení při 40°C by mělo být nastaveno na 13,8.

Stanovení nízkomolekulárních látek - Absolventi A Sraz

Untitled Page. Vyhovuje 776 produktů. Aktuální strana 9 z 39. Předchozí strana. Další strana >>. ČSN EN ISO 11357-6. Kat. čís.: 505376. Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT TRITON metoda šetří váš čas pro potěšení z vlastního útesu. 3. Opakov mo Tip: Jak obyvatelé vaší nádrže na útesu Nesnažte se o striktní dosažení konstantního výsledku 8 dKH, stabilita je cílem, pokud Váše voda udržuje stabilní dKH 7,3, pak je stejn

Katalogové číslo SINW-TIG210ACDCP Napájecí napětí [V] AC 230V 50Hz Metody svařování TIG AC / DC, MMA Technologie IGBT Svařovací proud [A] TIG: 200A / MMA: 180A Pracovní cyklus [%] 60 Napětí ve stavu bez stehu. [V] 70 Max. příkon [A] TIG: 36,5A / MMA: 26,8A Max. příkon [kVA] 4.6 Regulace svařovacího proudu - hladká Proud plynu [s] 0,1-1 Průtok plynu [s] 0-15 Nárůst. Používá se pro ruční svařování stejnosměrným proudem a střídavou metodou TIG a konstantního proudu s potaženou elektrodou (metoda MMA), která je široce používána jak ve výrobě, tak v servisních pracích. Nastavení času před a během průtoku plynu, Funkce čištění elektrod Směs se dělí při konstantním proudu v gradientu vysokého napětí. Po rozdělení směsi do jednotlivých zón jsou tyto zóny sevřeny mezi vedoucím a zakončujícím elektrolytem, nevzdalují se od sebe a až k místu detekce se pohybují stále stejnou rychlostí (izo-, tacho-). Metoda je užívána jako jeden z módů HPCE Metody a nástroje; Jednotlivé metody a nástroje (Q - Z) Jednotlivé metody a nástroje (Q - Z) QFD - Dům kvality. Základním nástrojem QFD pro plánování nového výrobku je Dům kvality (viz obrázek). Jde o první matici ze série. Jako u všech matic, řádky představují vstupy a sloupce výstupy. Vstupy jsou hlas zákazníka funkce času Pa počáteční polohy , , : Pro stlačitelnou tekutinu je třeba doplnit vztah pro hustotu = ( , , , P) Tato metoda naráží zpravidla na nepřekonatelné matematické potíže. Proto se v mechanice tekutin častěji používá druhá metoda. konstantního objemu Metoda konstantního srovnávání (60. léta, Glaser, Strauss, pozitivismus čas), záměrné (včetně neuskutečněného) Následky nebo důsledky - buď explicitně vyjádřené účastníky výzkumu nebo na základě interpretace výzkumníka. JEV. Příčinné podmínky