Home

SZŘ

Studijní a zkušební řád - Univerzita Karlov

 1. Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy, jako jejím.
 2. Přerušení studia u studií zahájených dříve, tj. před JS 2012, se řídí čl. 13 odst. 3 SZŘ ve znění účinném do 31. 12. 2012. (ad 6) V době přerušení svého jediného studia, popř. v době, kdy jsou přerušena všechna souběžná studia, ztrácí student všechna práva a status studenta vysoké školy, s výjimkou práva.
 3. Každý studující má právo podat děkanovi fakulty žádost o udělení výjimky z jednotlivých ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ) na základě čl. 43.Výjimka z ustanovení SZŘ je však skutečně výjimečným prostředkem, který může být použit jen za výjimečných okolností.V neodůvodněných případech nebudou výjimky povolovány a žádosti o ně.

b) SZŘ UK a neslučitelnosti předmětů dle Čl. 6 odst. 5 písm. d) SZŘ UK jsou rekvizitami na absolvování. Rekvizity se nastavují v programu Tajemník, kde v detailu příslušného předmětu lze na záložce Rekvizity přidáním kódů předmětů do polí Prerekvizity, Korekvizity a Neslučitelnosti zadat. SZŘ UP stanoví. Ve vztahu k plnění podmínek volitelného předmětu je závazný i pro další studenty UP, kteří si tento předmět zapsali. Část II Studium ve studijních programech Článek 2 Kreditový systém (k čl. 11 SZŘ UP) 1. Pro splnění podmínky pro připuštění ke státní doktorské zkoušce jsou student

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity (SZŘ MU

ISPR obsahuje termíny ve smyslu SZŘ JU čl. 11 odst. 1 a 2, zvláště termíny pro uzavření předmětů a klasifikace, termíny pro odevzdání zápisového listu A, termín pro odevzdání podkladu pro zadání závěrečné práce a termín pro její odevzdání, a to na celou dobu uznané doby rodičovství (formulář je ke stažení. Podle SZŘ pro pokračování ve studiu potřebujete průběžně získat minimálně 10 kreditů do konce zkouškového období za 1. semestr, 40 kreditů za první rok studia (datum kontroly je stanoveno pro každý rok směrnicí prorektora), 30 kreditů za každý další rok studia (podrobnosti viz SZŘ) SZŘ - Studijní a zkuše ní řád pro studenty ČUT Článek 2 Organizace studia v doktorském studijním program 1. Organizae studia v DSP je stanovena čl. 19 SZŘ. 2. Nestanoví-li vedouí školiího praoviště jinak, jsou doktorandi v prezenční formě přítomni na praovišti v míře ovyklé u akademikýh praovníků. 3 Doktorské studium se dle čl. 15 SZŘ ukončuje. úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce podle § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách, ztrátou práva zápisu podle čl. 10, resp. čl. 12, nebo nesplněním podmínek podle čl. 31, resp. čl. 32 SZŘ (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých. V případě, že v něm Vaše jméno chybí a byl(-a) jste na termín přihlášen(-a), informujte nás o tom bezodkladně e-mailem. Stejně v případě, že v seznamu figurujete a termínu se zúčastnit nehodláte. V souladu se SZŘ MU je zveřejněno též složení státnicových komisí. Důležité

Výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU Ekonomicko

Studijní plány - Univerzita Karlov

obhajoby (čl. 46 odst. 7 SZŘ). 2. Struktura posudku disertační práce je stanovena v čl. 46 odst. 4 SZŘ. Pro posudky bakalářských a diplomových prací se ustanovení čl. 46 odst. 4 SZŘ použijí přiměřeně. Konkrétní požadavky na strukturu a náležitosti posudků stanoví vnitřní norma podle čl. 16. 3 SZŘ je dostupný na stránkách univerzity (www.cuni.cz) v části Předpisy. Podrobnosti, jak se v jednotlivých situacích postupuje na fakultě, stanoví fakultní vnitřní předpis Pravidla pro organizaci studia (POS). Dostupná jsou na fakultním webu (www.lf1.cuni.cz) v části Vnitřní předpisy a mají asi patnáct stran The Study Department updates the information about the studied semester to students who filed the application and meet the criteria for enrolment in the next semester (in accordance with Art. 12 of SZŘ MU) Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu: Studijní a zkušební řád MU, zejména pak čl. 43, § 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Každý student má právo podat děkanovi fakulty žádost o udělení výjimky z jednotlivých ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU (SZŘ) na základě čl. 43 6. Student může svou neúčast u obhajoby v souladu s čl. 22 SZŘ MU náležitě omluvit do 5 pracov-ních dnů ode dne, kdy měl obhajobu konat. Neučiní-li tak, je hodnocen stupněm nevyhověl. Akceptovatelnou omluvou je zejména pracovní neschopnost doložená lékařským potvrzením, kter

Základní informace o studiu v bakalářských programech Stručná informace o organizaci studia na FEL. Základním studijním předpisem je Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze (SZŘ).. Studium probíhá podle studijního plánu určeného příslušným studijním programem. Studijní plán předepisuje skladbu povinných či povinně. a zkušebnímu řádu Vysokého učení technického v Brně (dále jen SZŘ). (2) Ve směrnici jsou upraveny podrobnosti pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na fakultě. (3) Tato směrnice nenahrazuje SZŘ, pouze jej doplňuje, konkrétně v jeho Title: CV - SZŘ I. Author: 29elouckova Created Date: 10/20/2016 1:14:02 PM Keywords ( Nákup nad 1 200 Kč přivezeme zadarmo, menší již od 29 Kč. Ceník dopravy. * Informace platí pro Prahu a okolí. Vozíme i k vám? Zkontrolovat adresu. Bez řečí vyřešíme všechny problémy. Hned. Pečlivě kontrolujeme kvalitu našich potravin a pokud se přece jen něco nepovede, stačí říct a my vám bez řečí vrátíme peníze R-A-20/02. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP. 7.8.2020. A-1/2017-UZ06. Statut Univerzity Palackého v Olomouci (VI. úplné znění ze dne 3. července 2020) 1.8.2020. A-1/2015-ÚZ01

 1. Část čtvrtá, Článek 28 a 30 SZŘ ČVUTze dne 8.7.2015 2 vyhlášeném vharmonogramu daného akademického roku 3 Formulář Žádost o povoleníobhajoby disertační práce. Informace-disertace a obhajoba_def 2/2 zaměstnancem ČVUT. Jestliže hodnocení jednoho z oponentů poukazuje na závažné nedostatk
 2. SZŘ, provádějí elektronicky příslušná pracoviště fakulty. V případě bakalářského studia sekretariát bakalářského studia; v případě magisterského studia sekretariáty vědecko-pedagogických pracovišť fakulty. 3. Období elektronického zápisu předmětů pro jednotlivé úseky studia je určeno opatřením rektora
 3. SZŘ). Oponenti disertační práce vypracují posudky tak, aby oponentní posudky byly zaslány všem členům komise pro obhajobu disertační práce a doktorandovi alespoň 15 dnů před konáním obhajoby (čl. 46 odst. 7 SZŘ). 2. Struktura posudku disertační práce je stanovena v čl. 46 odst. 4 SZŘ. Pro posudky bakalářských
 4. Státní závěrečná zkouška se řídí SZŘ. Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan dle SZŘ. Termíny konání SZZ jsou zveřejněny v časovém plánu akademického roku. SZZ se skládá ze 2 částí, z nichž se každá klasifikuje zvlášť: obhajoba diplomové práce, zkouška z tematických okruhů

K přerušení studia se vztahuje čl. 13 odst. 5 až 8 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (SZŘ). Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. 4. Žádost o změnu osobních údajů: ČVUT v Praze eviduje osobní údaje v souladu se zákony České republiky a Nařízeními Evroé unie PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vysokých školách) usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na 2.

Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty Studijní plány doktorských studijních programů jsou dle SZŘ sestaveny tak, aby počet výukových hodin nepřesáhl v prezenční formě studia 10 hodin týdně. Podle studijního plánu příslušného studijního programu a ročníku si podle pravidel daných SZŘ sestavuje student osobní studijní plán pro jednotlivé ročníky studia Ne, to není možné. Nový SZŘ nezná termín individuální studijní plán. Čl. 14, odst. 3 umožňuje studentovi pouze požádat vyučujícího o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se student ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohl po určitou dobu účastnit povinné vzdělávací činnosti

SZŘ, v souladu s čl. 36 odst. 3 SZŘ. Článek 2: Opatření k odstranění nepřiměřené tvrdosti aplikae SZŘ 1. Student doktorského programu na FIT, který yl zapsán ke studiu před 19. 6. 2019, může splnit podmínku odevzdání dizertační práe dle čl. 16 odst. 1 ŘDS i tímto způsoem: a Ukončení studia definuje čl. 20 SZŘ. Studentovi se ukončuje studium nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle čl. 20 odst. 5b) SZŘ zejména v těchto případech: pokud se nedostaví v určeném termínu k zápisu do příslušného semestru studia (čl. 17 odst. 5 SZŘ) podle čl. 8 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UJEP pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (dále jen SZŘ UJEP) a nesplnil tak požadavek vyplývající ze studijního programu podle čl. 12 odst. 3 písm. h) SZŘ UJEP, čímž byly dány důvody pro ukončení jeho studia podle čl. 12 odst. 2 písm (k čl. 31 SZŘ) O změnu formy doktorského studia je možné žádat pouze před začátkem akademického roku. Jen v odůvodněných a závažných případech je možné žádat i v jeho průběhu, avšak vždy k začátku měsíce. Článek XII Školitel studenta doktorského studia (k čl. 36 SZŘ) 1 Úvodní ustanovení (čl. 1 SZŘ UHK) (1) Tato směrnice děkana doplňuje Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové (dále jen SZŘ UHK) v ustanoveních pro studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a v přiměřené míře pro studia v systému celoţivotního vzdělávání

Podle l. 11 odst. 1 SZŘ se do systému KOS zapisuje klasifikaní stupeň ve formě písmenné zkratky a dále datum udělení klasifikace a jméno vyuujícího. (6) O udělených zápotech, klasifikovaných zápotech a zkouškách se vedou dle l. 9 odst. 5 SZŘ a l. 10 odst. 10 SZŘ písemné záznamy nezávislé na systému KO Ad odst. (2) SZŘ UTB: V letním semestru závěrečných ročníků bakalářských studijních programů probíhá zpravidla výuka 10 týdnů a zkouškové období trvá zpravidla 4 týdny. V posledním semestru magisterských studijních programů zpravidla výuka neprobíhá. Ad odst. (3) SZŘ UTB VÝŇATKY ZE SZŘ pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech •Student je povinen se seznámit se studijním a zkušebním řádem (SZŘ), viz INNET, IS Edison!!! •V souladu s §68 odst. 1 zákona si student může požádat o uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností viz SZŘ čl. 15 odst

Úvodní strana HAM

Student se při zpracování DisP řídí platným SZŘ, individuálním studijním plánem, platným nařízením děkana týkajícím se Pravidel a požadavků pro DSP, harmonogramem FLD, pokyny školitele, příp. (7) konzultanta a oborové rady. Při zpracování DisP je doporučeno řídit se Metodickými pokyny pr Výňatek ze SZŘ UP Student se při své závěrečné práci nesmí uchýlit k plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom rozumí každý případ, kdy se autor závěrečné práce vědomě přímo nebo nepřímo uchýlí k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo projevené myšlence někoho jiného s cílem vyvolat.

Je nutné, aby veškeré dokumenty, stanovené čl. 48 SZŘ UTB ve Zlíně, byly doručeny nejméně 8 týdnů před plánovaným termínem obhajob. Jedná se o následující dokumenty: přihláška k obhajobě disertační práce, včetně stanovené komise podle čl. 50 a 51 SZŘ UTB ve Zlíně a klasifikují ZP podle čl. 11 odst. 1 SZŘ, posudky se vkládají do IS KOS. (9) Není-li student schopen ZP odevzdat ve stanoveném termínu, může písemně požádat na předepsaném tiskopisu ČVUT o náhradní termín odevzdání ZP. (10) Pokud student nepožádá o náhradní termín odevzdání či jeho žádost není uznána Shrnutí nejdůležitějších informací ze SZŘ: Akademický rok se skládá ze 2 semestrů - podzimního a jarního, akademický rok je vždy půlený, tj. 2021/2022. Bakalářské studium je 3leté, tzn. studium probíhá ve standardní délce 6 semestrů. Pro všechny studenty na FSpS je v rámci studia povinná . zkouška z anglického. SZŘ je alfou a omegou studia na vysoké škole, protože provází studenty od jejich prvních krůčků během přijímacího řízení až po ukončení studia. SZŘ čeká řada větších i menších změn. Část změn se týká zpřesnění formulací a doplnění různých věcí, které nařizuje zákon Ad odst. (3) SZŘ: (2) Výuka je organizována v prezenční formě studia podle týdenních rozvrhů a v kombinované formě studia je v kaţdém semestru organizována v blocích. Zpravidla se jedná o dvoudenní soustředění, které je realizováno 1 x za 14 dní. Ad odst. (4) SZŘ

Úvodní stránka - Vysoká škola CEVRO INSTITUT, vysoká škola

a) SZŘ a je mu ukončeno studium dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách lze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení studia podat žádost o přezkum tohoto rozhodnutí (žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal). Povinnost opakování předmětů. Ad odst. (3) SZŘ UTB: Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla jedenkrát za 14 dnů formou dvoudenní blokové výuky v pátek a v sobotu. Ad odst. (4) SZŘ UTB: Rozdělení studentů do studijních skupin provádí každoročně studijní oddělení FT UJEP odvolání studenta posoudil a se zřetelem ke zjištěným skutečnostem mu výjimku podle čl. 12 odst. 5 SZŘ UJEP udělil. Důvod, pro který bylo zahájeno výše uvedené řízení o ukončení studia studenta pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, vedené z moci. Pokud student nesloží některou z částí SZZ v řádném termínu, nesložil celou SZZ (viz SZŘ TUL článek 15, odst. 9). Student může SZZ nebo její část jednou opakovat (viz SZŘ TUL, čl. 15, odst. 14, 16). Student si při opravném termínu může zažádat (písemně na DFP) o uznán

Vnitřní předpisy - Veřejný web - České vysoké učení

Pokud splníte programem stanovené minimum/množství/počet povinně volitelných předmětů, pak každý další povinně volitelný předmět je již předmětem volitelným a lze u něj o zrušení povinnosti opakovat předmět požádat - podrobněji viz příklad 1 a 2 v článku 20 SZŘ MU. Pro předměty, které jsou ve vztahu k. SZŘ a z dalších vnitřních předpisů VŠCHT Praha a jejích součástí, ostatních vnitřních dokumentů VŠCHT Praha a jejích součástí, b) hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich výše, c) hlásit děkanátu fakulty adresu určenou pro doručování nebo adresu jeho datové. SZŘ, Článek 9, odst. 5: Katedra je povinna vést o výsled í h zápočtů a klasifikovaný h zápočtů vlastní písemné záznamy nezávislé na elektroni kém informačním systému ČUT a ar hivovat je po dobu deseti let. SZŘ, Článek 10, odst. 6: Klasifikai zkoušky (včetně případného hodno ení stupněm F) zapíš SZŘ UP). 2. Tento MP má dále za cíl co nejvíce sjednotit postu-py studijních oddělení fakult UP v řízení o ukon-čení studia tak, aby postupy v řízení i rozhodnutí o ukončení studia byly v souladu se zákonem, zá-kladními zásadami činnosti správních orgán

28 týdnů poté pokračování | 28 týdnů poté je britsko

Mendelova univerzita v Brn

 1. Oponent je povinen vypracovat posudek dle SZŘ MU, tj. práci není možné na doporučení oponenta nijak upravit a teprve poté posudek vypracovat. Má-li OKR k dispozici všechny posudky, oslovuje předsedu dané oborové rady (pokud má studovaný program specializace, tak předsedu oborové komise) s žádostí o stanovení data, hodiny a.
 2. obhajoba dle katedry vedoucího práce (termín se musí shodovat s předmětovou částí - SZŘ čl. 24/8) Pokud je vše v pořádku, přihlášení v ISu potvrdí studijní oddělení FSpS a založí studentovi archiv závěrečné práce. Závěrečné práce se odevzdávaj
 3. S novým akademickým rokem vstoupí po prázdninách na Univerzitě Palackého v platnost i novelizovaný Studijní a zkušební řád (SZŘ). Přinese pro studenty hned několik novinek, jednou z nich je i kreditová banka pro předměty typu C,..
Stejný úhel pohledu: naše fakulta kdysi a nyníKurz: AD1B13VVZ, A1B13VVZ - Výroba výkonových zařízení - B171

279/2020 z 1. 6. 2020 — Teologická fakult

(k čl. 55b odst. 1 SZŘ VUT) Žádost ve věcech studia podává student ve formě a s náležitostmi podle SZŘ VUT. Není-li for-ma a náležitosti SZŘ VUT stanovena, podává se žádost v listinné formě na studijní oddělení. Článek 12Forma a obsah výstupního listu (k čl. 56 odst. 2 SZŘ VUT Opakování ročníku: v souladu s ustanoveními SZŘ ČZU v Praze si nelze v opakovaném ročníku přibírat předměty z ročníku vyššího. Student bude mít zapsány předměty, které neuzavřel v uplynulém akademickém roce a ostatní nesplněné předměty předepsané studijním plánem pro akademický rok 2021/22 Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen SZŘ UK a univerzita) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen Pravidla a fakulta). Čl. 2 Studijní plán a realizace studia 1 Fakulta: FAST Zkratka: NPC-ARS Ak. rok: 2020/2021 Typ studijního programu: magisterský navazující Kód studijního programu: N0731P010002N0731P01000

Případné problémy spojené se zápisem předmětu Bakalářská

Informace pro prváky - TU

 1. Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity (SZŘ MU) Sbalit Rozbalit. Sbalit Rozbalit. 1. Informační systém mi připadá složitý, jak jej uchopit? Pročtěte tento text Začínáme s is.vstecb.cz jako studenti (klikejte si přitom na příslušné odkazy v IS)
 2. Průběh SZZ se řídí čl. 11 SZŘ a Pokynem děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu, který je zveřejněn na webových stránkách SU OPF. 7. Komise budou přihlášeným studentům k SZZ zveřejněny v IS SU nejpozději týden před začátkem konání SZZ. 8
 3. (1) Do vyššího ročníku studia může být zapsán student, který splnil všechny požadavky stanovené studijním plánem příslušného studijního programu pro ročník předcházející (tj. absolvoval veškeré předepsané předměty z kategorie povinných - PH, PB, PO). Studentovi, který stanovené požadavky nesplnil ke dni, jímž se v harmonogramu fakulty ukončuje opravné.
 4. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (SZŘ). Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm F. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený; bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi
 5. odst. 2 SZŘ, nejdříve však za 3 měsíce po neúspěšném prvním termínu SZZ. (7) Datum, čas a organizační zabezpečení SZZ je pro jednotlivé studenty zveřejněn nejpozději 5 dnů před termínem SZZ formou sdělení děkana na webových stránkách fakulty v sekci Studium - Informace pro končící ročníky
 6. 6. V případě, že dle SZŘ UP má ze zkoušení vzniknout protokol, je třeba jej vytvořit stejně jako v případě prezenþního zkoušení (v needitovatelném formátu, např. pdf), který komise schválí (např. per rollam). Je doporuþeno postupovat dle standardních pravidel zhotovování protokolu v rámci prezenþního zkoušení.
 7. Článek 1 Základní ustanovení Tato směrnice upravuje pravidla Programu podpory duální kariéry na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen Program), zejména podmínky zařazení do Programu a práva a povinnosti studentů zařazených do tohoto Programu. Cílem Programu je vytvoření podmínek, které by umožnily skloubit studium na VŠE a provozování vrcholového sportu.

Doktorské studium Právnická fakulta LAW MUN

podzimním SZZk (dle SZŘ UK jde o běžný termín) do 31. 7. 2020 Presemestrální období akademického roku 2020/2021 (Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2020) 1. 9. 2020 až 30. 9. 2020 (od 2. 9. do 25. 9. 2020 je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZZk pro studenty, dle SZŘ UK jde o běžný termín 2020/2021 (požadavky nesmí být stanoveny nad rámec SZŘ) 14. 9. 2020 - 18. 9. 2020 - adaptační kurzy Katedry sociální pedagogiky 21. 9. 2020 - 23. 10. 2020 - kurz kresby a malby v krajině pro obory Textilní tvorba a Grafická tvorba multimédia 14. 10. 2020 - 16. 10. 2020 - imatrikulace 1. ročníků 14. 10. 2020 - 16. 10 Dle čl. 1 6 odst. 5 SZŘ TUL je nejzazším termínem pro podání žádosti o obhajobu disertační práce doba šesti let od zápisu do studia, pokud děkan ve výjimečných případech nestanoví jinak. 15. V souladu s SZŘ TUL čl. 22 odst. 1 5 může student jedenkrát opakovat obhajobu dis ertační práce po její Dle SZŘ může být splnění této povinnosti nahrazeno aktivní účastí studenta na řešení mezinárodního výzkumného projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Splnění požadavku na absolvování stáží touto formou schvaluje kromě školitele a vedoucího katedry rovněž oborová rada Požadavky a doporučení doplňující SZŘ ČVUT a Pravidla pro studium na FA Formální a obsahové náležitosti Státní doktorské zkoušky. Státní doktorská zkouška1 Cílem státní doktorské zkoušky (dále jen SDZ) je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeh

Vzhledem k tomu, že obhajoba rigorózní práce je podle zákona součástí státní rigorózní zkoušky SZŘ MU, čl. 37 odst. 2, a vzhledem k požadavku odevzdání tezí disertační práce současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce (SZŘ MU, čl. 32 odst. 1), je možné považovat vykonání státní doktorské zkoušky. Je nutné, aby veškeré dokumenty, stanovené čl. 44 SZŘ UTB ve Zlíně, byly doručeny nejméně 3 týdny před plánovaným termínem SDZ. Jedná se o následující dokumenty: přihláška ke státní doktorské zkoušce, včetně stanovené komise podle čl. 45 SZŘ UTB ve Zlíně vyššího ročníku, než jaké stanoví čl. 20 SZŘ, které bude zohledňovat časové možnosti studenta vzhledem k jeho sportovním povinnostem, (5) Studentovi doktorského studijního programu se do doby studia podle čl. 20 odst. 5 SZŘ nepočítá doba, po kterou byl zařazen do Programu 5. Na studium probíhající v letním semestru 2019/2020 se ustanovení čl. 6 odst. 7 SZŘ JU nepoužije. Kredity, které studenti v tomto semestru získají, se započítají do celkového počtu získaných kreditů, jejich počet však nebude sledován pro účely kontroly studia ve smyslu kontroly počtu kreditů získaných v tomto semestru