Home

Teratogenní léky

teratogenní. teratogenní - způsobující vznik vrozených vývojových vad a defektů zrůdností. Srov. teratologie. T. jsou některé choroboplodné zárodky virus zarděnek, toxoplasmóza, chemické látky či léky, ionizující a rentgenové záření Významnou skupinou jsou léčiva a léčivé přípravky. Mezi významné teratogeny patří cytostatika (např. již nepoužívaný Aminopterin), dále některá antibiotika (zejména tetracykliny), antiepileptika (fenytoin, valproát), lithium, warfarin, thalidomid, ACE-inhibitory, látky steroidní povahy, retinoidy atd vyráběné léky se staly nedílnou součásti života mnohých lidí. V posledních desetiletích je v různých oblastech (a taky v medicíně) pozorován trend návratu Mezi další teratogenní léčiva řadíme antiepileptika. U žen s epilepsií je vyšší riziko komplikací v graviditě a během porodu (spontánní potraty. Thalidomid (obchodní název Contergan) je chemická látka, která má léčivé účinky.Zároveň se jedná o teratogen a karcinogen.V období poloviny 20. století se používal jako sedativum a hypnotikum, v šedesátých letech pak byla odhalena škodlivost léčiva.V Československu se lék neprodával

Acc long a paralen &md

teratogenní Velký lékařský slovník On-Lin

C Prokazatelně teratogenní nebo embryocidní efekt u zvířat, studie na těhotných nebyly provedeny; případně nejsou dostupné údaje u zvířat ani těhotných D Existují doklady rizika pro lidský plod, ale z důvodu nenahraditelnosti v kritických situacích může být lék podá Teratogen je exogenní faktor (např. chemická látka, záření apod.), který může způsobit narušení vývoje orgánu nebo poruchu jeho funkce během embryonálního či fetálního vývoje.Některé teratogeny působí převážně na jeden orgánový systém (jedná se např. o neurotropismus či kardiotropismus), jiné postihují celý organismus Teratogenní účinek léků určuje více faktorů, včetně období těhotenství v době expozice matky, dávka, cesta podání i vlastnosti samotného léku. V průběhu těhotenství se vytváří komplexní fyziologická jednotka tvořená matkou, placentou a plodem, která prochází dynamickými fyziologickými změnami

farmacka. 19. TERATOGENNÍ A KANCEROGENNÍ ÚČINKY LÉČIV. 25. 6. 2010. -všechna léčiva prostupující HEB prostupují snadno i placentární bariérou ( prostupují látky lipofilní i hydrofilní ) -v placentě mnoho transportérů látek - mohou přenášet do fetálního oběhu i molekuly velké hmotnosti ( protilátky a jiné ), P. Teratogenní fakticky znamená způsobující vrozené vývojové vady (viz poznámka). Teratogenní jsou některé viry, léky, chemické látky (včetně alkoholu!), rentgenové a ionizující záření.Obzvláště na pozoru před teratogenními vlivy by se měla mít nejen každá těhotná žena, ale i ženy, které ještě nevědí, že jsou těhotné (ale mohly by být) (streptomycin a kanamycin). Jiný teratogenní efekt než vrozená hluchota nebyl u této skupiny antibiotik prokázán. c) Ostatní antibiotika Peniciliny, cefalosporiny a linkosamidy jsou pod-le FDA zařazeny do skupiny B a jsou považovány za relativně bezpečné léky. Teratogenní účinky ne-byly prokázány Teratogenní faktory - vliv na vývoj plodu. T. eratogen je možno definovat jako látku nebo zevní faktor (záření) vedoucí k narušení vývoje orgánu nebo postižení jeho funkce. O možném teratogenním vlivu svědčí: Léky s možností teratogenního efekt

Teratogeny - WikiSkript

Antiepileptika jsou léky, které epilepsii ne-léčí, ale potlačují její projevy, tedy epileptické záchvaty. Éra moderní terapie epilepsie byla je teratogenní a zvyšuje incidenci vrozených vývojových vad, je-li podáván v prvních dvou tri-mestrech gravidity. I přes tuto skutečnost patř Lék Riziko krvácení CrCl (ml/ min) 4 dny před výkonem 3 dny před výkonem 2 dny před výkonem 1 den před výkonem den výkonu 1 den po 2 den po dabigatran Nízké >80 ≥24 h X Dle hemostázy a rizika TEN (nástup úč. za 1-4h) 50-80 ≥36 h X X >30 ≥48 h X X Vysoké >80 ≥48 h X X X X ≥72 h X >30 ≥96 h X X X X X X.

zachraňující lék, kdy není jiný bezpečnější lék pro plod. Skupina X - studie na zvířatech a člově-ku jednoznačně prokazují teratogenní účinek. Jsou to léky kontraindikované v graviditě. Mezi teratogenní látky v průběhu těho-tenství patří anabolické steroidy, androgeny, cytostatika, diethylstilbesterol. Teratogeny jsou faktory, které způsobují vznik vývojové vady, nebo pravděpodobnost vzniku této vady zvyšují.Řada látek s mutagenním účinkem působí zároveň i teratogenně, ovšem zdaleka ne všechny teratogeny jsou zároveň i mutageny. Teratogenních faktorů existuje celá řada, dělí se do tří základních skupin: Chemické - patří sem především různá léčiva. U velké většiny léků zvýšené teratogenní působení prokázáno nebylo, ale protože není mož - né z etických důvodů léky z hlediska teratogenního působení na lidský zárodek testovat, nelze tyto účinky jednoznačně vyloučit. U řady nových léků chybí dostatek informací. Léky jsou z hlediska svého možného půso Podle doporučení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jsou všechny léky, v závislosti na stupni rizika a míře nežádoucích, zejména teratogenních účinků na plod, rozděleny do pěti skupin. Kategorie X - přípravky, jejichž teratogenní účinek je prokázán v experimentu a na klinice MUDr. Hana Černá. Dobrý den. U léku Vermox nebyly provedeny žádné studie na těhotných ženách, ale při laboratorních pokusech měl lék teratogenní účinky na pokusná zvířata. Proto se užití u těhotných nedoporučuje. Naopak léky obsahující pyrvinium se těhotným podávat mohou, jelikož se z trávicího traktu.

Thalidomid - Wikipedi

Faktory teratogenity [upravit | editovat zdroj]. V různých obdobích těhotenství mají i potenciálně teratogenní léky různý účinek na plod. Přibližně do ukončeného 5. týdne od poslední menstruace (tj. týden poté, co žena zjistí, že nemenstruuje) je braní léčiv prakticky bez rizika pro embryo.Ve zbylém prvním trimestru (cca do 15. týdne od poslední menstruace. Souhrn Infekční nemoci postihují také gravidní ženy, a proto i v graviditě musí být indikována antibiotická léčba. Gravidita je z hlediska jakékoli farmakoterapie unikátní situace, kdy lék působí současně na dva jedince - matku a plod, přičemž plod je v této dvojici zranitelnější. Teratogenní a toxické účinky antibiotik na plod jsou více či méně známy [ Avšak teratogenní aktivita betamethasonu, který je rovněž klasifikován jako silně účinný kortikosteroid, nebyla tímto způsobem testována. Po intramuskulární aplikaci betamethason-dipropionátu králíkům v dávce 0,05 mg/kg byla zaznamenána jeho teratogenní aktivita

DOPORUČENÝ POSTUP Datum: 11

léků je relativně kontraindikovaná a to obecně u všech nemocných s MM. Lenalidomid je teratogenní lék a při jeho použití je nutno dodržovat stanovený bezpečnostní program (stupeň doporučení , úroveň důkazu IV). Doporučení pro léčbu lenalidomidem - část IV (publikace v Transfuze a Hematologie dnes, 11/2014 Teratogenní látky v těhotenství Přestat kouřit, pít alkohol, neužívat léky bez porady a vědomí vašeho lékaře, pokud by Vás lékař posílal ze zdravotních důvodů na různá vyšetření - RTG, CT vyšetření, vždy se zmiňte, že můžete nebo jste již těhotná. Co může ještě vašemu plodu uškodit jsou např. C Studie prokázaly, že lék má teratogenní nebo embryocidní účinky u zvířat, ale nebyly provedeny žád-né kontrolované studie u žen; nebo nejsou dostupné studie u zvířat ani u žen. D Existují pozitivní doklady rizika pro lidský plod, ale z důvodu prospěšnosti za určitých situací (např. ži •vliv teratogenní - růstová retardace, velké VVV až smrt plodu •hraniční dávka 0,6 Gy •teratogenní dávka 2,0 Gy •běžná vyšetřovací rtg. dávka 0,01Gy jednoznačně prokazují teratogenní účinek •jsou to léky absolutn U lidských jedinců není k dispozici dostatek údajů. Zatím však nejsou podány důkazy, že by betaxolol mohl mít teratogenní potenciál. Dlouhodobé studie na několika zvířecích druzích prokázaly, že betaxolol je velmi bezpečný lék s velkou terapeutickou šíří

Teratogenita léků je tedy pojem relativní k dávce, době a režimu podávání, individualitě matky a plodu a dalším často neznámým faktorům. Nelze označit některý lék jako jednoznačně teratogenní nebo zcela neškodný i když teratogenní potenciál některých léků je samozřejmě vyšší Kladribin je vysoce teratogenní. Lék je podáván v pulsech a otěhotnět je možné 6 měsíců po poslední dávce. Výhodou je, že účinek léku přetrvává ještě další 2 roky, kdy je možné absolvovat těhotenství, porod a kojení, lék tedy umožňuje plánování těhotenství bez nutnosti vysazení léčby

H10 Teratogenní: látky a přípravky, které při vdechování, požití nebo průniku kůží mohou způsobit nedědičné vrozené deformace nebo zvýšit jejich výskyt. H10 ' Teratogenic `: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may induce non-hereditary congenital malformations. Bohužel ne vždy je předvídavost vědců postačující. Např. v 60. letech 20. století byl v NSR používán lék Kontergan jako sedativum při potížích v graviditě. Bohužel teprve dodatečně se ukázalo, že má teratogenní účinky (rodily se zmrzačené děti) Léky jsou definovány jako nebezpečný odpad a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem, splachovat je do toalety apod. Ptáte se proč? Cytostatika mohou mít mutagenní, kancerogenní a teratogenní účinky Lék Bezpečnostní třída Při krátkodobém podávání (2-4 týdny) nebyl teratogenní efekt pozorován. Pro dlouhodobé podání není k disposici dostatek dat, vzhledem k baktericidnímu působení může benefit léčby převážit nad riziky. ETHIONAMIDE (Ethio) C

Teratogen - Wikipedi

  1. Lék je teratogenní a nesmí se podávat těhotným ženám. Z dalších závažných vedlejších účinků byly pozorovány trávicí obtíže, bolesti hlavy, bolesti svalů, nedostatek bílých krvinek a časté infekce, poškození plic (vznik plicní fibrózy), poškození ledvin a vznik alergických reakcí. Celkově musí být dávky.
  2. Lék má krátký biologický poločas a nemá teratogenní účinky (pozn. roztrous.cz: nemá teratogenní účinky=nezpůsobuje vznik vrozených vývojových vad a defektů zrůdností). (zdroj citace: Neurologie pro praxi 6/2014). Studie na zvířatech prokázaly reporodukční toxicitu
  3. Lék na spaní Zolpidem si můžete pořídit v Slovenské lékárnách v různých formách, které se liší nejen výrobcům, ale i počtem kusů tablet v balení či cenou. Zolpidem Orion 10 mg 1 × 20 ks tablet - 1,94 €. Zolpidem Orion 10 mg 1 × 100 ks tablet - 10,38 €. Zolpidem Vitabalanc 10 mg 1 x 10 ks tablet - 1,50 €
  4. nými léky nejen ze skupiny AED (graf 1), ale i léky po-užívanými v léčbě jiných onemocnění a také hormony exo- i endogenními. Problémy mohou nastat nejen při nasazení takových léků, ale i při jejich vysazení. Porovnání. VPA a CBZ nepodléhají tak výraz-ným interakcím. Zvýšení hladiny 10,11-epoxid-CB
  5. ace se označuje neúmyslná expozice zdravotnických pracovníků zdravím nebezpečným lékům.. Podle definice amerického Národního ústavu.

farmacka - Otazky - 19

  1. Dianol není teratogenní, mohou ho používat děti od 3 let a během těhotenství. Doporučeno při stresu, při léčbě silnými léky a jinými formami. Zařízení Dianol se používá k prevenci změn hladiny glukózy v krvi během dědičnosti diabetes mellitus, což je normální porucha strukturálních částí pankreatu
  2. Lokren patří mezi léčivé přípravky, u kterých ve studiích na zvířatech nebyly teratogenní účinky prokázány a ani u lidí nebyly žádné doposud hlášeny. Nicméně úplně bez rizik to není, pořád platí zásada, že lékař musí volit menší zlo, tj. léčba musí převyšovat rizika, která by bez ní mohla nastat
  3. opterin, warfarin, vysoké dávky vita
  4. 3.4 Cholera a další střevní infekce vyvolané rodem Vibrio. 3.5 Shrnutí. 3.6 Autotes
  5. Teratogenní riziko s gabapentinem bylo dle Tomsona data (nepublikovaná data, 10th Eilat Conference on New AEDS, 2010) u 250 exponovaných 3,2 % Tabulka 2. Teratogenní riziko s karbamazepinem Registry Procento VVV na CBZ UK Epilepsy and Pregnancy Registry 2,2 % North American AED Pregnancy Registry 2,9 % Australian Pregnancy Registry 3,8
PPT - Pediatrie PowerPoint Presentation, free downloadAutoimunitní onemocnění a těhotenství | proLékaře

Léky 1. volby: • β-blokátory • Diuretika • Blokátory kalciových kanálů • Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) • Blokátory angiotenzinových receptorů 1 (AT1-blokátory) Tyto skupiny jsou navzájem rovnocenné, jako první volbu lze použít kteroukoli skupinu, volí se dle přidruženýc 41. Teratogenní a kancerogenní účinky léčiv Benzodiazepiny a nové látky se selektivními účinky Aminoglykosidy; mechanismus účinků, indikace, nežádoucí účinky. 42. Intoxikace léky, zásady péče o pacienta, antidota Léčba obezity; hypolipidemika přehled Peniciliny. 43 Vetom 4 stimuluje proces, při němž si organismus vyrábí endogenní interferony, což zajišťuje optimální funkci imunního systému. (Obsahuje: Bacillus licheniformis kmen VKPM V 7038.) Dávkování a četnost jsou přímo zvislé na stavu organismu člověka. Pro zdravé lidi doporučeno 2 - 3 dávky za týden, užívat průběžně

léčivo C,D - prokazatelný teratogenní účinek léky užívané kojícími ženami dle účinku na plod-léky kontraindikované. mají nízký teratogenní potenciál. Za lék nezvyšující riziko vrozených vad se po-važuje OLANZAPIN! NĚKTERÉ PRÁCE PROKA - ZUJÍ, ŽE HLADINY OLANZAPINU U KOJENCŮ DOSAHUJÍ PŘIBLIŽNĚ 1 % MATEŘSKÉ KON-CENTRACE, COŽ SE POVAŽUJE PŘI KOJENÍ Z Virus Rubella (German measles) je také teratogenní , stejně jako požívání větších dávek alkoholu v období těhotenství. Některé léky na léčbu akné (např. Accutan) obsahují aktivní prvek isotretinoin (13-cis-retinoická-kyselina), který je silným teratogenem Pokud by však ale nebyl teratogenní, raději bych si užívání ponechala, ale samozřejmě vím, že s léky to je těžké, hlavně nechci ublížit plodu..jsem po 4. IVF a otěhotnět byl opravdu bo Léky by těhotná žena měla užívat jen tehdy, pokud je to opravdu nutné. Než je lékař předepíše, musí zhodnotit, zda plánovaná léčba nepřinese nějaká zdravotní rizika. Pokud se pro léčbu rozhodne, měl by být lék podáván v nejnižším účinném množství, aby zbytečně nezatěžoval tkáně plodu

PPT - Nežádoucí účinky léčiv Farmakovigilance Léky v

teratogenní NZI

U cotrimoxazolu nebylo přímo zdokumentováno poškození plodu (teratogenní účinky), přesto přípravky obsahující tuto látku mají ve svých příbalových informacích kontraindikované podání v těhotenství a během kojení. V USA je řazen mezi léky skupiny C, tedy ty, které mají nežádoucí vliv na plod u zvířat, ale. Léky v těhotenství a při kojení. Hlavním zdrojem pro níže uvedenou tabulku byl článek dr. Češky (Češka 2010) .Autor shromáždil a srovnal informace od americké FDA (Food and Drug Administration - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ) a dále informace, které se poskytují v České republice ke každému léku (souhrn údajů o přípravku, tzv

Nežádoucí efekt léků byl podroben zkoumání v několika studiích s předpokladem zvýšení výskytu abortů v prvním trimestru [10], srdečních vad - defekt septa síní a komor, dále to byly orofaciální rozštěpy, gastroschíza, teratogenní efekt, ischemická nekróza střeva, vliv na snížení glomerulární filtrace s. Látky, které jsou nebezpečné. V současnosti je známo relativně málo látek, které jsou skutečně prokazatelně teratogenní. V prvním trimestru působí teratogenně např. některé léky k léčbě nádorových onemocnění nebo epilepsie, lithium (k léčbě některých psychiatrických poruch), isotretinoin (k léčbě těžkých forem akné), warfarin (proti krevní srážlivosti) dalšími léky, které jsou také metabolizovány těmito enzymy cytochromu P-450, může urychlit metabolismus a snížit aktivitu těchto léků. Proto je třeba opatrnosti při předepisování rifampicinu s léky Experimenty na hlodavcích dostávajících vysoké dávky rifampicinu prokázaly teratogenní účinky léku

Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek. U březích a laktujících fen nebyly s tímto přípravkem provedeny studie. Ošetření v březosti a laktaci by mělo být provedeno pouze po konzultaci s veterinárním lékařem a po zvážení poměru přínosů a rizik Acetylcystein je lék ze skupiny mukolytik, který pomáhá rozpouštět hlen. Proto se používá zejména v léčbě onemocnění dýchacích cest, ale důležité je i jeho použití jako antidotum při léčbě otravy paracetamolem. V článku se dozvíte co acetylcystein je, jaké je jeho dávkování, nežádoucí účinky, kontraindikace a lékové interakce Léky. Obvykle teratogenní efekt představuje určité patologické vady dítěte patrné hned po porodu nebo v raném dětství. Teratogenní vliv léčiva v těhotenství se však může projevit i na pozdějším celkovém neurobehaviorálním vývoji dítěte (např. mentální retardace, nižší IQ, poruchy pozornosti, dyslexie. Léky, které pronikají do embrya během tohoto období může vést k potratu, subletální anatomické vady (true teratogenní účinky) nebo tajné embryopatie (trvalé metabolické nebo funkční poruchy, které se mohou objevit později v životě), nebo může mít žádný vliv Užívání léků v těhotenství - obrázek. Těhotenství představuje z hlediska užívání léků těhotnou ženou velmi specifický stav, kdy je nutné zohlednit nejen přínos léčby pro ženu, ale také riziko či přínos pro plod. V praxi se lze setkat jak se ženami, které odmítají v době těhotenství užívat jakýkoliv lék.

Rozštěp obličeje - Máme děťátkoWellness s vínem | víkend s vínem nemusí znamenat pouze

•Posuzování rizika zevních faktorů v těhotenství (léky, RTG, infekce atd.) Vrozené vady podle příčin •Každá těhotná žena má riziko 5%, že se jí narodí dítě s vrozenou vadou (tzv. populační riziko vad) •Virostatika nejsou teratogenní,. Vzhledem k nízké systémové absorpci dimetindenu se interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce neočekávají. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení. Těhotenství. Studie na zvířatech s dimetinden-maleinátem neprokázaly žádné teratogenní ani fetotoxické účinky (viz bod 5.3) Žádné léky bez přechozí konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem (specialistou na PH) nevysazujte. růstová retardace a potenciálně teratogenní účinky léků, které matka musí užívat. Nutná je proto účinná antikoncepce. Formu a způsob konzultujte nejen se svým gynekologem, ale také s Vaším kardiologem..

Antikonvulzivní léky (včetně valproátu a topiramátu) jsou kontraindikovány pro svůj teratogenní potenciál a riziko psychomotorické retardace plodu. Betablokátory nejsou bezpečné, protože vyvolávají bradykardii a opoždění růstu plodu, atenolol v prvním trimestru je spojen s nízkou porodní hmotností Léky, které jsou z hlediska gravidity a laktace absolutně kontraindikované . Penicilamin U penicilaminu je prokázán teratogenní účinek u zvířat. U plodu a u novorozence může vést ke zvýšené laxitě kůže a růstové retardaci. Jeho použití je kontraindikováno jak v graviditě, tak i v laktaci. Methotrexat (MTX Na rozdíl od toho má jen málo léků prokázané teratogenní účinky a samozřejmě v těhotenství budeme až na naprosté výjimky používat léky, které teratogenní účinky nemají. Těmito výjimkami jsou léky, které musíme použít pro záchranu života nebo abychom zabránili ještě většímu poškození Léky. Před užíváním léků se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Platí pravidlo, že neléčená nemoc může mít nepříznivý vliv na maminku i na miminko než vhodná léčba. Záleží na typu onemocnění, jeho průběhu a stádiu těhotenství. Faktorů, které určují a ovlivňují léčbu, je celá řada

Teratogenní působení vitamínu A bylo zjištěno také u jedinců při dlouhodobém užívání dávek přesahujících 25 000 I.U. denně. Přípravek se proto nesmí užívat během gravidity a nedoporučuje se také jeho podávání ženám ve fertilním věku, které plánují těhotenství vzhledem k doporučené maximální denní. Existují také léky dostupné v tabletové formě. Příkladem jsou přípravky Modafen, Nurofen stopgrip, Paralen plus, Coldrex apod. Tyto obsahují kombinace několika látek tlumících rýmu, kašel a vysokou teplotu. Pouţívání kombinací více látek se v těhotenství nepovaţuje za ideální a obecně se nedoporučují teratogenní látky V současnosti je známo relativně málo látek, které jsou skutečně prokazatelně Léky volby v těhotenství u vybraných nemocí Onemocnění Lék volby Alternativní lék Poznámka Hypertenze (vysoký krevní tlak) methyldopa beta‑blokátory ACE inhibitory a sartany jsou kontraindiková‑ ny (2. a 3. trimestr Mimo jiné má látka oxazepam teratogenní účinek. Co se týče kojení, benzodiazepiny se uvolňují do mateřského mléka, a tedy u děťátka by se to mohlo nepříznivě podepsat nejen na fyzickém, ale i na psychickém zdraví s možností vybudování si závislosti na benzodiazepinů. Je vhodné podávat tento lék dětem

Benzodiazepiny jsou léky, které obecně způsobují zklidnění až spánek a odstraňují či rozpouštějí úzkost. Patří hned do několika skupin medikamentů: jsou to léky proti úzkosti (anxiolytika), například Xanax, Neurol a také většina ostatních benzodiazepinů; léky na uklidnění (sedativa), například Diazepam, Rivotril, Lexaurin, Neurol, Xanax a také většina. Odeznívání účinku Warfarinu je rovněž pomalé, a tak je před plánovanou operací nezbytné tento lék vysadit s dostatečným předstihem. Warfarin a těhotenství - v jiném stavu ne! Další nevýhodou Warfarinu je jeho teratogenní vliv - způsobuje vznik vrozených vývojových vad u plodu

Teratogeny Genetika - Biologi

Antihypertenziva druhé volby, tj. blokátory adrenergních receptorů α, periferně a centrálně působící sympatolytika (agonisté α 2-receptorů a imidazolinových receptorů) či přímé vazodilatátory, jsou určena k léčbě hypertenze v kombinaci s léky první volby. Rozdělení na léky první a druhé volby vychází ze. Dalším faktorem jsou léky. Nejméně 40 %, ale odhaduje se až 90 % žen užívá během gravidity minimálně 1 lék, často však užívá léků více. Až 75 % žen uvádí užívání 3 až 10 léků v průběhu gravidity. Vyjádřit se v takovém případě k účinku jednotlivých léků je velmi obtížné Teratogenní: Způsobující vznik vrozených vývojových vad a defektů (zrůdností). Teratogenní jsou některé choroboplodné zárodky (virus zarděnek, toxoplasmóza), některé chemikálie případně léky, ionizující a rentgenové záření. V době těhotenství je nutno zamezit jejich působení Studie provedené na zvířatech ukázaly, že etoposid je teratogenní. Lék by proto neměl být užíván během těhotenství. Vzhledem k tomu, že genotoxicita etoposidu byla zdůrazněna, je nezbytné učinit preventivní opatření oběma pohlavími, aby se zabránilo možnému těhotenství

Účinky léků na plod : návod k použití Pravidelně o

• teratogenní účinky = všechny odchylky ve vývoji jedince od oplodnění vajíčka po období postnatální (smrt embrya či plodu, morfologickémalformace, mentálnídefekty, retardace růstu, intelektu, funkčnídefekty orgánové) • důležitéfaktory: (1) typ látky, fyzikálnía chemickévlastnosti (2) dávka a doba expozic Oba přípravky mohou vyvolat vážné nežádoucí účinky (mitoxantron leukemii a kardiomyopatii, alemtuzumab vážné infuzní reakce, sekundární autoimunity, infekce, neoplazmata, arteriální disekce a ikty). Autoři doporučují vyšetřovat každý měsíc krev a moč až po dobu 4 roky po ukončení léčby alemtuzumabem

Léčba asthma bronchiale v těhotenství :: Farmakoterapie

Kategorie X léky s prokázanou teratogenní v experimentální a klinické. Kontraindikováno v těhotenství. To se také používá pro distribuci léčiv v teratogenitě 4 skupiny: zvláště nebezpečný, nebezpečný (odpovídají kategorii X), podmíněně nebezpečné (odpovídají kategoriím D a C), prakticky žádné nebezpečné. Systémové léky K těhotenství se nehodí vůbec. Mnoho z nich má teratogenní účinek, což znamená, že mohou vyvíjejícímu se plodu způsobit závažné deformity - toto riziko je obzvláště významné v prvním trimestru, a proto je dobré vysadit systémové léky doopravdy předem kojení a naopak léky kontraindikované v období gravidity mohou být bezpečné během kojení (3). Např. ivermectin, který je teratogenní u zvířat ve vysokých dávkách a je sekretován do mléka (4), nemá být užit v graviditě, zatímco jeho užití ve státech třetího světa neukázalo žádné riziko pro dítě (5) léky. Vyžaduje-li zdravotní stav těhotné medikaci, pak volíme zásadně monokomponentní léčivé přípravky v minimální účinné dávce. Při epilepsii se za suspektně teratogenní považuje kombinace karbamazepinu s valproátem sodným a fenobarbitalem nebo fenytoinem. Podávání trimetadionu se vůbec neslučuje s těhotenstvím Terapie antihelmintiky může mít teratogenní účinek, způsobit patologii vývoje dítěte. Pokud je to nezbytně nutné, mohou těhotné ženy užívat piperazin a praziquantel. Jiné chemoterapeutické léky jsou kategoricky kontraindikovány. Léčba červů se provádí lidovými léky nebo se odkládá až do okamžiku dodání Preklinická hodnocení bezpečnosti Wobenzymu neprokázala teratogenní ani mutagenní či transformační nebo kancerogenní působení účinných látek těchto přípravků. Pro použití léků SET v období kojení je směrodatné, že velké molekuly s molekulární hmotností nad 800 daltonů do mléka nepřestupují