Home

Přímá řeč

Přímá řeč je literární figura, kterou tvoří jedna nebo několik vět vložených do vyprávění jako doslovný citát jiné osoby, než je vypravěč.Je uzavřena v uvozovkách a může být doprovozena uvozovací větou. Pokud uvozovací věta přímou řeč předchází, je oddělena dvojtečkou, pokud je do přímé řeči vložena, odděluje se z obou stran čárkou Přímá řeč je vždy ohraničena uvozovkami a vyjadřuje, co přesně někdo říkal, křičel nebo klidně i šeptal. Je to doslovné přepsání jeho řeči. Pokud bychom přepisovali větu do komiksu, přímá řeč by byla tím, co by se objevilo v bublině Přímá řeč je prostředek, který umožňuje v textu zachytit výpovědi či promluvy jednoho nebo více mluvčích. Jsou to věty vložené do vyprávění jako doslovný citát jiné osoby, než je vypravěč. Graficky je od ostatního textu oddělena na počátku a konci uvozovkami, které mají tvar malých 66 - dole na řádku před. Přímá řeč je to, co dotyčný doopravdy řekl (zakřičel, zašeptal, pronesl), jedná se o doslovné přepsání jeho řeči, která je ohraničena uvozovkami (jak se píší uvozovky na počítači vysvětluji níže). Přímá řeč bývá často uvedena větou uvozovací. V ní se dovídáme, kdo mluví a jakým způsobem

Přímá řeč - Wikipedi

Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu Přímá řeč začíná velkým písmenem. Poslední případ, který může nastat, je uvozovací věta uprostřed. Toho budeš ještě litovat, zahrozil mi zloděj, nikdo mi neunikne. První část přímé řeči je zakončena čárkou, stejně tak jako věta uvozovací

Přímá řeč: Zamyslel se a řekl: Šel bych asi vpravo. Nepřímá řeč: Zamyslel se a řekl, že by šel vpravo. Polopřímá řeč: Zamyslel se, vůbec netušil, kam jít, možná vpravo, vpravo mi vždycky přineslo štěstí, jo, navedu je teda vpravo Přímá řeč Bývá často součástí vypravování. Přímou řeč dáváme do uvozovek. Přímá řeč bývá uvedena větou uvozovací. V ní se dovídáme, kdo mluví a jakým způsobem. Uvozovací věta může stát před přímou řečí nebo za ní nebo bývá do přímé řeči vložena Přímá řeč LukášřeklOndrovi,žepůjdouvystrašitAlenku.Tensouhlasil a dokonce dal návrh, jak toho dosáhnou. Dohodli se, že v noci vylezou po stromě za domem do výšky jejího okna a zatlučounaně.Taksetakystalo.Alenkazaječela,ajakmileje uviděla,začalajimpěkněnadávat Přímá řeč - pravopis. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti

Jak psát přímou řeč - Moje čeština - Čeština na internetu

Přímá řeč - Rodicka

  1. Přímá řeč. 7.3. Přímá řeč. Přímou řečí rozumíme citované mluvené nebo psané projevy, které nejsou do konstrukcí formálně zapojeny. Cituje se celá primární výpověď včetně časů a gramatických osob. Přímou řečí rozumíme všechny citované výpovědi bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou graficky označeny.
  2. Přímá řeč v angličtině. Vždy, když jsem v hodině angličtiny mluvil o nepřímé řeči, jsem říkal, že o té přímé mluvit nebudeme, protože není z gramatického hlediska tak zajímavá. Žádná zvláštní gramatika se s přímou řečí totiž nepojí, nečekají tam snad žádné záludnosti
  3. ulým prostým časem

Pravidla psaní přímé a nepřímé řeči, psaní uvozovek atd

  1. Přímá řeč Nepřímá řeč; Klikni pro výslovnost Christian: It's hot today. Dnes je horko. Klikni pro výslovnost Christian told me that it was hot that day. Christian mi řekl, že je horko. Klikni pro výslovnost Sue: I'm reading a book. Čtu knihu
  2. Klíčová slova: přímá a nepřímá řeč, uvozovky, zápis přímé řeči Třída: od 4. ročníku Anotace: Materiál slouží k opakování a procvičování přímé řeči a jejího zápisu. Žák se naučí poznat přímou řeč a správně tvořit její psanou podobu
  3. Přímá řeč je to, co dotyčný doopravdy řekl, přesná slova (v uvozovkách) apod. Podívejme se, jak by to v češtině znělo v nepřímé řeči: Řekl mi, že s námi nemůže jít, protože nemá čas a bude se celý večer učit, protože den předtím dostal pětku
  4. Přímá řeč - úkol k odevzdání . Dobrý den, během posledních hodin jste se seznámili s pravidly, která souvisejí se zápisem přímé řeči - už víte, co jsou uvozovací věty, jak převádět nepřímou řeč na přímou, kde psát velké počáteční písmeno, kde umístit uvozovky a další interpunkční znaménka
  5. Přímá řeč. S přímou řečí se potkáváte od 1. třídy. Přímou řečí něco oznamujeme, ptáme se nebo rozkazujeme. Poznáme ji také podle uvozovek. Zkuste ji poznat v následujících ukázkách. Jarda zavolal: Květa mi řekla, že má překvapení. U. vozovky

Pravidla psaní přímé řeči, věta uvozovací, řeč nepřím Zkontrolujte 'přímá řeč' překlady do němčina. Prohlédněte si příklady překladu přímá řeč ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Přímá řeč doslovně uvádí, neboli cituje řeč promlouvající postavy. Na začátku i na konci bývá ohraničena uvozovkami. Uvozovací věta slouží k tomu, abychom poznali, kdo přímou řeč pronesl. Může stát 1. před přímou řečí, 2. za přímou řečí, 3. je do ní vložena PŘÍMÁ ŘEČ-oživuje vypravování - posouvá děj - čtenář nebo posluchač se lépe vcítí do děje - věrně zachycuje promluvy jednotlivých postav Porovnej: Po zprávě, že pojedou o prázdninách na hory, byl Vašek nevýslovně šťastný. Hurá, na hory, jedeme na hory! výskal a skákal radostí Vašek Přímá řeč. uvádí doslova, co řekl mluvčí. v textu je často tam, kde dochází k rozhovoru mezi několika osobami . označována uvozovkami

PŘÍMÁ ŘEČ - podává výpověď doslova tak, jak byla pronesena, včetně časů a gramatických osob, je označena uvozovkami: Půjdu tam s tebou. NEPŘÍMÁ ŘEČ - zpráva mluvčího o výroku jiného mluvčího, mění se gramatická osoba, čas, někdy i slovesný způsob, je vyjádřena vedlejší větou (Přímá řeč bez uvozovek) Použití řeči v textu . Přímá řeč se píše v uvozovkách a jakákoli přímá řeč, kterou začíná jiná postava, se píše na nový řádek. Někteří autoři využívají často za přímou řečí popis toho, co daná postava při řeči cítí nebo dělá (řekl, podotkl, dodal, zeptal se. Přímá řeč - dopiš věty. 4., 5. 32 kartiček s přímou řečí na začátku věty (8 kartiček pro větu oznamovací, 8 kartiček pro větu rozkazovací, 8 kartiček pro větu tázací a 8 kartiček prázdných) - modré kartičky. 32 kartiček s přímou řečí až po větě uvozovací (8 kartiček pro větu oznamovací, 8 kartiček.

Přímá řeč uvádí doslova řeč mluvčího. Věta uvozovací uvádí, kdo řeč pronesl. Může být před řečí přímou, za ní nebo je do ní vložena. Přímá řeč je obvykle na počátku a na konci ohraničena uvozovkami Přímá a nepřímá řeč Typy přímé řeči-3 typy přímé řeči: a) věta uvozovací - přímá řeč Př.: Tatínek se rozzlobil: Tak kdo to byl? b) přímá řeč - věta uvozovací Př.: Měl by ses přiznat, řekla maminka. c) přímá řeč - věta uvozovací -přímá řeč Př.: Milý Honzíku, řekli oba rodiče. autorská řeč; řeč postav; přímá řeč = Honza řekl: Měli bychom již jít. nepřímá řeč = promluva postavy o výroku jiné postavy. Eva navrhla, že půjde se mnou. nevlastní přímá řeč (neznačená přímá řeč) = vyjadřuje to samé co přímá řeč, není však nijak označena uvozovkami

Pravidla psaní značené přímé řeči : AS

DefiniceDoslovné uvedení něčího výroku. Přímá řeč se dává do uvozovek a může být doplněna uvozovací větou.Příklady použitíJe to pravda! bránil se mluvčíDělení slovapří!m ♫ Přímá řeč. Používá se, když chcete napsat, že někdo něco řekl, např. Maminka zavolala: Pojď domů! Možnosti: ♪ Uvozovací věta + přímá řeč. Tatínek řekl: Půjdeme na ryby. Za uvozovací větou se píše dvojtečka a na konci přímé řeči tečka (otazník, vykřičník). ♪ Přímá řeč. Přímá řeč oživuje vypravování i jiný slohový útvar, doslovně sděluje, co někdo řekl, od ostatní věty ji oddělujeme uvozovkami dle následujících pravidel. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Dále krátké věty (i jednočlenné), věty zvolací nebo přímá řeč zvyšují živost a větší působivost vypravování. Sekce Vypravování obsahuje už celkem 751 prací . Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk. Přímá řeč vždy začíná velkým písmenem! - Přímá řeč rozdělená uvozovací větou. Pokud je přímá řeč rozdělena na dvě části, druhá část už velkým písmenem nezačíná. Navíc platí pro první část přímé řeči to, že nemůže končit tečkou. Vložená uvozovací věta začíná malým písmenem. Ne. Nevlastní přímá řeč. Jazykověda, Stylistika / N P R. Definice. Na rozdíl od přímé řeči není v uvozovkách, jiný rozdíl není

Ještě se tento týden podívejte na řeč přímou a nepřímou. Ti z vás, kteří čtou, s tím nebudou mít žádný problém. Řeč přímá a nepřímá se nachází na straně 107 v učebnici a straně 37 v pracovním sešitě. Písemně stačí vypracovat cvičení 1 v PS u části nazvané 4. řeč přímá a nepřímá Můžeme použít řeč přímou, která oživuje vypravování, nebo nepřímou. Příklady: Máma nás volá, abychom šli domů. - řeč nepřímá. Máma volá: Děti, pojďte domů! - řeč přímá. Přímá řeč zaznamenává doslova řeč mluvčího. Obvykle je na počátku a na konci ohraničena uvozovkami. Kdo pronesl řeč.

list: úkol pro žáky - převeďte nepřímou řeč do řeči přímé. Klíčová slova řeč přímá , řeč nepřímá , uvozovací věta , uvozovky , znaménk Přímá řeč. Přímá řeč je doslovné věrné opakování cizí řeči (ohraničuje se dolními a horními uvozovkami).Věta, která ji zahrnuje, obsahuje typicky také uvozovací větu, např.Máma řekla: Pojedeme na dovolenou. Podle pozice uvozovací věty píšeme věty obsahující přímou řeč takto

Co je Přímá, polopřímá a nevlastní přímá řeč? (promluvová

Rada z Wikipedie: Základní význam uvozovek je vyznačení přímé řeči v textu. V případě, že se v přímé řeči vyskytuje další přímá řeč, zpravidla se použije jiný typ uvozovek (Řekl: A on mi na to odpověděl, že jsem ‚samolibý'!), jiný typ písma nebo vložená přímá řeč už není odlišena Přímá řeč doslovně uvádí neboli cituje řeč promlouvající postavy. Na začátku i na konci bývá ohraničena uvozovkami. Uvozovací věta slouží k tomu, abychom poznali, kdo přímou řeč pronesl. Může stát 1. před přímou řečí, 2. za přímou řečí, 3. je do ní vložena Přímá řeč reprodukuje to, co někdo řekl (co si myslel), přímo, doslova. Uvozovací věta uvádí, kdo řeč pronesl, jakým způsobem, za jakých okolností apod. Jde tu tedy o dvojí pásmo řeči, o jazykové projevy dvou mluvčích: mluvčího, který referuje, vypravuje, a mluvčího, jehož řeč se přímo pronáší, reprodukuje Přímá řeč: Řadí se mezi takzvaná volná spojení vět. To znamená, že spojuje věty pomocí jejich obsahu a intonace, se kterou jsou vyslovovány. Neužívá za tímto účelem spojovacích výrazů a netvoří s nimi souvětí. Přesně zachycuje mluvené slovo tak, jak bylo vyřčeno..

Přímá řeč - dopiš věty | Lesy Nápadů

Správné užití přímé řeči - Digitální učební materiály RV

Jak na přímou řeč. Uvozovky neboli uvozovací znaménka můžeme potkat hlavně u přímé řeči, také u doslovných citátů nebo přesných názvů a sem tam i při označování ironických výrazů. Přímá řeč je pak častým pomocníkem při psaní příběhů. Je ale potřeba ji napsat správně . Pojem přímá řeč označuje doslovný přepis toho, co někdo řekl. Přímá řeč je vždy ohraničena uvozovkami a vyjadřuje, co přesně někdo říkal, křičel nebo klidně i šeptal. Je to doslovné přepsání jeho řeči. Pokud bychom přepisovali větu do komiksu, přímá řeč by byla tím, co by se objevilo v bublině Přímá řeč Bývá často součástí vypravování Přímá řeč Následující věty změnte tak,aby v nich byla přímá řeč. 1.Ze tmy volal nějaký hlas moje jméno.2.Požádal jsem Patrika,aby mi zítra přinesl poslední číslo ABC.3.Chvíli přemýšlel a pak se mnou souhlasil

PPT - PŘÍMÁ ŘEČ PowerPoint Presentation - ID:5777531PPT - Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá

Internetová jazyková příručka: Uvozovk

Přímá řeč. Přímá řeč je přesně reprodukovaná výpověď jiné osoby, kterou předává ten, kdo ji vypověděl, představil si ji nebo napsal: Таня помолчали и опять спросила: «Так куда же мы сегодня пойдём?». Přímá řeč Dobrý den, dnes ještě zůstaneme u doplňování interpunkce, ale v jiné souvislosti než minulé hodiny. Podíváme se na zápis přímé řeči , se kterou se setkáváte běžně například v knihách s krásnou literaturou - romány, povídky, pověsti, pohádky, nebo pokud třeba písemně vypravujete nějaký. UčíTelka (5. tř.): Přímá a nepřímá řeč. délka videa 25:54. Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 5. ročníku rozpoznat a vytvářet řeč přímou a nepřímou. Vysvětlíme si, jak se píší u přímé řeči uvozovky i jak se odděluje uvozovací věta Přímá a nepřímá řeč Rovnice a nerovnosti 2016-03-18 - Přímá řeč. 1. Přímá řeč uvádí doslovně, co mluvčí říká. Věta, která ji signalizuj­e, se nazývá věta uvozovací. Ta může stát na začátku daného celku, uvnitř nebo i na konci

Řeč přímá a nepřímá, český jazyk a literatura, Mgr. K. Stojaspalov 1. Přímé řeči se užívá v lidové mluvě hojně, neboť vypravěč rád jí oživuje své vypravování. Ale velmi často se stává, že přímá řeč nemá oné určité a vyhraněné formy (Řekl mi: »Jdi!«), kterou se vyznačuje v jazyce spisovném. Obyčejně je nějak porušena, nejčastěji vloženým »prej« Nepřímá řeč Nepřímá řeč ve větách oznamovacích Jestliže chceme v angličtině sdělit, co říkal někdo jiný, tlumočit něčí myšlenku nebo pocit, můžeme užít řeč přímou nebo řeč nepřímou. Přímá řeč I like it, he said. Líbí se mi to, řekl. Irene is late, he thought. Irena se opozdila, pomyslel si

Přímá řeč ??? Proč nejsou v ukázce použity uvozovky v pásmu řeči postavy? ??? Je tato řeč nějak označena? ??? Své tvrzení zdůvodněte. Bylo to příliš krásné, než aby to vydrželo, pomyslel si. Dopadnu stejně, jako by se mi ta ryba opravdu jen zdála, řekl si. Ale i když žraloku v útoku nezabráním, třeba se mi. Přímá a nepřímá řeč (2) Je-li nepřímá řeč uvozena slovesem mluvního projevu v minulosti (indefinido, perfektum, imperfektum, plusquamperfektum), mění se sloveso z přímé řeči podle následujících vzorů přímá řeč: nepřímá řeč přítomný čas prostý minulý čas prostý '/I say/ I am in Prague.' He said he was in Prague. přítomný čas průběhový minulý čas průběhový(*eng*) '/I say/ I am staying at the hotel.' She said she was staying at the hotel. going to was/were going t

Přímá řeč (střední) - online Diktáty onlin

Přímá řeč je v předbudoucím čase Futur antérieur < Nepřímá řeč bude v podmiňovacím způsobu minulém Conditionnel passé. Mon fils m'a répondu au téléphone: Mam, quand j‚aurai fini au boulot, j‚irai à la gare SNCF. — Můj syn mi odpověděl do telefonu: Mami, až skončím v práci, půjdu na nádraží Nepřímá řeč. Jestliže chceme v angličtině sdělit, co říkal někdo jiný, tlumočit něčí myšlenku nebo pocit, můžeme užít řeč přímou nebo řeč nepřímou. Přímá řeč → nepřímá řeč. 'I like it,' he said. - He said he liked it. 'Irene is late,' he thought. - He thought that Irene was late Zkontrolujte 'přímá řeč' překlady do němčina. Prohlédněte si příklady překladu přímá řeč ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Přímá řeč a jak ji správně zapsat - Michal Ozogá

Řeč přímá a nepřímá. nepřímá - obsah něčí řeči je převyprávěn. např.: Tomáš se chlubil, že má doma nový počítač. přímá řeč - jsou zazamenána přesně slova, která někdo řekl, je nutno psát uvozovky.. např.: Tomáš se chlubí: Já mám doma nový počítač. přímou řeč je možno psát na tři způsoby Řeč (otázka) nepřímá vznikne, stane-li se řeč (otázka) přímá větou vypovídací nebo žádací, závislou na větě řídící (uvozovací), k níž je podřadně připojena spojkou že, aby, jak a pod. V řeči nepřímé bývá mnohdy změněn způsob slovesný a gramatická osoba Přímá řeč oživuje vypravování, ale není jeho jediným znakem. . Aby šlo o vypravování, k tomu je třeba mnohem víc.Z popisu se dovíme, jak proběhl určitý děj, činnost, jak vypadá, osoba, předmět atd. Proto by měl být popis výstižný, abychom si vytvořili představu o popisovaném objektu nebo probíhajícím ději.V. Zkontrolujte 'přímá řeč' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu přímá řeč ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Přímá řeč vždy začíná velkým písmenem. Je-li uvozovací věta za přímou řečí, píšeme tuto uvozovací větu s malým písmenem na začátku - a to i v případě, že jí předcházející přímá řeč končí otazníkem či vykřičníkem

2. ( jazyk) lingua f znaková řeč lingua f dei segni učit se cizí řeči studiare le lingue straniere. 3. ( mluvení) parlare m, ( rozhovor) conversazione f, ( mluvený projev) discorso m ( ling .) přímá řeč discorso m diretto To nestojí za řeč Pokud je pořadí obrácené, ukončí se uvozovací věta dvojtečkou a přímá řeč začne velkým písmenem: Zamyslel se: Vypadalo to, jako by se rozplynul. Je-li uvozovací věta uprostřed, první přímou řeč ukončí čárka a druhá začne malým písmenem: Něco po nás jde, řekl čaroděj, musíme si dávat pozor The přímá řeč je ten, který zavádí textovou nabídku pomocí uvozovek (Mám k večeři víno, oznámila Andrea). The nepřímá řeč je ten, kdo interpretuje a vysvětluje, co řekl jiný, a přeformuluje to ( Andrea oznámila, že si k večeři přinese víno . jeho matka varovala, že přijde pozdě)

Přímá řeč - proč se bez ní neobejdeme a jak ji správně

Plakáty k výzdobě třídy a kartičky pro psaní vět s přímou řečí PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ. přímá řeč = tlumočení promluvy tak, jak ji pronesl její původní mluvčí - v psaném projevu je vyznačena . uvozovkami. nebo pomlčkami. skládá se z . věty uvozovací . a . vlastní promluvy (netvoří spolu souvětí) uvozovací věta může stát: před přímou řečí - Maminka řekla: Dnes.

Přímá a nepřímá řeč - www

Aby si děti lépe zapamatovaly, jak se píše přímá řeč, připravila jsem plakátky formátu A4 k vystavení ve třídě. Na ostatní mé materiály se můžete podívat zde. Typ materiálu. pdf. Obsah materiál Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá · přímá řeč: o podává výpověď doslova tak, jak byla pronesena včetně časů a gramatických osob . o poměr přímé řeči ve větě uvozovací je volný, tedy spolu netvoří souvětí . o věta uvozovaví je na začátku, na konci nebo uprostřed přímé řeč 3) Přímá řeč rozdělená větou uvozovací Jestliže je přímá řeč rozdělená na dvě části, druhá část už velkým písmenem nezačíná. Zároveň platí, že první část věty nesmí končit tečkou Přímá řeč může být přerušena slovy autora a v tomto případě na konci první části se v závislosti na vyprávění nachází značka, následovaná pomlčkou a slovy autora, která může skončit úplným zastavením (úplným větě) nebo čárkou. Po autorových slovech je také uvedeno pomlčka

Uvozovky . Správné české uvozovky mají specifický formát. Jsou zdvojené, přičemž první dvojice je umístěna dole (v dolním indexu) před uvozeným textem a druhá nahoře (v horním indexu) za uvozeným textem, a to takto - text. Bohužel není tento formát klávesnicemi příliš podporovaný a zapsat je proto. Diktáty online. Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy Jak napsat české uvozovky na klávesnici? V libovolném okně nebo aplikaci napíšete české uvozovky tak, že podržíte levou klávesu Alt a napíšete číslo 0132 pro počáteční uvozovku (), respektive 0147 pro uvozovku koncovou (). Pokud tedy během psaní textu potřebujete napsat citaci či expresivní vyjádření, nejprve.

Jednoduché uvozovky se pak používají především v případě, že se v přímé řeči cituje další přímá řeč. Vliv anglických uvozovek. Dodnes se ale v prostředí počítačů a internetu setkáváme s uvozovkami typu X nebo X Základní význam uvozovek je vyznačení přímé řeči v textu. V případě, že se v přímé řeči vyskytuje další přímá řeč, zpravidla se použije jiný typ uvozovek (Řekl: A on mi na to odpověděl, že jsem ‚samolibý'!), jiný typ písma nebo vložená přímá řeč už není odlišena rozezná typy promluv (přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč, neznačená přímá řeč); rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší dialog a monolog (včetně vnitřního monologu); nalezne v textu motiv, téma; orientuje se v principech kompoziční výstavby textu, rozezná kompoziční postupy (např Přímá vs nepřímá řeč. Klíčový rozdíl mezi přímou a nepřímou řečí pochází ze způsobu, jakým každý vyjadřuje výroky lidí. Máme tendenci používat přímou a nepřímou řeč, když chceme vyjádřit slova jiného. Přímá řeč je, když při vyjadřování myšlenek někoho používáme uvozovky. V takovém. Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá a polopřímá. Ročník. 1. ročník, 3. ročník. Datum tvorby. 12. 4. 2013. Anotace. Cílem prezentace je přiblížit žákům problematiku užívání různých druhů řeči. Důraz je kladen na osvojení grafického záznamu řeči přímé. Metodický poky

PPT - VYPRAVOVÁNÍ PowerPoint Presentation, free downloadRozvíjíme vnímání a tvořivost dětí by Nakladatelství DrOSCAR | Přímá a Nepřímá CharakterizaceKomunikace - презентация онлайнČeská škola: Jiří Lukáš: O maturitní češtině (Proč? JakýÚčes pro malou družičku - přemýšlím nad účesem pro malou

Přímá řeč uvádí doslova, co někdo řekl nebo napsal. Přímá řeč bývá na začátku i na konci ohraničena . uvozovkami; na jejím začátku píšeme . velké písmeno. Přímá řeč bývá uvozena větou uvozovací. Uvozovací věta může stát: 1) Před PŘÍMÁ ŘEČ • Pamatuj! • Přímá řeč uvádí doslova, co mluvčí řekl. Na začátku a na konci je ohraničena uvozovkami.( ) U přímé řeči může stát uvozovací věta. Uvozovací věta vyjadřuje, kdo řeč pronesl. • Například: • Věta uvozovací Přímá řeč • Začala jsem: To máme dnes krásné počasí - odlišení řeči postav od vypravěče - grafické prostředky (psaná podoba) - intonace, barva hlasu, tempo řeči, mimika, gesta (mluvená podoba) - důležitá je přímá řeč Úkoly: 1. Vytvořte: a) Přímá řeč b) Uvozená přímá řeč c) Nevlastní přímá řeč d) Polopřímá řeč e) Nepřímá řeč Pes a kus mas Přímá řeč a nepřímá PŘÍMÁ ŘEČ: → uvádí doslova, co někdo řekl nebo napsal → přímou řečí někdo něco oznamuje, ptá se nebo rozkazuje → na konci přímé řeči píšeme tečku, čárku, otazník nebo vykřičník → přímá řeč bývá na začátku i na konci ohraničena uvozovkam Přímá řeč je doslovné opakování toho, co někdo řekl. Přímou řeč označujeme uvozovkami. Kdo řeč pronesl, vyjadřuje uvozovací věta. Uvozovací věta a přímá řeč netvoří spolu souvětí. Pozorně si prohlédni vzory, uvědom si, kde se píší uvozovky DUMy. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 1 102x. 2. Přímá řeč. Materiál je prioritně určen k opakování a procvičování učiva o přímé řeči. V úvodní části je připomenuto a shrnuto učivo. Následuje procvičování jevů pomocí aktivit vhodných pro samostatnou i skupinovou práci.