Home

Fosforylace substrátová

Co je substrátová fosforylace? Fosforylace substrátu, také nazývaná fosforylace na úrovni substrátu, je biochemický proces, při kterém buňky vytvářejí adenosintrifosfát (ATP) z adenosin difosfátu (ADP). Tento proces se vyskytuje v cytoplazmě a je důležitým krokem v metabolické cestě známé jako glykolýza Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO 3− 4) na proteiny nebo jiné organické molekuly. Může měnit strukturu proteinů v enzymech a tím i jejich funkci a činnost. Fosforylace proteinů hraje významnou roli v celé řadě buněčných procesů Substrátová fosforylace. Dobrý den, pomůžete mi prosím objasnit následující problém? označuje jako substrátová fosforylace? Myslel jsem, že při substrátové fosforylaci musí být přítomna SH skupina

substrátová fosforylace a představuje jeden ze základních kroků při tvorbě ATP při glykolýze. Degradace pyruvátu závisí na faktu, zda má buňka k dispozici dostatečné množství kyslíku. V případě nedostatku probíhá anaerobní přeměna na laktát, spojenou s oxidací kofaktoru NADH Substrátová kontrola se nachází na úrovni citrátsyntázy, která produkuje tolik citrátu, kolik jí dodáme oxaloacetátu a acetyl-CoA. Aktivita Krebsova cyklu rovněž souvisí s dostupností O 2 OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE * 2 způsoby vzniku ATP: 1) substrátová fosforylace - vznik ATP z ADP, malá část takto v buňce, napr v glykolýze: 1,3-bis-fosfo-glycerát + ADP + P + H2O →3-fosfo-glycerát + ATP fosfo-enolpyruvát + ADP + P + H2O →pyruvát + ATP 2) oxidativní / membránová fosforylace Vedle oxidační fosforylace existuje substrátová fosforylace, při které dochází k přenosu fosfátové skupiny z makroergického meziproduktu metabolismu (M-P) na ADP. Rozpadem makroergického meziproduktu se uvolní dostatek energie pro realizaci endergonické fosforylace ADP anorganickým fosfátem

Co je substrátová fosforylace

  1. Reakci, při které vznikne ATP mimo dýchací řetězec, se říká substrátová fosforylace. 6. sukcinát + FAD ↔ fumarát + FADH 2 Sukcinát je dehydrogenován na fumarát. Enzym sukcinátdehydrogenáza, který katalyzuje tuto reakci, je vázán na vnitřní povrch vnitřní membrány mitochondrie
  2. Z glyceraldehyd-3-fosfátu nejprve vzniká 1,3-bisfosfoglycerát, přičemž vzniká jedna molekula NADH. 1,3-bisfosfoglycerát v dalším stupni přenáší fosfátový zbytek na ADP za tvorby 3-fosfoglycerátu a ATP (substrátová fosforylace). Fosfátový zbytek se přesouvá do polohy 2 za vzniku 2-fosfoglycerátu, který se mění na.
  3. Uvolněná energie se využije k syntéze ATP z ADP - substrátová fosforylace. Reakci katalyzuje regulační enzym pyruvátkináza. Během reakcí 4-10 se vytvořily dvě molekuly ATP na jeden tříuhlíkatý fragment (Pyr). Energetická bilance celé glykolýzy je tedy +2 moly ATP na 1 mol glukózy (-2 ATP spotřebováno, +4 ATP vytvořeno)

Substrátová fosforylace u parazitických prvoků. Literární rešerše na téma procesů konzervujících energii v buňkách parazitických prvoků. Existují tři základní mechanismy konzervace energie v biologických systémech. Jedním z nich je substrátová fosforylace, syntéza ATP na účet přeměny energeticky bohatšího. 2 x substrátová fosforylace +4 ATP ox.dekarboxylace pyr (2 NADH+ H+) +6 ATP 2 x CKC +24 ATP Celkem 38 ATP Pozor!!! (Glyceron fosfátové kyvadlo 36 ATP) anaerobní (fermentace) aktivace glc -1 ATP fru 1,6 bis P -1 ATP oxidace GAP (2 NADH + H+) laktát,etOH substrátová fosforylace +4 AT Substrátová fosforylace. Ta se odehrává, když je produkováno ATP přímo v glykolýze nebo v Krebsově cyklu. To je případ, kdy enzym přímo pomáhá vytvořit ATP bez chemiosmózy nebo protonového gradientu. Takže když si představíte enzym, nějaký velký protein, a řekněme, že tam má ADP s jeho dvěma fosfátovýma.

fosforylace {1} enzymově katalysovaná tvorba esterů, amidů či anhydridů kyseliny fosforečné. Nejčastějším způsobem fosforylace je přenos zbytku kyseliny fosforečné z ATP na substrát (např. ATP + glukosa → ADP + glukosa-6-fosfát); tuto reakci katalysují fosfotransferasy zvané kinasy.Fosforylace se významně podílí na regulaci biologických dějů (viz enzymy - regulace. Substrátová fosforylace. Tvorba acylfosfátu - katalýza. Tvorba ATP . 11/21/2013. Petr Zboři fosforylace oxidační {1} oxidative phosphorylation též oxidativní, membránová fosforylace u organismů využívajících dýchací řetězec pro generování proton-motivní síly, jeden z nejdůležitějších procesů bioenergetiky.Konečným akceptorem elektronů v dýchacím řetězci může být molekulový kyslík (proto též fosforylace aerobní) nebo jiný extracelulární. fosforylace oxidační {1} též oxidativní, membránová fosforylace u organismů využívajících dýchací řetězec pro generování proton-motivní síly, jeden z nejdůležitějších procesů bioenergetiky.Konečným akceptorem elektronů v dýchacím řetězci může být molekulový kyslík (proto též fosforylace aerobní) nebo jiný extracelulární akceptor elektronů, např. typy fosforylace: substrátová O při glykolýze sacharidů oxidativní Õ v koncovém dýchacím řetězci Krebsova cyklu fotosyntetická Õ v primární fázi fotosyntézy (cykl. i necykl.

Fosforylace - Wikipedi

Anaerobní glykolýza. představuje hlavní metabolickou dráhu pro metabolizmus fruktosy a glukosy z potravy. klíčový význam spočívá v tom, že poskytuje 2 moly ATP a to i v nepřítomnosti kyslíku. jako vedlejší produkty jsou zde získávány látky důležité pro jiné funkce e organizmu Celková energie při přeměně jdnoho. (molekulární) biologie buňky Buňka -základní principyStruktura a funkce buňky- principy Molecules of life proteiny, nukleové kyseliny -struktura, funkce Centrální dogma replikace, transkripce, translace membrány struktura, funkce , organizace bky Metody GI a MB analýza proteinů, NA Interakce Buňka-buňka, buňka EC substrátová fosforylace oxidoreduktasa sukcinylCoA synthetasa ligasa sukcinátdehydogenasa oxidoreduktasa dehydrogenace fumarasa lyasa hydratace malátdehydrogenasa oxidoreduktasa dehydrogenace . triviální název třída prostetická skupina (koenzymy) regulace 1. pyruvátdehydrogenas Substrátová fosforylace, produkce energie (ATP). 8. Metabolismus tukové tkáně. Metabolismus depotní tukové tkáně, metabolismus hnědé tukové tkáně. Thermogenin a produkce tepla. Insulin, insulinový receptor. 9. Zvláštnosti metabolismu sacharidů u přežvýkavců

PPT - SACHARIDY POJMY: sacharidy, cukry, aldosy, ketosy

Substrátová fosforylace - Ontol

Substrátová fosforylace vytvářející ATP Autor: Yikrazuul - vlastní práce (public domain) přes Commons Wikimedia 2. Transportní řetězec mitochondriálních elektronů - Etc4 od Fvasconcellos 22:35, 9. září 2007 (UTC) - Vektorová verze w: Obrázek: Etc4.png od TimVickers, (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedi 3 Oxidační fosforylace; Krebsův cyklus. Touto reakcí zvanou substrátová fosforilace vzniká kromě GTP i sukcinát, tedy kyselina jantarová. V rostlinách a bakteriích nedochází k navazování fosfátu, ale pouze ke změně báze, z guaninu se stává adenin, a tím se tvoří ADP substrátová fosforylace. Kvasinky (pivovarské, pekařské - např. Sacharomyces cerevisie) - ethanolové kvašení. C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 energetický zisk = 2 molekuly ATP - jsou pouze fakultivní anaerobové => při dostatečném přísunu O2 přecházejí na aerobní způsob metabolismu => vznik CO2 + H2O + 38 ATP! Bakteri pouze substrátová fosforylace. Konečnými produkty metabolismu hydrogenosomu jsou vodík, oxid uhličitý, ATP, acetát, laktát, sukcinát popř. butyrát. Nejlépe prostudovaným anaerobním nálevníkem je Nyctotherus ovalis, u kterého tato organela představuje zajímav

Pyruvát - WikiSkript

ATP - substrátová fosforylace 1x. 8. atomů . H - proces, při kterém vznikly = dehydrogenace. 4x. H. se vážou na oxidované koenzymy přicházející z dýchacího řetězce - vznik redukovaných koenzymů - ty se zpět oxidují v koncovém dýchacím řetězci (za vzniku vody a velkého množství energi Tento typ vzniku ATP se nazývá substrátová fosforylace. 3-P-glycerát může být transportován do chloroplastu, vstoupit do Calvinova cyklu (obr. 3-23.), být fosforylován a redukován a jako trióza-P opět přenést redukční sílu a ATP do cytosolu Na dvou místech jsou přeměny triózy spřažené se systémem ADP a chemická energie se ukládá (substrátová fosforylace) ve formě ATP. Produktem přeměny je pyruvát a celkovou reakci vyjadřuje jednoduchá sumární rovnice: Při přeměně hexózy na dvě molekuly pyruvátu vznikají makroergické sloučeniny (4-2) ATP a 2 NADH Energetický zisk: 2 ATP (2x substrátová fosforylace) (na 1 glukózu) 2 NADH fermentace p ři nedostatku kyslíku: Anoxygenní glykolýza: pyruvát →laktát pyruvát →etanol - aby mohla b ěžet oxidace glyceraldehyd-3-P, je potřeba regenerovat koenzym NAD + - nutno odstra ňovat pyruvát a oxidovat NADH (v Krebsov ěcykl

FOSFORYLACE Anaerobní - substrátová fosforylace 2 C02 + 2 ethanol 2 NAD+ 6C0 +6}-120 . C02 H20 glukosa glyko en NAD* triosafosfát H 20 1/202 laktát hexosafosfáty triosafosfát NADH pyruvát Souhrn glykolýzy. (9) — blokáda OBR. 18-1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochova. CZ.1.07/1.5.00/34.0501. Typ interakce. Dum se skládá z výkladu formou prezentace a následnou aktivitou formou pracovního list substrátová fosforylace CoA sukcinát + FAD « fumarát + FADH 2. oxidace FAD fumarát + H 2 O « L- malát hydratace - L- malát + NAD + « oxalacetát + (NADH+H +) oxidace NAD + Variantou Krebsova cyklu je glyoxylátový cyklus (spíše u mikroorganismů). První dvě reakce jsou stejné, tedy po vznik isocitrátu, jako u Krebsova cyklu 7. 1,3-bisfosfoglycerát je hydrolyzován na 3-fosfoglycerát za katalýzy E: fosfoglycerátkinasou, P i se přenese na ADP za tvorby ATP = substrátová fosforylace. 8. 3-fosfoglycerát podléhá isomerizaci za vzniku 2-fosfoglycerátu, E: fosfoglycerátmutasa. 9

Pojem substrátová fosforylace. 11. Glukoneogeneze. Klíčové kroky glukoneogeneze, lokalizace na úrovni orgánů člověka a v buněčných kompartmentech. Srovnání glykolýzy a glukoneogeneze - společné a odlišné znaky, regulace glukoneogeneze. Matebolické člunky. 12. Pentosafosfátová dráha 4.9.3 Fosforylace mozkových proteinů. Reverzibilní fosforylace proteinů je pravděpodobně nejdůležitějším molekulárním mechanismem, kterým mimobuněčné signály realizují biologickou odezvu v cílových neuronech

Zastavíme se ale u kroků č. 5) a 6). Tato fáze glykolýzy se nazývá substrátová fosforylace a pro celý proces je zcela klíčová — vede totiž ke vzniku ATP (=makroergická sloučenina, více na str. 78) z běžného anorganického fosfátu (P i). Fosfát (P

Krebsův cyklus (FBLT) - WikiSkript

Substrátová fosforylace. Pentosový cyklus, lokalizace a regulace. Vzájemné přeměny monosacharidů. Glykogen — syntéza a štěpení, regulace obou dějů. Vztah metabolismu cukrů k ostatním metabolickým dějům. Význam cukrů. 5. Metabolismus lipidů. Metabolismus sacharidů Souhrnná rovnice fotosyntézy 6 CO2 + 12 H2O ΔG0 = 2826 kJ.mol-1 ☼ C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 ☼ ZJEDNODUŠENĚ: ZÁKLADNÍ ROVNICE: ΔG0 - Gibbsova energie Fotosyntéza bez vody nižší fotosyntetyzující organismy užívají jako redukční činidlo místo vody sulfan, vodík, nebo organické kyseliny neprodukují tedy kyslík O H H ½O H+.

Přeměna sukcinyl-CoA na sukcinát. Uvolněná energie je použita k vytvoření makroergické vazby mezi fosfátem a GDP za vzniku jedné molekuly GTP. Díky GTP nakonec vzniká ATP(substrátová fosforylace). 6. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Koch. ová. CZ.1.07/1.5.00/34.050 Substrátová specifita znamená, že daný enzym je schopen katalyzovat přeměnu pouze určitého substrátu. Substrátová specifita je daná terciární strukturou apoenzymu. Např. fosforylace glukózy. Fosforylace glukózy. 3. Hydrolázy. Štěpí hydrolytické vazby, které vznikly kondenzaci, např. peptidové, glykosidové. STRUKTURA PŘÍSPĚVKU H, C, O, N, P, S toxické prvky radionuklidy Anorganická látka v různých úhlech pohledu •polutant, kontaminant, xenobiotikum •významný prvek technologicky uchopeného metabolism b. substrátová fosforylace c. Krebsův cyklus d. fotoforylace Otázka 30 Původcem spavé nemoci je: a. Entamoeba histolytica b. Trypanosoma brucei c. Plasmodium falciparum d. Girdia intestinalis. Otázka 31 Autotomie je: a. odvrhnutí části těla b. schopnost aktivního pohybu obratlovců. 2.5.6.1 Substrátová fosforylace _____ 23 2.5.6.2 Fosforylace 3.12.2.2 Spřažení respiračního řetězce a oxidační fosforylace _____ 22 3.12.2.3 Srovnání oxidační fosforylace se substrátovou fosforylaci 22 3.12.2.4 Energetická bilance reoxidace NADH + H+ v respirační

Obhajoba bakalářské práce. Vlastní obhajoba bakalářské práce se sestává z 10minutové prezentace, v rámci které uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými experimentálními výsledky. Následně student reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího. substrátová fosforylace) 12. Základní vztahy v metabolismu, rozd ělení organism ů, katabolismus, anabolismus 13. Biochemie člov ěka I: trávení (enzymy), proteolýza a proteasy, krev (p řenos O2, hemoglobin, erytrocyt) 14. Biochemie člov ěka II: hormony, nervová soustava (neurotransmitery)

substrátová fosforylace. Při jedné obrátce citrátového cyklu tedy vzniká teoreticky 12 molekul ATP. Skutečná výtěžnost je asi 10 molekul ATP na l obrátku Krebsova cyklu. U prokaryot reakce citrátového cyklu probíhají v cytosolu, u eukaryot v matrix mitochondrií, jejic Požadavky k bakalářské zkoušce z biochemie. obecná a fyzikální, organická, analytická chemie, biologie a biochemie. Písemka : 8 otázek z každého oboru Obecná a fyzikální chemi

Biochemie - vzdělávací portál, Metabolismu

Gymnázium Botičská. Z literatury sestavil Petr Šíma. Verze 2008/2009 OBSAH: OBSAH: 3. Maturitní otázky. 4. Modely a pomůcky k maturitě. 10. 1. Názvosloví anorganické chemi Le Chatelierův princip: Odezva rovnováh na změny tlaku a teploty. Rozepsání oxidačně-redukční reakce na poloreakce. Výpočet napětí článku a vztah rovnovážného napětí článku k reakční Gibbsově energii. Interpretace řady napětí kovů. Určování rovnovážných konstant ze standardního napětí článku Okolo 1 minuty se energie hradí asi půl na půl aerobně a anaerobně fosforylace substrátová {1} angl. substrate level phosphorylation, vedle membránové fosforylace jediný způsob synthesy nukleosidtrifosfátů, zejména ATP.Jedná se buď o přenos fosfátového zbytku z makroergického fosfátu (fosfoenolpyruvát, 1,3. Okruhy otázek k přijímacím zkouškám. Biochemie Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod, Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvartérní struktura, metody stanovení primární a sekundární struktury, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu ATP - substrátová a oxidační fosforylace, fotofosforylace. Respirační řetězec a oxidační fosforylace - uspořádání, energetický výtěžek. Vznik ATP - chemiosmotická teorie. yklus trikarboxylových kyselin - chemismus a energetická bilance, vztah k ostatním metabolickým.

Citrátový cyklus - Wikipedi

ATP - substrátová a oxidační fosforylace, fotofosforylace. 12. Respirační řetězec a oxidační fosforylace - uspořádání, energetický výtěžek. Vznik ATP - chemiosmotická teorie. 13. Cyklus trikarboxylových kyselin - chemismus a energetická bilance, vztah k ostatním. substrátová fosforylace Pyruvát (anion kyseliny pyrohroznové) může být substrátem metabolických drah lokalizovaných v mitochondrii, přenos do matrix, zde enzym pyruvátdehydrogenáza katalyzuje oxidační dekarboxylaci pyruvátu na acetylkoenzym A (=aktivní kyselina octová, 2-C) za uvolnění CO Vedle oxidační fosforylace existuje substrátová fosforylace, při které dochází k přenosu fosfátové skupiny z makroergického meziproduktu metabolismu (M-P) na ADP. Rozpadem makroergického meziproduktu se uvolní dostatek energie pro realizaci endergonické fosforylace ADP anorganickým fosfátem.(citace Vodrážka Substrátová fosforylace - meziproduktem odbourávání je makroergický derivát substrátu. Příklad: glykolýza (meziprodukt 2-fosfoenolpyruvát), citrátový cyklus (meziprodukt sukcinyl-CoA). Oxidační fosforylace - propojení dýchacího řetězce a ATP-ázy. Energie elektronů procházejících dýchacím řetězcem je využita k.

9. Odbourávání a syntéza glukózy • Funkce buněk a lidského ..

Substrátová kontrola leží na úrovni citrátsyntázy, která produkuje tolik citrátu, kolik jí dodáme oxaloacetátu a acetyl-CoA. Fosforylace snižuje aktivitu komplexu, defosforylace ji naopak zvyšuje. Inzulin prostřednictvím defosforylace aktivuje komplex. 2) Kompetitivní inhibice produkty. 3. Oxidační (aerobní fosforylace), kdy se energie vzniklá při přenosu vodíku na kyslík využije k tvorbě ATP. Existuje i substrátová fosforylace, při nichž vzniká ATP rozpadem energeticky bohaté sloučeniny. Přenašeče vodíku. Pro oxidačně-redukční, tedy redoxní, reakce jsou důležité přenašeče vodíku jediná substrátová fosforylace ; sukcinátdehydrogenáza sukcinát (C4) + FAD = fumarát (C4) + FADH 2 oxidace enzymem vnitřní mitochondriální membrány ; fumaráza fumarát (C4) + H 2 O = L-malát (C4) hydratace ; malátdehydrogenáza L-malát (C4) + NAD + = oxalacetát (C4) + NADH + H + oxalacetát se vrací do cyklu, viz reakci 1 Reakci, při které vznikne ATP mimo dýchací řetězec, se říká substrátová fosforylace. 6. sukcinát + FAD ↔ fumarát + FADH 2 Sukcinát je dehydrogenován na fumarát. Enzym sukcinátdehydrogenáza, který katalyzuje tuto reakci, je vázán na vnitřní povrch vnitřní membrány mitochondrie Hydrolitické štěpení vazby sukcinylkoenzymu A za vzniku koenzymu A a GTP (makroenergetický přenašeč do kterého se ukládá energie, substrátová fosforylace). Sukcinát podléhá dehydrogenaci za vzniku fumarátu a odštěpení FADH 2. Fumarát podléhá hydrataci (adice vody na dvojnou vazbu) a vzniká L-malát

Video: Témata prací (Výběr práce) - cuni

glykolýza, pyruvát, substrátová fosforylace, mléčné kvašení, alkoholové kvašení, kyslíkový dluh, 1. fáze (5 minut) - opakování: Učitel žákům klade otázky týkající se sacharidů a přeměny složitějších sacharidů na glukózu. Žáci odpovídají podstatnou roli fosforylace, kterou provádí mimo jiné kasein kinázy rodiny CK1. Tato rodina u člověka obsahuje šest proteinů různých funkcí a struktur, kódovaných různými geny. Signalizační kaskáda začíná vazbou molekuly Wnt na receptory cílové buňky. Tím je zaháje Ty se oxidují a fosforylují. Několika dalšími reakcemi se triosy mění na pyruvát (sůl kyseliny pyrohroznové). Při těchto dějích probíhá dehydrogenace (redukce nikotinamidadeninudinukleotidu NAD+ na NADH+H+), dehydratace (odštěpení 2 molekul vody) a substrátová fosforylace, během které vznikají 4 molekuly ATP Současně s oxidací probíhá redukce NAD+ na NADH + H+. Vzniká 2-oxoglutarát. Krebsův cyklus 3. Druhá oxidační dekarboxylace a zároveň substrátová fosforylace: 2-oxoglutarát se za odštěpení molekuly CO2 přeměňuje na sukcinát. Opět redukcí vzniká NADH + H+. Současně se uvolňuje molekula ATP. Krebsův cyklus 4 substrátová a oxidační fosforylace, fotofosforylace. Respirační řetězec a oxidační fosforylace - uspořádání, energetický výtěžek. Vznik ATP. 34. Fotosyntéza - fotosyntetické pigmenty. Světelná a temná fáze. Fotofosforylace a fotolýza vody, cyklický a necyklický tok elektronů, fotosystémy I. a II. Fixace CO2.

Buněčné dýchání a fosforylace. Mitochondrie a Krebsův cyklus. Substrátová, oxidativní a fotosyntetická fosforylace. Chemická, konformační a chemiosmotická hypotéza. Cytochromoxidáza. Bakteriální respirace. 7. Svaly a cytoskelet. Druhy a struktura svalů a svalové buňky. Molekulární mechanismus svalové kontrakce.

a) oxidativní fosforylace • probíhá v mitochondriích • proces spojený s transportem elektronů a oxidací kyslíku b) fotosyntetická fosforylace • probíhá v chloroplastech • tvorba organických látek z CO2 a H2O při přeměně světelné energie na energii fosfátové vazby c) substrátová fosforylace CItrátový cyklus, dehydrogenace, dekarboxylace, substrátová fosforylace, redukované koenzymy 16. Potravinová aditiva • A NOTACE: Materiál je určen jako studijní materiál v předmětu chemie. Je zaměřen na obecnou charakteristiku, rozdělení, vlastnosti a popis skupin potravinových aditiv. Materiál je určen pro hodiny chemie.

Substrátová fosforylace - Vznik ATP mimo dýchací řetězec ( Glykolýza, Beta-oxidace, Krebsův cyklus) Pentózový cyklus - Chrání bunku před oxidativním stresem - Je zdrojem NADPH, redukčních koenzymů a pentóz - Poskytuje ribózu-5-fosfát - Jedna z cest využití glukózy Pojem substrátová fosforylace. Glukoneogeneze- klíčové reakce. Párování bází jako základ transkripce, úloha mRNA, struktura a funkce tRNA. 7. Pentosafosfátová dráha. Význam v kontextu celého metabolismu. Dílčí reakce; propojení fosfoenolpyruvát {2} zkr. PEP, důležitá makroergická sloučenina, meziprodukt glykolysy a glukogenese, akceptor CO 2 v cyklu C4-rostlin. Svůj fosfátový zbytek může předat ADP za vzniku ATP (viz substrátová fosforylace) fosfoenolpyruvát - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí Obr. 1: ATP Skládá se z adeninu, ribosy a třech zbytků k. fosforečné akumulátor energie pro všechny živé organismy Tvorba ATP - fosforylace z ADP a zbytku kys. fosforečné Substrátová, oxidativní, fotosyntetická Štěpení ATP: ATP+ H 2 O ADP + P +2 H+ ATP+ 2 H 2 O AMP + 2 P +4 H+ Go = -33 k. J/mol Go = -66 k. J/mo

3.1. Přeměna sacharidů Trávení a resorpce sacharidů Přehled základních pochodů Metabolicky významným zdrojem sacharidů v naší potravě jsou převážně rostlinný škrob a rostlinné mono- a disacharidy ATP může vzniknout dvěma způsoby: oxidační fosforylací a substrátovou fosforylací Oxidační fosforylace odpovídá za vznik 90% ATP během procesů buněčné respirace Substrátová fosforylace probíhá, když enzymy přenáší na ADP fosfátovou skupinu z jiné látky, tzv. substrátové molekuly substrátovou molekulou může. Co jsou enzymy a jak fungují? (co je to substrátová a funkční specifita enzymu) Co je ATP, co je makroergní (makroergická) vazba, kolik je v ATP makroergních vazeb a jak souvisí ATP s nukleovými kyselinami? Jak se značí makroergní vazba? Co je to ADP a co je to fosforylace? Jak vzniká ATP? Se kterými látkami jeho vznik souvisí

Enzymy - názvosloví, rozdělení do tříd, substrátová specifita, příklady. 11. Základy enzymové kinetiky, rovnice Michaelis-Mentenové, příklady Transport elektronů a oxidativní fosforylace, chemiosmotická teorie, dýchací řetězec, přenašeče elektronů. Regulace tvorby AT bisfosfoglycerát {2} a) 1,3-bisfosfoglycerát, též 3-fosfo-glyceroylfosfát, meziprodukt glykolysy a glukogenese.V glykolyse vzniká dehydrogenací glyceraldehyd-3-fosfátu (viz glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa); přenosem fosfátové skupiny, vázané anhydridovou vazbou na uhlík C1, na ADP je pak synthetisován ATP (viz substrátová fosforylace) 2 x substrátová fosforylace +4 ATP ox.dekarboxylace pyr (2 NADH+ H+) +6 ATP 2 x CKC +24 ATP Celkem 38 ATP Pozor!!! (Glyceron fosfátové kyvadlo 36 ATP) anaerobní (fermentace) aktivace glc -1 ATP fru 1,6 bis P -1 ATP oxidace GAP (2 NADH + H+) laktát,etOH substrátová fosforylace +4 ATP ox.dekarboxylace pyr (2 NADH+ H+) +6 ATP 2 x CKC +24 AT 6. Vznik a využití ATP, membránová a substrátová fosforylace, dýchací řetězec, fotosynthesa 7. Replikace DNA, DNA-polymerasa, mutace a opravné mechanismy 8. Transkripce, RNA-polymerasa, regulace transkripce, sestřih 9. Translace, posttranslační modifikace, ribosom 10. Metody sekvenování DNA, metody studia genové exprese 11 Title: Hormony Author: user Last modified by: Milada Teplá Created Date: 11/12/2009 11:16:39 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovc

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) - II. díl RNDr. Eva Streblová Recenzovali Substrátová, oxidativní a fotosyntetická fosforylace. Chemiosmotická hypotéza. Přenos elektronů v tylakoidních membránách a vnitřních membránách mitochondrií, redoxní schéma. 7. Svaly a cytoskelet. Druhy a struktura svalů a svalové buňky. Molekulární mechanismus svalové kontrakce

Substrátová specifita amylázy a sacharázy. Polarimetrie glukózy a fruktózy. 3 8. 3. Pitvy Oxidativní dekarboxylace. itrátový cyklus. Dýchací řetězec. Oxidativní fosforylace. Prof. Jonák Diabetes mellitus: vybraná biochemická vyšetření u diabetes mellitus. Úvod do spektrofotometrie: Absorpční spektra různě barevných. 50. Chemiosmotická teorie oxidativní fosforylace v mitochondriích. Protonmotivní síla, struktura a funkce mitochondriální ATP-syntázy. Respirační kontrola, účinek odpojovačů. 51. Citrátový (Krebsův) cyklus a jeho energetická stránka. Anaplerotické reakce cyklu. Inhibitory cyklu. 52 Substrátová specifita je dána především strukturou aktivního místa enzymu. Aktivita kinas je regulována posttranslačními modifikacemi včetně fosforylace, vazbou druhých poslů, interakcí s aktivačními případně inhibičními peptidy. Lidský genom obsahaje 518 genů pro proteinkinasy, což představuje 1,7 % všech genů. Substrátová fosforylace (štepení sukcinylCoA) - celkem 1 molekula AT vlivem anaerobní glykolýzy a snížení kontraktibility svalů. V extrémních případech vznik svalových křečí). • Vzniká rychlá akutní svalová únava (lokální nebo celková podle % zatížení svalového aparátu. • Aerobní zátěž: organismus. SACHARIDY POJMY: sacharidy, cukry, aldosy, ketosy monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy otevřené a cyklické formy monosacharidů, pyranosa, furanosa stereoisomerie monosacharidů, Fischerovy a Haworthovy vzorce konfigurace, chiralita, optická aktivita, konformace optické antipody, enantiomery, diastereoisomery, epimery - a -anomery. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online