Home

Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru představuje velmi citelný zásah do právního postavení zaměstnance a nese s sebou obzvláště závažné následky, které nastávají ihned okamžikem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru. Jistou formu ochrany zaměstnance nalezneme v ustanovení § 55 odst. 2 ZP, kde. Den doručení okamžitého zrušení pracovního poměru druhému účastníkovi pracovněprávního vztahu je rovněž zcela zásadní, neboť v tento den pracovní poměr končí. Jakýkoliv jiný časový údaj uvedený ve zrušovacím projevu nemůže proto měnit tyto zákonné účinky Dokud totiž není výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru účinně doručeno zaměstnanci, nemůže vyvolávat žádné právní účinky, ani nezačne běžet dvouměsíční lhůta podle § 72 zákoníku práce pro podání žaloby na neplatnost výpovědi zaměstnavatele či okamžitého zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

  1. imalizovat finanční náklady na řešení problémové situace - tedy zkrátit dobu, za kterou bude případně zaměstnanci náležet náhrada mzdy nebo platu dle ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce, lze - pakliže důvodem neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru je nebo (dle.
  2. doručení okamžitého zrušení pracovního poměru - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
  3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Čtěte více: Jak správně zrušit pracovní poměr ve zkušební době po 1. 1. 201
  4. uty na
  5. Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru v době nemoci Otázka pro právní poradnu: Porušil jsem prac.kázeň 15.1.12 a zaměstnavatel mi dal okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55, odst.1, písm b) ZP, ale zrušení jsem převzal na poště až 30.1.2012
  6. 4. 2012, kdy byl o uložení zásilky vyrozuměn. Tento den tedy můžeme považovat za den doručení. Vzhledem k tomu, že účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají dnem, kdy byl tento písemný projev doručen druhému účastníku, dne 10. 4. 2012 byl zrušen Váš pracovní poměr. Shrnutí: 1

hodli, že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení pracovního po-měru trval a že bude trvat i nadále.6 RYCHLÉ ŘEŠENÍ Nechce-li zaměstnanec, ať už z jakéhokoliv důvodu, uzavřít dohodu o narovnání, neposkytuje součinnost k jejímu sjednání, je v zájmu zaměstnavatele co nejrychlejš Okamžité zrušení pracovního poměru může účastník bez dalšího odvolat (zrušit), i když bylo odevzdáno k doručení, jestliže tak učiní dříve, než listina o okamžitém zrušení pracovního poměru byla druhému účastníku doručena. Účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají dnem, kdy písemný. III. Od 2. července 2021 až do dnešního dne nejste přítomen na pracovišti, nekomunikujete a nereagujete na naše výzvy. Váš pracovní poměr končí dnem doručení tohoto oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru. (vlastnoruční podpis) Firma, s.r.o. Jan Bureš. V Praze dne 15. července 2021 Okamžitým zrušením pracovního poměru se rozumí mimořádný způsob skončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že pracovní poměr tedy končí ihned, představuje okamžité zrušení pracovního poměru výrazný zásah jak do života zaměstnance, tak do organizace práce zaměstnavatele

Doručení mailem je nereálné. Písemnosti týkající se ukončení pracovního poměru musí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Za doručení do vlastních rukou se za splnění podmínek stanovených zákoníkem práce může považovat osobní nebo elektronické doručení, případně zaslání poštou. Pokud ke splnění. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem. V případě, že váš zaměstnanec hrubě porušuje pracovní smlouvu nebo vnitřní pracovní předpisy, máte právo s ním pracovní poměr okamžitě ukončit. Tento vzor nemusí odpovídat platné právní úpravě. Na aktualizaci vzoru naše redakce pracuje a o jejím.

Okamžité zrušení pracovního poměru - Portál POHOD

  1. Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí být vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným. Toto zrušení pracovního poměru musí být také doručeno ve stanovené době druhému účastníkovi, jinak je zrušení neplatné. Důvod, který byl již jednou uveden, nelze dodatečně měnit
  2. Okamžitě zrušit pracovní poměr může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, avšak oba pouze z taxativně uvedených důvodů, které jsou vymezeny v zákoníku práce. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je upraveno v § 55 ZP, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pak v § 56 ZP
  3. imálně dvě osoby, které zaměstnanci písemnost předloží a požadují jeho podpis na jedné (zpravidla) ze dvou.

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM Z DŮVODU NEOMLUVENÉ ABSENCE Okamžité zrušení pracovního poměru , oznamujeme Vám, že v souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce s Vámi okamžitě rušíme pracovní poměr, založený pracovní smlouvou ze dne , neboť jste povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se [ Okamžité zrušení pracovního poměru Nikdo nechce zažít situaci, kdy je ze dne na den bez práce. Nicméně i takové případy nastávají a na naši společnost Neplatnyvyhazov.cz s.r.o. se obrací zaměstnanci, kteří se s touto nepříjemnou záležitostí musí v životě poprat. Okamžité zrušení pracovního poměru je považováno za zcela výjimečný způsob rozvázání. Okamžitá výpověď neboli slovy zákona okamžité zrušení pracovního poměru je jedním z několika možných způsobů, jak skončit pracovní poměr.Lze tak učinit jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele.Ovšem v obou těchto případech zákon jasně formuluje podmínky, za nichž k okamžité výpovědi může dojít Na rozdíl od některých druhů výpovědí (například pro nadbytečnost) tak zaměstnanec není chráněn během dočasné pracovní neschopnosti - a to ani během prvních 14 dní. Proto bez ohledu na okamžik vzniku dočasné pracovní neschopnosti, dochází k rozvázání pracovního poměru okamžikem doručení okamžitého zrušení Pokud žalobu v zákonné lhůtě 2 měsíců nepodá, pak samozřejmě platí, že Váš pracovní poměr dnem doručení okamžitého zrušení skončil. Neplatnost rozvázání pracovního poměru může vyslovit jedině soud a do té doby je třeba na právní úkon skončení pracovního poměru pohlížet oběma stranami jako na platný

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2542/2007. Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce V. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému advokátovi, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 207/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze. Okamžité zrušení pracovního poměru je pro zaměstnance velice nepříjemnou záležitostí, která naruší jeho život. V dnešním článku se na tento způsob ukončení pracovního poměru podíváme z hlediska zaměstnavatele

Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru. Vyčíslení aktuální dlužné částky a zároveň předžalobní výzvu Vám zašlu do dnů. Chcete-li se vyhnout soudnímu řízení a předejít tak dalším nákladům souvisejících s vymáháním dlužné částky,. Pracovní poměr v případě okamžitého zrušení pracovního poměru končí okamžikem doručení druhé smluvní straně. Okamžité zrušení zaměstnavatelem Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen z důvodů výslovně stanovených zákoníkem práce Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru musí být zaměstnavatelem provedeno v souladu s ustanoveními § 334 až 336 Zákoníku práce; doručuje-li zaměstnanec, jedná se ustanovení § 337 Zákoníku práce

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 476/2015 věnoval otázce platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru daného zaměstnanci z důvodu neomluvené absence v práci. Mimo jiné v odůvodnění svého rozhodnutí upozornil na změnu zákoníku práce, účinnou od 1. 1. 2012, která zásadně ovlivnila v této věci dosavadní judikaturu Pracovní poměr končí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Ukončení pracovního poměru uplynutím čas Malá poznámka k odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru autor: Zachariáš, J. publikováno v 08/1998 rubrika: Glosy str. 736. V praxi se odjakživa vyskytovaly případy, kdy zaměstnavatel zrušil okamžitě pracovní poměr se zaměstnancem a poté si věc rozmyslel a okamžité zrušení pracovního poměru odvolal Když je pracovní poměr skončen okamžitým zrušením, neběží zde žádná výpovědní lhůta, ale pracovní poměr končí skutečně okamžitě, tedy dnem, doručení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli Na základě této fikce dojde k ukončení pracovního poměru dnem, v němž uplynula výpovědní doba, byla-li dána neplatná výpověď, nebo dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době, pokud byl pracovní poměr neplatně ukončen tímto způsobem

2/ Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru: Co se týče doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci (např. písemností, které se týkají rozvázání pracovního poměru), platí dle § 334/1 a 2 zákoníku práce, že: - tyto písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Tento způsob skončení pracovního poměru je označován jako výjimečný (§ 53 zák. práce). Rozlišuje důvody, pro které může pracovní poměr okamžitě zrušit zaměstnavatel (§ 53 zák. práce), a důvody, které platí pro zaměstnance (§ 54 zák. práce) Dobrý den, ráda bych Vás opět požádala o konzultaci, týkající se okamžitého zrušení pracovního poměru dle §55 ZP. Zaměstnanec je od 4. 9. 2018 v pracovní neschopnosti. Minulý týden jsme se náhodou neoficiálně dozvěděli, že mu již byla obvodní lékařkou DPN ukončena Re: okamžité zrušení pracovního poměru Není třeba žádat o proplacení nevybrané dovolené, protože toto vyplývá ze zákona. Není třeba ani psát o zaslání ev. listu,protože to také vyplývá ze zákona a navíc ho nemůže poslat v den ukončení prac. poměru, protože tento může vyhotovit až po zpracování poslední mzdy

Přetrvávající hrozba pro zaměstnavatele: jak úči epravo

V každém pracovním prostředí se objevují konflikty, problémy a neshody, často ve vztahu mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. V tomto článku se zaměřujeme na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to formou mimořádného institutu okamžitého zrušení pracovního poměru. Mnohdy zaměstnanci neplní své pracovní povinnosti tak, jak by měli. Celková délka jeho neomluvené absence do doručení okamžitého zrušení pracovního poměru trvala celých pět pracovních dnů. Soud dovodil, že zaviněné porušení pracovních povinností uvedených v ustanovení § 73 odst. 1 písm V daném případě, pokud by došlo k doručení okamžitého zrušení pracovního poměru přede dnem skončení pracovního poměru sjednaným v dřívější dohodě o skončení pracovního poměru, budou tedy existovat dvě právní jednání po sobě následující s rozdílnými právními účinky Okamžité ukončení pracovního poměru dle § 56 písm. b) Dobrý den. Zaměstnavatel mé manželky je v trvalém skluzu s výplatou mzdy. Manželka má neustále k dispozici zákonný důvod dle § 56 odst. 1 písm. b) ZP, tedy prodlení zaměstnavatele s výplatou mzdy delší, než 15 dnů, o kterém ví 2 měsíce nebo kratší dobu. Účinky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nenastávají, jak by mohlo vyplývat ze shora uvedeného, okamžikem, kdy se zaměstnanec o důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru dozvěděl, ale dnem, kdy mu bylo jednostranné právní jednání směřující k okamžitému zrušení pracovního poměru doručeno

Zaměstnanec bez omluvy přestal chodit do práce (5 neomluvených absencí). Zaměstnavatel poslal upozorňovací dopis (7. 6. 2021) a následně došlo k odeslání okamžitého zrušení pracovního poměru poštou - dopisem do vlastních rukou s úložní dobou 15 dnů (9 Zrušení pracovního poměru ve zkušební dob tudíž pracovní poměr zásadně skončí předáním okamžitého zrušení zaměstnanci, tj. jeho účinky nastávají již dnem doručení výpovědi. Má-li být porušení pracovní kázně právně postižitelné jako důvod k okamžitému rozvázání pracovního poměru ze strany.

Zrušení je třeba učinit písemně a doručit druhé straně Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Skončení pracovního poměru uplynutím doby. Pokud byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou, končí uplynutím sjednané doby Podmínkou platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru je písemná forma tohoto úkonu, skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí být ve stanovené lhůtě doručeno druhému účastníku. Důvod uvedený ve zrušovacím projevu nesmí být dodatečně měněný Na základě takovéto fikce dojde k ukončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby, byla-li dána neplatná výpověď, nebo dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru, nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době, pokud byl pracovní poměr ukončen takovýmto neplatným zrušením K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. (2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci

Náležitá forma negace (zrušení) okamžitého zruše epravo

Důvody výpovědi se nemusí uvádět při zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ale i v dohodě o rozvázání. Mnoho zaměstnavatelů si pak možnost ukončit pracovní poměr dohodou překrucuje a krátí práva zaměstnance. Aby měl např. zaměstnanec, který podepisuje dohodu, nárok na odstupné, musí být v dokumentu. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Náležitosti návrhu na okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. označení zaměstnavatele, skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení (§ 56) tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným; důvod nesmí být dodatečně měněn Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy. Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu za řádně odvedenou práci nebo jakoukoli její část, můžete při splnění zákonných podmínek pracovní poměr okamžitě zrušit bez výpovědní lhůty a navíc vám vznikne nárok na náhradu mzdy

doručení okamžitého zrušení pracovního poměru - NSS-ČR

doručení okamžitého zrušení pracovního poměru - NS-ČR

Od okamžitého zrušení pracovního poměru podle těchto zákonných ustanovení je zapotřebí odlišit zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Totiž, samotná skutečnost, že se pracovní poměr ruší ve zkušební době, ještě neznamená, že se vždy musí jednat o zrušení pracovního poměru podle § 66 zákoníku práce Jelikož žalobce neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru uplatnil u soudu až dne 16.11.1998, tedy po marném uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 64 zák. práce, soud prvního stupně žalobu zamítl a to i v části, v níž se žalobce podle ustanovení § 60 odst. 4 zákoníku práce domáhal úpravy potvrzení o. hodl zrušit pracovní poměr ve zkušební době, by měl oznámit toto zrušení druhé straně zpravidla tři dny předem. DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU K ukončení pracovního poměru dohodou (§ 43 zák. práce) je třeba, aby oba jeho účastníci, tzn. zaměst-nanec i zaměstnavatel, se písemnou formou shodl

Jak správně doručit oznámení o zrušení pracovního poměru

Dvě třetiny sporů firmy prohrávají. Podle statistik ministerstva spravedlnosti řeší tuzemské soudy v posledních letech kolem 800 až 900 sporů o neplatnost výpovědi (nebo okamžitého zrušení pracovního poměru), zůstaneme-li pouze u jasně převažujících žalob na jednání zaměstnavatele. Možná je to hlavně tím, že k. Na rozdíl od okamžitého zrušení pracovního poměru je možné po úkonu, který směřuje k ukončení pracovního poměru výpovědí, tento úkon odvolat a s druhým účastníkem se domluvit, že podaný úkon nebude účinný. že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení pracovního poměru trval a bude trvat i.

Kdy vám mohou zrušit pracovní poměr okamžitě a kdy ho

V takovém případě můžete využít okamžitého zrušení pracovního poměru, které působí okamžitě, bez výpovědní doby. Důvody, pro které můžete jako zaměstnavatel ukončit pracovní poměr okamžitě, jsou dva: Prvním je situace, kdy zaměstnanec poruší pravidla týkající se výkonu jeho práce zvlášť hrubým způsobem k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d)7 nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. V případě okamžitého zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru po jeho doručení zaměstnavateli (na rozdíl od výpovědi) nelze odvolat. Pracovní poměr končí okamžikem doručení okamžitého zrušení. Jeho účinky lze zvrátit pouze včasnou žalobou

Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru v době nemoc

Skončení pracovního poměru na dobu určitou. (1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1, 3 a 4. Byla-li doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas. V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, které bylo doručeno zaměstnanci, nemůže být zaměstnavatelem dodatečně odvoláno (zrušeno, vzato že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení pracovního poměru trval a že bude trvat i nadále..

Doručování výpovědi zaměstnancem zaměstnavateli

Aby se předešlo praktickým problémům platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, bude zapotřebí přivolení soudu. Vzhledem k tomu, že má dojít k rozvázání pracovního poměru třetí osobou, bude mít zákonný zástupce, který okamžitě zrušil pracovní poměr, právní povinnost doručit stejnopis tohoto. né, aby skončil na základě výpovědi dané zaměstnavatelem nebo okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem či zrušením pracovního poměru ze strany za-městnavatele ve zkušební době. Dohodou o rozvázání pracovního poměru lze samozřejmě ukončit pracovní poměr sjednaný na dobu určitou i neurčitou. 20 Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení. Zbývající dlužnou část mzdy ve výši 8.000,- Kč společně se odstupným ve výši průměrného měsíčního výdělku ve smyslu 56 odst. 2 zákoník práce, za dobu která odpovídá délce výpovědní doby mi poukažte na bankovní účet, na který mi byla.

Negace Okamžitého Zrušení Pracovního Poměru

Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení. Zbývající dlužnou část mzdy ve výši 8.000,- Kč splečně se zákonným odstupným ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku mi poukažte na bankovní účet, na který mi byla mzda běžné poukazována a to nejpozději do 15 Následky okamžitého zrušení pracovního poměru nastupují dnem, kdy bylo toto právní jednání doručeno, příp. neprokáže-li doručení výpovědi do vlastních rukou, není možné, aby se druhá strana bránila postupem upraveným v § 69 až 72 zák. práce. Ten se totiž vztahuje pouze na případy, kdy došlo k neplatnému.

Vyhotovení a doručení okamžitého zrušení pracovního poměru

Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru je možné uplatnit u příslušného soudu pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne následujícího po doručení okamžitého zrušení. Posouzení závažnosti porušení pracovní kázně je vždy závislé na konkrétních okolnostech a finální rozhodnutí o tom, o jakou míru. K rozvázání pracovního poměru dochází z vůle zaměstnavatele nebo zaměstnance buď výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době.Zatímco zaměstnanec nemusí mít pro ukončení zaměstnání žádný důvod, zaměstnavatel zpravidla může zaměstnance propustit pouze ze zákonem stanovených důvodů

Zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti mezi chráněnými zaměstnanci pro účely okamžitého zrušení pracovního poměru uveden není. Autoři tohoto článku považují za nutné doplnit i často opomíjené ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., shodným se dnem doručení výpovědi.. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení. Zbývající dlužnou část mzdy ve výši 8.000,- Kč společně se odstupným ve výši průměrného měsíčního výdělku, za dobu která odpovídá délce výpovědní doby (ve smyslu § 56 odst. 2 zákoníku práce) mi poukažte na bankovní účet, na který mi. Okamžité zrušení pracovního poměru představuje velmi citelný zásah do právního postavení zaměstnance a nese s sebou obzvláště závažné následky, které nastávají ihned okamžikem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru. Jistou formu ochrany zaměstnance nalezneme v ustanovení § 55 odst. zákoníku práce. HLAVA IV SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru § 48 (1) Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. (2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. 20) § 89 až 101 zákona o zaměstnanosti. 20a) § 42g a. Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec náležitě odůvodnit. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví za dále specifikovaných podmínek. Další případy skončení pracovního poměru