Home

Marketingová strategie diplomová práce

Hypotéza diplomové práce: • Efektivní marketingová strategie může změnit klesající obratovou trajektorii firmy. Cíle diplomové práce: • Analyzovat aktuální marketingovou situaci firmy pomocí nástrojů strategického marketingového plánování. • Odhalit silné a slabé stránky firmy Vzhledem k tomu, že název diplomové práce byl zadán velmi široce - Marketingová strategie Fakultní nemocnice Olomouc, bylo nutné je pro potřeby tohoto textu postupně zúžit. V kontextu þeských nemocnic totiž existuje jen minimum zdravotnických zařízení, která mají podrobně zpracovanou marketingovou strategii Cílem této diplomové práce je: • Porovnat obecné principy a koncepce tvorby marketingová strategie • Vypracovat situa ční analýzu vybraného podniku • Vypracovat marketingovou strategii, aplikovatelnou pro vybranou spole čnost Výsledky této práce mohou být použity pro podnikatelské rozhodování a řízení vybran Diplomová práce se zabývá tématikou marketingové strategie, která je nedílnou součástí každého konkurenceschopného podniku. Cílem práce je na základě interní a externí analýzy a vlastního marketingového výzkumu navrhnout marketingovou strategii společnosti ČSOB, a.s. KLÍOVÁ SLOV 1. Marketingová strategie Marketingová strategie je ucelený zp ůsob jednání organizace v ůči zákazník ům (v rozší řeném pojetí i v ůči zam ěstnanc ům firmy a jejím dodavatel ům), zahrnující orientaci na ur čité segmenty zákazník ů, výb ěr marketingových nástroj ů, marketingového mixu

Marketingová Strategie Podpory Prodeje Zboží a Služe

 1. Diplomová práce řeší návrhy vhodných marketingových strategií pro různé subjekty působící na stavebním trhu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obecně charakterizuje jednotlivé nástroje, marketingové mixy a marketingové strategie včetn
 2. s velkými ambicemi, s kterými jsou spojeny marketingové aktivity a celá marketingová komunikace. A právě tuto část celého marketingu a marketingovou komunikaci firmy Hamleys sleduje moje diplomová práce. Stanovil jsem si následující cíle práce: 1. analyzovat komunikační nástroje firmy Hamleys, 2
 3. Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro start-up projekt. V teoretické části shrnuje poznatky z oblasti tvorby marketingových strategií na internetu. V praktické části je analyzován projekt včetně jeho vnitřního a vnějšího prostředí
 4. zlepšení souasného stavu. V závěru diplomové práce jsou pak popsány zjištěné skuteþnosti, vetně přínosu práce. Klíčová slova Kofola, marketingová komunikace, řízení znaþky, strategie znaþky, znaþk
 5. Tato diplomová práce se zabývá analýzami značky Mattoni. Spotřebitelům je v současnosti k dispozici velmi široký sortiment produktů, které nabízejí uspokojit jejich potřeby. Pro producenty a jejich marketingová oddělení je významné znát a stále zkoumat, které faktory působí na výběr konkrétního výrobku nebo služby

Marketingová strategie firmy Kofola, a

 1. Název: Marketingová strategie fitness centra Esporta. Cíle: Cílem diplomové práce je vytvořit marketingovou strategii pro Esporta Fitness Club. Dále na základě analýzy konkurence zjistit, které fitness centrum v dané lokalitě představuje největší hrozbu. Na závěr zhodnotit a navrhnout propagační program a materiály pro.
 2. V současné době, kdy jsou trhy nasyceny mnoha podniky, najdeme jen stěží podnik, který by dlouhodobě úspěšně existoval v konkurenčním prostředí, aniž by věděl jaký je smysl jeho..
 3. Cílem diplomové práce na téma Marketingová strategie Modré pyramidy stavební spo řitelny, a.s. je na základ ě vytvo řené situa ční analýzy zhodnotit sou časnou situaci ve spole čnosti a navrhnout její marketingovou strategii pro další období. Teoretická část práce obsahuje odborné poznatk
 4. 1.3 Marketingová strategie Marketingová strategie je velmi důležitou součástí každé firmy. V první řadě bychom si měli stanovit dlouhodobé cíle podniku a dle těchto cílů si stanovit průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů. Průbě
 5. Předmětem diplomové práce Marketingová strategie vybrané cestovní kanceláře je seznámení se s marketingovou strategií cestovní kanceláře MILE s cílem navrhnout možná zlepšení na základě provedených analýz. První část práce zahrnuje obecný výklad marketingu a jeho specifik v cestovním ruchu
 6. 1.1 Marketingová strategie Tato kapitola je zpracována podle zdroje (Křesťan, Vašíek, 2005), pokud není uvedeno jinak. Marketingová strategie představuje rozsáhlý marketingový přístup, který je využíván pro stanovení cíle plánů. Ve vytyþené strategii analyzuje předpoklady, jakými formam
 7. Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii, která osloví v tší množství zákazník a upevní vztahy se stávajícími zákazníky, což povede i k vyšší ziskovosti salonu. Mezi díl í cíle lze adit: shrnutí teorie k tématu práce, analýzu sou asné situace salonu a trhu, na kterém p sobí

Video: Návrh Marketingové Strategie Vybraného Podnik

Abstrakt. Diplomová práce řeší sestavení Marketingové strategie podniku Real Spektrum s.r.o., který nabízí služby v realitní oblasti, především prodej a pronájem nemovitostí. Práce analyzuje současnou marketingovou strategii a navrhuje změny vedoucí ke zvýšení její efektivnosti marketingová strategie, mže být práv znaka Nano snowboards, kterou si nechala patentovat paní Mouková podnikající na základ živnostenského oprávnní. Rozhodla jsem se proto pokusit se v rámci své diplomové práce marketingovou strategii pro tuto znaku vypracovat

Marketingová strategie start-up projektu Digitální

 1. Na základě těchto analýz pak bude navrhnuta vhodná marketingová strategie vedoucí ke splnění cílů této diplomové práce. 1.3 Harmonogram práce Cíle Termíny Formální podklady 30.9.2011 Cíle a metody zpracování 30.11.2011 Teoretická část a upřesnění metodiky analýzy 28.2.2012 Analytická část 31.3.201
 2. Název: Marketingová strategie uvedení nového produktu Xanil na český farmaceutický trh Cíl: Navržení marketingové strategie uplatnění nového produktu Xanil na českém farmaceutickém trhu Použité metody: Písemné dotazování, popisná analýza Výsledky: Výsledkem diplomové práce je návrh marketingové strategie pro nový lék Xanil
 3. Název: Marketingová komunikace spoleþnosti Hervis Sports Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je analýza marketingové komunikace spoleþnosti Hervis Sports a návrhy na její zlepšení, jenž vycházejí z poznatků jednoho z vedoucích pracovníků spoleþnosti, z výsledků dotazníkového šetření a analýzy dokumentů
 4. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se

Marketingová strategie fitness centra Esporta Digitální

diplomová práce: Stažené Marketing je poté jedním ze základních nástrojů, který podniku umožňuje komunikovat se svými zákazníky. Proto také marketingová strategie, kterou podnik zvolí, vytváří u zákazníků nejen povědomí a stávajícím podniku, ale také celkový obraz o podniku, který zákazník vnímá jako Diplomová práce Strategie marketingové komunikace destinace Tím nástrojem je marketingová komunikace neboli anglicky promotion. V rámci tohoto nástroje je tvořen komunikaþní mix, pomocí kterého se manažeři snaží dosáhnout marketingových - a tím i firemních cílů. Tato diplomová práce se konkrétně zabývá. Cílem diplomové práce je provedení komplexní analýzy součastného stavu sportovního klubu a následný návrh nové marketingové strategie. V práci jsou využity: PEST analýza, SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a marketingový mix služeb. Na základě těchto analýz byly zjištěny nedostatky sportovního. Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie vybraného podniku | Práce na příbuzné téma. 25. Kostaková, Olesja Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s. Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podnik

Marketingová strategie stavební firmy / Diplomová práce

Rada, Jiří Fakulta: Vysoká škola finanční a správní Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing. Program/obor Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance (kombinace/zaměření: Řízení podniku) Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie v praxi středně velkého rodinného podniku | Práce na příbuzné tém Předložená diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve vybraném nábytká řském podniku. Firma, která p řisp ěla k vypracování této diplomové práce, byla spole čnost FAIN Interiér s. r. o. sídlící ve m ěst ě Blansko. Diplomová práce je rozd ělena na dv ě části Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem | Práce na příbuzné téma. 46. Švábenský, Marek Fakulta: AKADEMIE STING Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc

Marketingová strategie vybrané cestovní kanceláře

Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem | Práce na příbuzné téma. 34. Švábenský, Marek Fakulta: AKADEMIE STING Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc Obhajoba diplomové práce: Marketingová komunikace společnosti Cafe Eternity | Práce na příbuzné téma. 25. Souralová, Denisa Fakulta: Fakulta veřejných politik v Opav Obhajoba bakalářské práce: Návrh strategie péče o zákazníka v Hotelu Kempa. 41. Borski, Jarosla Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie cestovního ruchu pro kambodžskou provincii Kampot | Práce na příbuzné téma. 29. Piskáčková, Barbora Fakulta: Vysoká škola hotelová v Praze Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc Ištvanfyová, Kristýna Fakulta: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing. Program/obor Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management (kombinace/zaměření: Marketing a obchod) Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie vybraného podniku | Práce na příbuzné tém Obhajoba diplomové práce: Marketingová strategie vybraného podniku | Práce na příbuzné téma. 38. Koutná, Pavla Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s. Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Ekonomika a management / Ekonomika a management podnik

Kaňová, Markéta (Diplomová práce, 2013) Finanční pomoc EU pro rozvoj podnikatelského prostředí ve vybraných regionech České a Slovenské republiky v programovacím období 2007-2013 . Fedorová, Simona (Diplomová práce, 2013) Analýza. Téma: Marketingová strategie firmy XY ke vstupu na trh Z. Názor zákazníka ohledně zakázky. Obsah názoru: Spokojenost:-) 8 /10. Obsah názoru: Spokojenost:-) MARKETING / ukončeno: 2021-08-16. Diplomová práce Diplomové práce mají různé formy, v závislosti na úrovni vědecké práce. Obecně je můžeme rozdělit na texty v.

Diplomová práce: Analýza marketingové komunikace burleskního souboru (Viviana Bordásová) Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. Překlad názvu práce: Marketing strategy analysis of burlesque ensembles. Klíčová slova: marketing v kultuře, cultural marketing, marketing communication, online marketin Marketingová strategie neziskové organizace Unie Kompas - diplomová práce. Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií neziskové organizace Unie Kompas a navrhuje její zlepšení. Marketingový plán - teoretická část diplomové práce Marketingová strategie uvedená na tomto místě se týká všech cílových skupin SportCentralu, tedy týmů, sportovců i sportovních zařízení. Aktivity pro jednotlivé skupiny spolu jdou ruku v ruce a jedna podporuje druhou. Placené produkty SportCentralu se dělí do 3 kategorií a v těchto kategoriích budou sportovním zařízením nabízena.. Analýza spokojenosti zákazníků se službami hotelu Černý slon - diplomová práce. Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou zákazníci hotelu Černý slon spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, zároveň získat in... Typ školy: VŠ. Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum, Služb

Marketingový mix - jeho rozbor, možnosti využití a problémy. RobertNemec.com je strategická reklamní agentura s digitálními kořeny, která pomáhá klientům vydělávat. Založena byla v roce 2001. Vydáno 20. června 2005 na blogu Digitální marketing. Cílem tohoto článku je uvést základní informace o marketingovém mixu. Marketingová strategie tenisového klubu Start Tenis Liberec Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: Mgr. Josef Voráek Bc. Kateřina Vaňková Praha, duben 2015 . Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité informaní zdroje i literaturu. DIPLOMOVÁ PRÁCE KOMUNIKANÍ STRATEGIE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV (KOMUNIKANÍ STRATEGIE MSTA PLZN) Předkládá: Bc. Adriana Jarošová Vedoucí diplomové práce: JUDr. Tomáš Louda, CSc. PLZE 2019. Prohlášení. Marketingová strategie střední školy: diplomová : 2014 : Szmejová Marta: Ekonomické dějiny města Bohumína: diplomová : 2014 : Šafářová Kateřina: Uplatnění absolventů SŠ na trhu práce: diplomová : 2014 : Štachová Pavlína: Hospodaření a financování malých obcí: diplomová : 2014 : Vyvialová Martina: Finanční. Vedoucí práce Typ Marketingová strategie pro malou strojírenskou firmu (Marketing Strategy for a Small Engineering Company) Bc. Petr Hojsák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Diplomová Optimalizace strategie pohybu prázdných a plných balení komponent na montážní hale.

Tématem diplomové práce je marketingová strategie Hypoteční banky, a.s.. Práce je rozdělena do třech základních částí. První část diplomové práce se zabývá teoretickými. kulturní odlišnosti a hodnoty aplikované v marketingové strategii - aplikace v praxi: Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP: Marketingová strategie firmy na vybraném zahraničním trhu: Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP: Marketingová strategie Národního sdružení fenylketonuriků a jiných dědičných metabolických onemocnění: Ing Marketingové strategie druhy Maturitni otázky - imaturita . Marketingová strategie podniku . 1. výchozí analýza vyráběného sortimentu, struktura výrobního programu (=co dál budu vyrábět) 2. identifikace tržní situace (=výrobek, zákazník, sortiment, trh) 3. analýza a zhodnocení strategických marketingových zdrojů (=naše konkrétní kroky)

Goldmann, Vojtěch Fakulta: Vysoká škola hotelová v Praze Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ing. Program/obor Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví Obhajoba diplomové práce: Marketingová komunikace Posthotelu v Achenkirchu | Práce na příbuzné tém diplomová práce: VŠE: 02.05.2005: 2260x: UMTS a vliv mobilní komunikace na firmu , Marketing služeb cestovního ruchu, Marketingová komunikace, Metody sociologického výzkumu, Mezinárodní a řízení údržby, Produktový management, Řízení nákupu, Sociologie, Softwerová podpora v marketingu, Strategický management.

Cílem diplomové práce na téma Marketingová strategie a aktivity společnosti AF BKK, s. r. o. je zhodnotit situaci ve společnosti, popsat současné marketingové aktivity a případně. Bibliografická citace mé práce: HRBÁČ, V. Marketingová strategie firmy nabízející sluţby v oblasti Event Marketingu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 106s. Vedoucí diplomové práce Ing. Vít Chlebovský, Ph.D Následující kapitola: Speciál: Podnikatelský plán startupu 02 - Startupy a faktory jejich úspěchu Tato speciální série článků o Podnikatelském plánu internetového startupu a jeho realizaci vznikla jako diplomová práce, kterou jsem psal v roce 2013.Týká se startupu SportCentral. Postupně tady vydám všechny kapitoly z napsané práce a na závěr přidám celou práci. Produktová strategie. Objevíme atraktivní tržní segmenty, které stojí za to. S pomocí průzkumu trhu, zjistíme výzvy/problémy konkrétních segmentů, které budeme schopni definovat a hodnotit. Naše produktové portfolio inventarizuje naše produkty, nebo služby, se kterými řešíme dnešní problémy trhu

Předmětem diplomové práce je analýza image města Olomouce a její vnímání návštěvníky města. Jelikož image má vliv na rozvoj cestovního ruchu ve městě, zabývá se diplomová práce zejména geografií cestovního ruchu. Cestovní ruch je v souasnost Diplomová práce a diplomní praxe Marketingová komunikace (KŘ→ 1/2 zk→5) Strategický marketing (KŘ→ 2/1 zk→4) doc. Ing. Ladislav Pilař, M A, Ph.D. Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. Ing. Klára Margarisová, Ph.D. Marketingový výzkum. Expertní revize bakalářské nebo diplomové práce. 1,200 Kč bez DPH. 1 hodina revize a doporučení pro tvou maturitní, bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci. Poradím ti, co a kde doplnit a kde načerpat další informace, které tvou diplomku obohatí. Soukromý stream, se záznamem ke stažení Marketingová strategie podniku . 1. výchozí analýza vyráběného sortimentu, struktura výrobního programu (=co dál budu vyrábět) 2. identifikace tržní situace (=výrobek, zákazník, sortiment, trh) 3. analýza a zhodnocení strategických marketingových zdrojů (=naše konkrétní kroky) 4 Poslední druh marketingové strategie je strategie růstová, která má čtyři typy. koridor 1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr Velkoobchod a maloobchod (KOF, 5) Podnikové řízení (KŘ, 5) ICT pro manažery (KIT,5) Logistika (KŘ, 4) P/C - 2/2, zk P/C - 2/2, zk P/C - 2/1, zk P/C - 2/2, zk Finance (KOF, 5) Aplikovaná ekonometrie a ekonomické modelování (KE, 5) Strategické řízení (KŘ, 5) Komunikace v řízení (KŘ,4

Marketingová komunikace Text dotazu. Dobrý den, proím o doporučenou literaturu pro obor Marketing. Píšu bakal. práci na téma marketingová komunikace v lázeňské společnosti - kvalitativní forma. Ráda bych získala další podrobné informace. Odpověď. Dobrý den Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10-15 normostran stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování); Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10-15 normostran); Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování Marketingová strategie neziskové organizace Unie Kompas - diplomová práce. Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií neziskové organizace Unie Kompas a navrhuje její zlepšení. První část je věnována teoretickým podkla... Typ školy: VŠ. Kategorie: Marketing, Marketingový výzku Personalistika a vzdělávání: Řízení lidských zdrojů, popisy pracovních míst, profesní dovednosti, systémy vzdělávání a kariérního růstu, talent management, motivační programy.; Osobnostní rozvoj, klíčové dovednosti, jejich hodnocení a rozvoj, stres a jeho zvládání, syndrom vyhoření, emoční inteligence. A další

diplomová : 2010 : Vašková Michaela: Využití marketingové strategie ve vybrané organizaci v oblasti sociální práce: diplomová : 2010 : Pawlasová Lucie: Projektový management v sociální práci. diplomová : 2009 : Brychta Petr: Primární prevence fyzického týrání dítěte v rodině z hlediska možností sociální práce. Rozsah a formát diplomové práce. Diplomová práce k titulu MBA musí mít minimálně 50 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4). Velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5. Horní a dolní okraj - 3 cm od horního a dolního okraje listu. Levý okraj - 3 cm od levého okraje.

Ve vzoru diplomové práce je možnost vidět originalitu, preciznost, vysokou odbornost a mnoho dalších prvků ,které určitě oceníte při tvorbě diplomové práce. Jak už bylo zmíněno výše, naše služby jsou moudrou volbou ,i proto, že cena naší pomoci při tvorbě diplomové práce je velmi výhodná Předložená diplomová práce je zaměřena na marketingovou analýzu firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o zpracovávanou z důvodu dlouhodobé absence jejího marketingového řízení. V práci jsou nejdříve uvedeny teoretické základy pro formulování marketingové strategie následované základními informacemi o společnosti

Marketingová strategie firmy SANBORN a

Marketingová strategie společnosti Reality Realspectrum, s

Zajímavý výběr. Naše knihovna není pozoruhodná jen počtem výtisků vysoce odborné literatury z oblasti marketingu a komunikace.Její předností je výběr titulů a jejich dostupnost pro studenty, odborníky i vědecké pracovníky.Mnozí z nich využili a využívají našich fondů při zpracovávání závažných témat ať už pro diplomové, doktorandské, či vědecké práce Strategický marketing navazuje na předměty Úvod do marketingového myšlení, Marketingová komunikace a Management a rozvíjí poznatky z těchto předmětů. Jeho cílem je povýšit teoretický a metodologický základ těchto disciplín, zabezpečit jejich mezioborové a interdisciplinární vazby a dosáhnout toho, aby studenti byli. Corporate Strategy and Finance (CSF) Doktorský program Ekonomie a finance; IES O Institutu Absolventi Přehledy absolventů Diplomové práce. Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci. 5. 2021. Majitel Justmighty, Tomáš Pohl, se během rozhovoru na festivalu ZLIN DESIGN WEEK 2021 rozpovídal o kreativitě, procesech, fungování agentury a lidech, kteří ji tvoří. Obor reklamy vnímá jako velmi dynamický a subjektivní. Každý člen týmu má nejen odlišné zaměření a pohled na věc, ale taky jiné workflow

Návrh Marketingové Strategie Značky Nano Snowboard

Komentáře . Transkript . Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje 1 vysokÉ uČenÍ technickÉ v brnĚ brno university of technology fakulta podnikatelskÁ Ústav ekonomiky faculty of business and management institute of economics komunikaČnÍ strategie pro spoleČnost monsanto, s.r.o. communication strategy for the company monsanto, ltd. diplomovÁ prÁce master s thesis autor prÁce bc. jana mikulcovÁ author vedoucÍ prÁce supervisor doc. phdr. iveta.

Vysoké Učení Technické V Brn

Tým profesionálů a odborníků pro skutečně efektivní a měřitelný marketing. Máme zkušenosti, znalosti, výsledky a dobré reference

Marketingová strategie uvedení nového produktu Xanil na