Home

Index plasticity zemin

Klasifikace zeminy a charakteristiky stavu zemi

Index plasticity !˚ Vyjad řuje rozsah vlhkosti, ve kterém je zemina plastická. kategorie zemin index plasticity I p plasticita I. zeminy pís čité <1 II. pís čité hlíny 1-10 nízká III. pís čité a prachovité jíly 10-20 střední IV. jíly >20 vysok Index plasticity: I p = w L - w P . diagram plasticity. Hodnoty indexu plasticity závisí na množství a povaze jílových minerálů. Hodnoty w L, I p jsou třeba pro další upřesnění tříd zemin: c - jíl (bod leží v diagramu plasticity nad čarou) m - hlína (bod leží v diagramu plasticity pod čarou POJMENOVÁNÍ ZEMIN - podle křivky zrnitosti + plasticity. MZ1_1 October 4, 2013 21 VLHKOST - STAV vlhkost lze řadit mezi POPISNÉ VLASTNOSTI, protože pro stanovení stačí porušený vzorek (vzorek u nějž není zachována STRUKTURA/TEXTURA), zároveň ale vyjadřuje STAV zeminy Index plasticity I P = w L ­w P. Důležitým znakem jemnozrnných zemin je jejich plasticita, která se charakterizuje podle polohy v plasticitním diagramu. K tomu je zapotřebí určit v laboratoři konzistenční meze - mez tekutosti w L a mez plasticity w p. Index plasticity se stanoví následovně: I p = w L - w

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin Index relativní ulehlosti max min 35 až 65 max min max min max d d d d d d D e e e I U U U U I P w L w P L P L C w w w I Index plasticity Index konzistence I D Stav 0 až 15 Velmi kyprý 15 až 35 Kyprý Středně ulehlý 65 až 85 Ulehlý 85 až 100 Velmi ulehlý I C Konzistence < 0,05 Kašovitá až. ZKOUŠKY ZEMIN. Konvenční - empirické - zrnitost - konzistenční meze - mez tekutosti, plasticity, index plasticity - zhutnitelnost, - Kalifornský poměr únosnosti CBR - okamžitý index únosnosti IBI Funkční - nové laboratorní zkoušky simulující namáhání od dopravního zatížení a klimatických vlivů jako v reálné vozovce, např

Fyzikální a popisné vlastnosti zemin Index relativní ulehlosti max min max min max min max d d d d d d D e e e I U U U U IP wL wP L P L C w w w I Index plasticity Index konzistence I D Stav 0 až 15 Velmi kyprý 15 až 35 Kyprý 35 až 65 Středně ulehlý 65 až 85 Ulehlý 85 až 100 Velmi ulehlý I C Konzistence < 0 Kašovitá až tekutá. Mechanické vlastnosti soudržných zemin jsou silně ovlivněné jejich konzistenčním stavem. Tento stav se vyšetřuje pomocí dvou Atterbergerových mezí, které vymezují interval vlhkosti, ve kterém bude zemina v plastickém stavu. Dolní mez tohoto intervalu se nazývá vlhkost na mezi plasticity w P, horní mez interval Základní názvy a symboly soudržných a nesoudržných zemin 0 0,002 0,06 2 60 200 jemnozrnné zeminy symbol F (fine soil) hrubé zeminy velmi hrubé zeminy z diagramu plasticity up řesn ění jíl symbol C (clay) hlína symbol M (mould) písek symbol S (sand) št ěrk symbol G (gravel) kameny symbol Cb (cobbles) balvany symbol Index plasticity - Podle Casagrandeho 20s vysokou plasticitou Podle Vasiljeva17s vysokou plasticitou 5. Charakteristika stavu sypkých zemin Charakteristika stavu sypkých zemin - rozhodující je vzájemné uložení zrn, největší pórovitost je 47,6%, min. pórovitost je 25,9%

Stav soudržných zemin – Wikipedie

Mechanika zemin 1. Vznik zemin , fáze zeminy, p ůdn ě mechanické vlastnosti, obsah pevné fáze (složení - velikost částic), mineralogické složení, tvar zrn, 2. Křivka zrnitosti, indexové vlastnosti zemin, klasifika ční systémy 3. Voda v zemin ě, propustnost zemin, síly mezi kapalnou a pevnou fází, struktur Na základě těchto konzistenčních mezí se určí charakteristiky soudržných zemin - index plasticity I p, stupeň konzistence I C, stupeň tekutosti I L a index koloidní aktivity jílů I A. Z hlediska využití bentonitu jako těsnícího prvku je velmi důležitou vlastností rozsah plastického stavu - jeho plasticita Mez plasticity. Stanovuje se jako vlhkost, při které se válečky zeminy o průměru 3 mm začnou rozpadávat na kousky 8 mm až 10 mm dlouhé. Mez smrštění. Stanovuje jako vlhkost, při které zemina už nemění svůj další objem. Index plasticity. I p =W l-W

Stanovuje se podle ČSN Laboratorní stanovení meze plasticity zemin. Při významném snížení vlhkosti zemina nabývá charakteru látky křehké, při přetváření dojde k jejímu porušení.Tento stav je označován jako stav pevný. Přechodná vlhkost mezi stavem plastickým a pevnýmje označována jako mez plasticity. Jednotky: tekutosti, vlhkosti na mezi plasticity, váhového procentuálního obsahu jílovité frakce, indexu koloidní aktivity). Na provedené korelační analýze autor dokladuje, že index plasticity je nejlepší prediktor pro odhad pevnosti v kritickém a reziduálním stavu zemin. Autor práce se rovněž pokusil nalézt vztah mezi reziduální Index plasticity charakterizuje schopnost dané zeminy vázat vodu, aniž dojde ke změně stavu zeminy. STUPEŇ KONZISTENCE I c = (w l - w) \ I p I c stupeň konzistence I p číslo plasticity w L mez tekutosti w vlhkost zeminy. ZRNITOST. Stanovení zrnitosti je jednou z nejdůležitějších identifikačních zkoušek zemin Vlastnosti zemin a jejich Mez tekutosti, mez plasticity, číslo (index) plasticity KONZISTENCE objem zeminy tvrdá pevná kašovitá (plastická) tuhá m ěkká IP wP wL 10 20 30 40 50 60 Vlhkost (%) Kde wL je mez tekutosti wP je mez plasticity Ip je číslo (index) plasticity ( Ip = wL - w P) Technologie stavby vozovek. MECHANIKA ZEMIN I LABORATORNÍ CVIČENÍ: VLHKOST, KONZISTENČNÍ MEZE, ZATŘÍDĚNÍ ZEMIN ÚVOD, CÍL CVIČENÍ Index plasticity se spočte ze vztahu IP=wL-wP, kde wL je vlhkost na mezi tekutosti a wP vlhkost na mezi plasticity. Stupeň (index) konzistence IC=(wL-w)/IP

Zkoušky zemin - Webzdarm

 1. a rozlišující znaky • Index konzistence Ic • Index ulehlosti Id (index relativní hutnosti) • Index plasticity • Obsah frakcí • Čára A v Cassagrandeho diagramu • Vlhkost na mezi tekutost w L • Číslo nestejnozrnitosti C u a k řivost C
 2. - v čase se nemění ze
 3. a p ředpov ědi jejich chování

Stabilizace zemin slouží např. pro zlepšování zpracovatelnosti, zhutnitelnosti a pevnosti zeminy. Dalším efektem stabilizace může být snížení vlhkosti zeminy, zvýšení modulu únosnosti (CBR sat), zvýšení modulu přetvárnosti (E def,2), snížení indexu plasticity (I p) a snížení namrzavosti (β) NAMRZAVOST ZEMIN A MATERIÁLŮ V PODLOŽÍ mrazuvzdornost, mez tekutosti, mez plasticity, Proctorova zkouška, optimální vlhkost, ledové oky, vodní režim, mapa indexu mrazu, jemnozrnná zemina, zkušební těleso. Keywords Frost heave, frost susceptibility, Scheible criterion, subgrade, frost heave test, frost index, frost resistance.

Konzistencia zemín na základe indexu konzistencie (I C) Konzistencia ílov a siltov Index konzistencie (I C) Veľmi mäkká až kašovitá < 0.25 Mäkká (mäkkoplastická) od 0.25 do 0.50 Tuhá (tuhoplastická) od 0.50 do 0,90 Pevná od 0,90 do 1.30 Veľmi pevná až tvrdá > 1.30 Klasifikácia zemín podľa indexu uľahnutosti I Struktura půdy Prostorové uspořádání EPČ a agregátů Tvorba struktury: Agregace Deagregace Cementace * * * * KONZISTENCE Konzistenční stavy na základě obsahu vody v půdě: Tvrdý (za sucha) Pevný (vlahá půda) Plastický (vlhká půda) Tekutý (za mokra) * KONZISTENCE Konzistenční stavy půdy: 1

Liquid and Plastic Limit Tests - Expedition Workshed

Kompletní podklady, 135MEZE - Mechanika zemin - ČVUT

 1. lze laboratorně zjistit na poloporušeném vzorku ze
 2. • Vlhkost, • Objemová hmotnost, • Zdánlivá hustota pevných částic, • Zrnitost, • Konzisten ční meze (vlhkost na mezi tekutosti a plasticity, index plasticity), • Relativní ulehlost sypkých ze
 3. stanovení hustoty půdy, zdánlivé hustoty půdních částic, pórovitosti ze
 4. upravených vápnem na čase.. 35 Obrázek 23
 5. ). Rozdělení jemnozrnných ze

Dosahované efekty při stabilizaci zemin Krátkodobé efekty: Mezi okamžité účinky stabilizace patří snížení obsahu vody a hydratace vápna. Jako další vlivy lze uvest: Snížení indexu plasticity lp o 1,6-2,4 %. Zvýšení optimální vlhkosti wopt při zkoušce Proctor - Standard o 0,7 - 0,9 %. Zvýšení meze plasticity w Plasticity index: 6 max N.P. 10 max 10 max 11 min 11 min 10 max 10 max 11 min 11 min 1: Usual types of significant constituent materials stone fragments, gravel and sand fine sand silty or clayey gravel and sand silty soils clayey soils General rating as a subgrade excellent to good fair to poo Laboratorní cvi čení z mechaniky zemin Pot řebné vztahy Vlhkost: ∗100% Hustota pevných částic: 1000 Mez plasticity wp Index plasticity Ip Stupeñ konzstence lc Hmotnost použjtého kužele byla 80g a jeho vrcholový úhel 30' PROCTOROVA ZKOUšKA (standardní Index plasticity musí být nižší ja k 10. Podloží zlepšené vápnem, které je z vysoce plastick ých zemin. Index plasticity je vyšší jak 10. Koeficient = 0,0 II. Nestmelená podkladní vrstva s plynulou čárou zrnitosti, kamenivo m ůže obsahovat plastické přím ěsi, CBR musí být vyšší jak 20 %..

25. Co vyjadřuje číslo (index) plasticity 26. Jaké vlastnosti lze stanovit trojosou (triaxiální) zkouškou? 27. Jak dělíme zeminy pro použití zemin do tělesa pozemních komunikací? 28. Jakým způsobem lze upravit zeminy? 29. Jak se mění objemová hmotnost zeminy při úpravě zemin vápnem? 30 Soils in group A-4 are silty soils, whereas those in group A-5 are high-plasticity elastic silt. Soils in group A-6 are typically lean clays, and those in group A-7 are typically highly plastic clays. Within groups containing fines, one may calculate a group index to further evaluate relative quality and supporting value of a material as sub-grade

Stanovení tvaru zrn - Tvarový index . ČSN EN 933-4 : 4 . Stanovení zhutnitelnosti zemin . Stanovení meze plasticity zemin . ČSN CEN ISO/TS 17892-12 + Opr. 1 . 8 . Stanovení meze tekutosti zemin . ČSN CEN ISO/TS 17892-12 + Opr. 1 . 9 . Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin Voda v zemin ě je bu ď vázána chemicky na pevné částice, nebo je obsažena v pórech. Jako vlhkost zeminy označujeme pouze množství vody obsažené v pórech [3]. Tuto vodu lze odstranit zah řátím na teplotu mírn ě nad 100 °C. Index plasticity Ip je rozdíl meze tekutosti wl a meze plasticity wp. Stanovuje rozsah vlhkosti

Determination of the Plasticity Index of Soils with Fine-Grained Soils Using Methylene Blue Test March 2017 Journal of Geoscience and Environment Protection 5(3):165-18 Průměrné charakteristiky běžných typů zemin; Druh zeminy Suchá/vlhká Zvodnělá; Φ γ Φ γ; stupně t/m 3 stupně t/m 3; Kamenná suť: 40° 2: 35° 1.1: Štěrk a písek: 35° 1.9: 30° 1.1: Štěrk/písek Hlína/jíl: 30° 2: 25° 1.1: Hlína/jíl: 25° 1,9: 15° 1: Humózní půda/hlína/jíl: 15° 1.8: průměrné hodnoty nejsou.

číslo plasticity. Index plasticity je taktiež rozhodujúce pri posudzovaní rýchlosti konsolidácie danej zeminy. Zeminy s nižším indexom plasticity konsolidujú rýchlejšie. Atterberg využil číslo plasticitty k približnej klasifikácií zemín (viz. Obrázok 2.) Obrázok 2 - Plstická oblasť rôznych zemín [1 Deformace zemin v podzákladí Promnnost fyzikálních parametrů zemin v základové spá Pe emise radonu ze zemin v okolí stavby působení zemní vlhkosti, podzemní vody na základové konstrukce a konstrukce = INDEX PLASTICITY . Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2017-2018 Str. 1

Hydrofyzikální vlastnosti — CE

vlhkosti na mezi plasticity - mezi zeminou tuhou a pevnou - w p - dle ČSN 72 10 13 vlhkosti na mezi smrštění - mezi zeminou tuhou a pevnou - w s - dle ČSN 72 10 19 Klasifikace zemin Editova Tab. Zatřídění zemin - Klasifikace písčitých zemin. Tab. Zatřídění zemin - Klasifikace jemnozrnných zemin. Klasifikační diagram zemin s částicemi < 60 mm je uveden na obr. 13, diagram plasticity (pro částice < 0,5 mm) viz obr. 14 a mezní čáry zrnitosti zemin na obr. 15. Obr d) Stupeň plasticity. Stupeň plasticity je dán vztahem: w - okamžitá vlhkost vzorku půd v % hm., w l - mez tekutosti, w p - mez vláčnosti. Stupeň plasticity udává stav tvrdý či tuhý, je-li S p ˂ 0, stav plastický při S p = 0 - 1, a stav tekutý S p ˃ 1. Dokument byl vytvořen: 13. 08. 2021 06:55:4 12 Index plasticity 10,00 13 Stupe ň konzistencie, zatriedenie zeminy 17,00 14 Nasiakavos ť 9,00 15 Zdanlivá pórovitos ť 17,00 16 Ekvivalent piesku 8,00 17 Odplavite ľné častice v kamenive 8,00 18 Petrografický rozbor kameniva 50,00 . ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA.

vhodné pro zerniny, které mají index plasticity do 10. Dávka pojiva phi použití se pak pohybuje ve stan- dardním rozmezí 2-3 96. Zkoušky na pevnost byly pro- vedeny podle CSN 72 1016 jako laboratorní stano- vení poméru únosnosti zemin. Provádény byly pied a po th'denní saturaci vodou. Dalšl' zkouškou byly pev Plasticity index is calculated on the basis of manual calculation from values obtained and these were compared against estimated values. Compatibility mode (correlation) for W L values calculated by the system for each one of 11 tests was in the range between 92.3% and 99.5% Stanovení indexu plasticity 440,- 11. Výpo čet stupn ě konzistence 10,- 12. Stanovení objemové hmotnosti po zhutn ění Silikátový rozbor zemin (kompletní rozsah) 2120,- 31.1 stanovení SiO 2 200,- 31.2 stanovení Al 2O3 540,- 31.3 stanovení Fe 2O3 540,- 31.4 stanovení MgO 540,-. Průkazní zkoušky upravených zemin. základní soubor zkoušek dle ČSN 736133. Zkušební laboratoř 4G consite je schopná zajistit provedení zkoušek betonů, recyklovaných konstrukčních vrstev za studena, popř. hutněných asfaltových vrstev. Zkoušky jsou prováděny ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi v uvedené oblasti Návrh úpravy zemin v úrovni parapláně komunikace Úvod vzorcích změřen okamžitý index únosnosti IBI a po promísení s pojivem, stanoveném sycení a zrání vzorku index plasticity,: 13,1 , 4 2 1 0.5 0.25 nadsitné l podsftné (%) 100,0 100.0 99,9 99,9 99,

Stav soudržných zemin - Wikipedi

2.1.2 Medza plasticity Vlhkosť, kedy je zemina ešte plastická, ale pri miernom poklese vlhkosti sa na nej začínajú objavovať praskliny (stráca svoju plasticitu), sa nazýva medza plasticity ሾ%ሿ. Stanovenie medze plasticity Medza plasticity sa stanovuje podľa ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnick It is usually with high plasticity index, stiff and very stiff con-sistence and with medium and high undrained shear strength. Low values of cohesion could be related to soil damaged by landslid e movements. Due to its unfavourable properties, Neogene clays refer to partly suitable environment for shallow strip-foundations zemin vychází z. Zhutnitelnost zemin. Zhutnitelnost zemin je základní technologickou vlastností zemin a určuje při jakých podmínkách zeminy (vlhkosti) se dosáhne největší objemové hmotnosti při jakém použití hutnící energie (hutnícího válce). Jedná se tak o vlastnosti, které jsou na každé stavbě velmi důležité třeba optimálně zhutnit.. zemin, meze konzistence, index plasticity, konzistence ). 5) Mechanické vlastnosti hornin a zemin - základní rozdělení mech. vlastností, pevnostní vlastnosti hornin a zemin. 6) Mechanické vlastnosti hornin a zemin - přetvárné a reologické vlastnosti hornin (moduly pružnosti a přetvárnosti, Poissonovo číslo )

Hodnoty wL, Ip je třeba pro další upřesnění tříd zemin: c- jíl (bod leží nad čarou v diagramu plasticity) m - hlína (bod leží pod čarou v diagramu plasticity) Jíly resp hlíny můžeme blíže specifikovat pomocí meze tekutosti na zeminy s plasticitou: L - nízkou wL< 35% I - střední wL=35% - 50% H - vysokou wL=50% - 70% V. % - přirozená vlhkost zeminy (mezerní výplně u štěrkovitých zemin) w P % - mez plasticity w LA % - mez tekutosti (Atterberg) I P % - index plasticity I C - stupeň konzistence S kg . m-3 - měrná hmotnost dmax kg . m-3 - maximální objemová hmotnost, zjištěná zkouškou Proctor Standard w op Práce rovněž řeší vliv zvodnění zemin na pokles pevnosti či únosnosti z pohledu indexu plasticity. V práci jsou detailně popsány zkoušky zemin (Proctor, CBR, Atterbergovy meze, zrnitostní analýza, prostá pevnost v tlaku) podle amerických norem AASHTO.Katedra dopravní infrastruktu

zemin v edometru ČSN EN ISO 17892-5 Zeminy 6 Krabicová smyková zkouška ČSN EN ISO 17892-10 Zeminy 7 Stanovení meze tekutosti, meze plasticity, indexu plasticity a stupně konzistence ČSN EN ISO 17892-12 Zeminy 8 Proctorova zkouška - stanovení zhutnitelnosti ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3 a 7.6 Zeminy, kameniv ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY. Základní klasifikační rozbor porušeného vzorku nesoudržné zeminy se zrny do 4 mm vzorek 1000 . Home ; ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY The plasticity index, in combination with water content at liquid limit (wL), indicates how sensitive the soil is to the changes in moisture content. Sands, gravel, and peat do not posses plasticity and are reported as being nonplastic (wP = 0). Both liquid and plastic limits depend upon the amount and type of clay present in soil (IS-2720-Part. Stanovení pevnosti betonu Schmidtovými tvrdoměry. Stanovení vlhkosti a nasákavosti betonu. Odolnost povrchu betonu proti působení vody a CHRL. Stanovení mrazuvzdornosti betonu. Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou. Zkoušky mezerovitého betonu. Stanovení charakteristiky vzduchových pórů v zatvrdlém betonu - Spacing faktor co je index plasticity Ip a k čemu slouží. totální parametry smykové pevnosti zemin. princip edometrického přístroje.co je výsledkem zkoušky. co je charakteristický od základu. co je efektivní plocha a jak se určí centricky zatížený základ. uveďte faktory ovlivňující velikost výpočtové únosnost

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Tato předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení míry namrzavosti zemin v podloží pozemních komunikací. V teoretické části jsou porovnány způsoby zkoušení namrzavosti v České republice a ve vybraných zemích Evroé unie a dále je zde popsán vývoj indexu mrazu v České republice

laboratorní pevností jsou podkladem pro výpočet indexu plasticity a konzistence. Všechny číselné výsledné hodnoty jsou uvedeny v protokolu na příloze 2. Výsledné křivky zrnitosti jsou vykresleny v semilogaritmickém tvaru na příloze 3. Metodika laboratorních rozborů mechaniky zemin odpovídá požadavkům platn 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti zemin - objemová a měrná tíha, meze konzistence, číslo plasticity, index konzistence, diagram plasticity 4. Proudění vody masívem, Darcyho zákon, depresní křivka, filtrační součinitel, hydrodynamické síly v zeminách, ztekuceni zemin, sufoze 5. Filtry, základní podmínky pro konstrukci. Betonové konstrukce - České vysoké učení technické v Praze Charakteristické vlastnosti pro navrhování EN 1992-1-1 Žebírková výztuž - Tab. Příloha C • Mez kluzu fy: charakteristická fyk (f0,2k) = 400- 600MPa; • Tažnost: A - normální, B - vysoká, C - velmi. Temel zemin mekaniği parametreleri ile karmaşık zemin modeli parametrelerinin elde edilmesi mümkündür. Kayma dalgası hızına dayalı zemin profilini belirlemek için farklı jeofizik arama.

Stanovení zrnitosti, parametry zeminy a zatříděn

Íly majú: index plasticity Ip = 21-28%- priemer 24,30%, medza tekutosti WL= 42-50 % - priemer 45,80%, medza plasticity WP= 20-28 % - priemer 22,50 %, vlhkosť w = 14,70-19,40 % - priemer 17,03%. Hrúbka uvedených ílov sa pohybuje od 0,20-2,60 m. Celková hrúbka pokryvných siltov a ílov môže v rámci hodnoteného územi pevností jsou podkladem pro výpočet indexu plasticity a konzistence. Všechny číselné výsledné hodnoty jsou uvedeny v protokolu na příloze 4. Výsledné křivky zrnitosti jsou vykresleny v semilogaritmickém tvaru na příloze 5. Metodika laboratorních rozborů mechaniky zemin odpovídá požadavků Keywords: Undrained shear strength, soil plasticity, vane shear test, mud press method, remolded soils. ÖZ Drenajsız kesme dayanımı (s u) doğal ve yoğrulmuş zeminlerin ikisi için de önemli jeoteknik parametrelerden biridir. Temelde su içeriğinin bir fonksiyonu olmakla birlikte, zemin plastikliği ile de ilişkilidir zemin ČSN EN ISO 17892-2, kap. 4.1 Zeminy 010 ČSN 72 1191 Stanovení míry namrzavosti zemin Zeminy 011 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru ČSN EN ISO 17892-3 Zeminy 012 zemin Stanovení meze plasticity ZP-32/05 (ČSN 721013:1968, Z1:2005) Zeminy 013 Zeminy Stanovení meze tekutosti zemin ZP-31/0

zeminy slideum.co

Vlastnosti zemin a jejich uplat ňování při stavbě aktivní zón

Propustnost zemin-charakterizuje schopnost zeminy propouštět vodu při vzniku hydraulického sklonu, Součinitel propustnosti (k) mez plasticity wP - ze vzorku zeminy utvoříme váleček o průměru 3 mm a v okamžiku, kdy se nám zemina začne drolit, má právě takovou vlhkost, která odpovídá mezi plasticity index plasticity Ip. Liquidity Index Plasticity Index. U line PI=0.9(LL-8) A line PI=0.73(LL-20) OH or MH OL or ML CL CH ML CL-ML. Figure 3. Plasticity chart . Soil classification using the cone penetration data was also performed according to the simplified Soil Classification Chart for Standard Electronic Friction Cone (Robertson and Campanella, 1985, 1988)

Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s

VYSOKÉ UENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ - vutbr

Test mechanika zemin 10, BF02 - Mechanika zemin - VUT

Index plasticity Ip % 35 - 50 Objemová hmotnost γ kN/m3 19 - 21 Efektivní soudržnost c´ kPa 0 - 10 Efektivní úhel vnitřního tření φ´ ° 20 - 25 podobně i u měkkých hornin a zemin. V sedmdesátých létech byly úspěšně vyraženy mělc Vlastnosti zemin. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Trojfázové složení zeminy o objemu V a hmotnosti m. Zemina se skládá z pevných částí s vodou částečně zaplněnými nebo vyplněnými póry measure plasticity of soils (Bekker 1981). In these tests, liquid limit is a limit in which soil initiates to ow and plastic limit depicts the minimum water content to make the soil plastic (Whyte 1982, Haigh et al. 2013). These two parameters are used to calculate plastic index (PI). Due to complexity and long duration o Konzistenční meze (mez plasticity, mez tekutosti) Klasifikace jemnozrných zemin (zrn. s hust. zk., konz. meze., PS, CBR) Zrnotost kameniva - zkrácený způsob Provedení průkazní zkoušky MZK Trvanlivost síranem hořečnatým Index plochosti Zkouška delta kroužek kulička Okamžitý index únosnosti IBI-celá zkoušk

Předm ět: Speciální problémy dopravních staveb I Téma 1

Index plasticity IP (%) Zatřídění zemin dle ČSN 731005 (a původně 731001) CV CL CH CI CE ML MI MH MV ME nízká L střední I vysoká H velmi vysoká V extrémně vysoká E Plasticita F5 F5 F7 F7 F7 F8 F8 F8 F6 F6 hlína jíl 1 ČSN 72 10132) Laboratorní stanovení meze plasticity zemin ČSN 72 10142) Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin ČSN 72 10202) Tvarový index ČSN EN 933 - 51) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kameniv Mez ztekucení (tekutosti, Wl) 45 KONZISTENCE Index plasticity → míra tvárlivosti zemin Ip = Wl - Wp 0 = neplastická 1-7 = slabě plastická 7-17 = plastická >17 = silně plastická >25 = tixotropní zemina 46 KONZISTENCE Bobtnání zemin → hodnotíme dle % změny objemu, resp. měřením tlaku, kterým půda na okolí působí.

A predominant majority of these samples are low plasticity soils with only a few in the range of medium plasticity. As evident from Table 3, a total of 52 samples were classified as low plasticity clays (CL), 5 as low plasticity silts (ML), 7 samples as low plasticity silty clays to clayey silts (CL-ML), and one sample as high plasticity clay (CH) ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody ČSN 72 1011 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin Jún 2015 Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR Časť 27 Zlepšovanie zemín 3 1 Úvodná kapitola Tieto Technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP) nadväzujú na ustanovenia, pokyny a odporúčania uvedené v TKP časť 0: Všeobecne ZEMINY. Silniční stavby 2. HORNINY (ZEMINY) Hornina - je pevná nebo sypká směs zrn jednoho anebo více materiálů, směsí minerálů a úlomků starších hornin. jsou minerální zrna různého původu, které vznikají postupným zvětráváním Zemina - soustava minerálních částic a/nebo organické hmoty ve formě zeminy.

 • TalkBack uitschakelen nokia.
 • F1 2018 PC.
 • Bmw start stop.
 • Stavebniny PRO DOMA ceník.
 • Sestry Foxovy.
 • Prnt Sc Codes.
 • Cantref Own a pony day.
 • Bazoš ratanový nabytek.
 • DC motor 12V.
 • Čokoládový dort bez vajec.
 • KOTOR combat.
 • Peter Steinfeld Height.
 • Perleťový papír na svatební oznámení.
 • Rhodos uprchlíci.
 • Typy stomie.
 • Free diving Championships.
 • Střešní nosič Fabia III hatchback.
 • Pohlreich hamburger.
 • Mikroměnič GWL/POWER EVT560.
 • Stavební stroje.
 • Harry Potter Česko.
 • Typové projekty pasivních domů.
 • Bytový architekt garsonka.
 • Vysílač Krásné (DVB T2).
 • Hellmans Francouzský dresing.
 • Světlicový olej.
 • Haggis prodej.
 • Citlivý ľudia.
 • Uzavření škol Jihočeský kraj.
 • Trvanlivost opalovacích krémů.
 • Nejmenší pavouk na světě.
 • Kovotlačitelství.
 • Deus motorbike.
 • Laboratorní baňky.
 • Aligator s6000 senior DATART.
 • Vapo video.
 • Výpočet košíčků podprsenky.
 • RNS 510 návod.
 • Nadcházející události v místě kolin.
 • Sprchová baterie rozteč 100mm.
 • Random image.